Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2001 z dne 20. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2001 z dne 20. 3. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1134. Uredba o načinu ugotavljanja dejstev, da višji upravni delavec ali upravni delavec po delovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za opravljanje dela

MINISTRSTVA

1135. Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov
1136. Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov
1137. Pravilnik o načinu vzorčenja ter metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov
1138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1139. Sklep o računovodskem izkazu
1140. Sklep o povprečni mesečni pokojnini
1141. Sklep o pravici do varstvenega dodatka
1142. Sklep o sprejemu obrazcev za IK in 6 obrazcev

OBČINE

Ajdovščina

1143. Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
1144. Odlok o ureditvi cestnega prometa

Ljutomer

1145. Odlok o lokacijskem načrtu za plinifikacijo mesta Ljutomer in okolnih krajev
1146. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ljutomer
1147. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljutomer
1148. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer
1149. Sklep o opredelitvi zemljišča kot javno dobro
1150. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Ljutomer

Moravske Toplice

1151. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2000
1152. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
1153. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Moravske Toplice
1154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice
1155. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

1156. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2000
1157. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili
1158. Sklep o določitvi javnih površin na Novem trgu v Novem mestu

Odranci

1159. Statut Občine Odranci

Sveti Jurij ob Ščavnici

1160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za "Blaguško jezero"
1161. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 ter prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveti Jurij

Škofljica

1162. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1163. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-1990, za območje Občine Škofljica in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica (programska zasnova za Dom za prizadete otroke)

Štore

1164. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Štore za leto 2000
1165. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege v prostor na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Štore
1166. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1167. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču

Tišina

1168. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2001

Tržič

1169. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič

Železniki

1170. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za zaposlovanje brezposelnih oseb v Občini Železniki za leto 2001
1171. Pravilnik o sofinanciranju izdelave poslovnega načrta podjetnikom in obrtnikom na območju Občine Železniki za leto 2001
1172. Pravilnik o sofinanciranju agrarnih operacij na območju Občine Železniki
1173. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu 2001 - uvajanje čredinskih pašnikov na kmetijah
1174. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu 2001 - obnova travne ruše
1175. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu 2001
AAA Zlata odličnost