Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2001 z dne 16. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2001 z dne 16. 3. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1067. Uredba o spremembi uredbe o določitvi mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo sedlo
1132. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev

Sklepi

1133. Sklep o povišanju rejnin

MINISTRSTVA

1068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln
1069. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
1070. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
1071. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
1072. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

USTAVNO SODIŠČE

1073. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbo Okrožnega sodišča v Kopru in vrnitvi zadeve v novo odločanje ter o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep vrhovnega sodišča
1074. Odločba, da se odpravijo drugi in tretji stavek 30. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, drugi stavek 15. člena pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, drugi stavek 30. člena pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu ter določba zadnjega stavka prvega odstavka 5. člena pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, kolikor zajema strokovne delavce, ki so pred nastopom dela v vzgoji in izobraževanju delali na delovnih mestih enake oziroma podobne stopnje zahtevnosti; členi 3., 5., drugi odstavek 26. prvo navedenega pravilnika 12., 13. drugi odstavek 14., 15. razen drugega stavka in 16. drugo navedenega pravilnika ter razen drugega stavka in 31. tretje navedenega pravilnika niso v neskladju z ustavo in zakonom; pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti členov 24., 28. prvega odstavka 20. in 31. prvo navedenega pravilnika ter razlage istega pravilnika v okrožnici Ministrstva za šolstvo in šport št. 403-1/98 se zavržejo

BANKA SLOVENIJE

1075. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
1076. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 19. do 25. 3. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1077. Statut Univerze v Mariboru
1078. Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci zavezancev ter o načinu plačevanja RTV prispevka
1079. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE IN POZNAVANJE BLAGA I
1080. Sklep o potrditvi učbenika KONSTRUKCIJE 3
1081. Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE TEHNOLOGIJ SLAŠČIČARSTVA
1082. Sklep o potrditvi učbenika POSLOVNA MATEMATIKA I
1083. Seznam študijskih programov
1084. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2001

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1085. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Beltinci

1088. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2000
1089. Sklep o razporeditvi sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave hrane iz proračuna Občine Beltinci
1090. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Beltinci

Benedikt

1091. Odlok o priznanjih Občine Benedikt
1092. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
1093. Pravilnik o podrobni vsebini priznanj in vodenju evidence v Občini Benedikt

Bled

1094. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka odloka o lokacijskem načrtu južne razbremenilne ceste

Braslovče

1095. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2000
1096. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 - za del območja Občine Braslovče
1097. Program priprave za lokacijski načrt "Čistilna naprava Braslovče"
1098. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče (programska zasnova za bencinski servis Letuš)
1099. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče

Brezovica

1100. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1101. Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere pri kreditih za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brezovica

Cankova

1102. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2001
1103. Sklep o določitvi upravljalca in izvajalca javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Dol pri Ljubljani

1104. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000

Grosuplje

1105. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001

Hajdina

1106. Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.

Kidričevo

1107. Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranje komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.

Kranj

1108. Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31. 12. 1994 (prečiščeno besedilo)

Lenart

1109. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1110. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Lendava

1111. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava
1112. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava

Ljubljana

1086. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1087. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Murska Sobota

1113. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2001
1114. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za ožje središče mesta Murska Sobota

Rogatec

1115. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2000
1116. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2001
1117. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec
1118. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Rogatec

Slovenj Gradec

1119. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001
1120. Sklep odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju prenosa in distribucije zemeljskega plina

Slovenske Konjice

1121. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice
1122. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Vešenik del A in B
1123. Odlok o določitvi in imenovanju nove ulice v naselju Slovenske Konjice
1124. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenske Konjice
1125. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1126. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šentjernej

1127. Sklep o spremembi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Šentjernej v letu 2001

Škocjan

1128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2000
1129. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - za območje Občine Škocjan v letu 1996/I

Tabor

1130. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2001

Vitanje

1131. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

15. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ)
16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o dolgu med Slovenijo in Združenim kraljestvom št. 1 (1999) (BGBSD1)
17. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem sprejemu oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav (BROPSO)
18. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BROBOK)
19. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BCAIDO)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti