Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

1176. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1177. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1178. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1179. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1180. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1181. Uredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave
1258. Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
1259. Uredba o znižani višini povračila prispevkov

Odloki

1260. Odlok o spremembi odloka o tarifnem sistemu za prodajo telefonskih storitev

Sklepi

1182. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebi, ki ima posebne zasluge na področju športa

Drugi akti

1183. Odločba o imenovanju strokovnega sodelavca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1184. Odločba o imenovanju višje strokovne sodelavke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1185. Odločba o imenovanju pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1186. Odločba o imenovanju pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1187. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
1188. Odločba o imenovanju na funkcijo državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

1189. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1190. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka
1191. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje
1192. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno
1193. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid
1194. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 62 v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh
1195. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 61 o določitvi pristojbin za enoto storitve
1196. Pravilnik o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje
1197. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
1198. Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem
1199. Pravilnik o evidenci državne meje
1200. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1201. Pravilnik o spremembah pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij
1202. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1203. Pravilnik o spremembah pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov
1204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive
1205. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet
1206. Seznam zdravil, za katera je od 16. 2. 2001 do 12. 3. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
1207. Seznam medicinskih pripomočkov, za katere je od 11. 1. 2001 do 9. 3. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet oziroma seznam izbrisa iz registra medicinskih pripomočkov
1208. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
1209. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Regionalne ustanove – Centra za razvoj financ
1210. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove GANDIN fundacije
1261. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1262. Odredba o dopolnitvi odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus
1263. Odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja iz Egipta, ki se pretovarjajo v Luki Koper
1264. Navodilo za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje
1265. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
1266. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje izdaje Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Third Edition)

BANKA SLOVENIJE

1211. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 26. 3. do 1. 4. 2001
1212. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1213. Navodilo o obvezni vsebini vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji za prijavo na razpise Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
1214. Poročilo o gibanju plač za januar 2001

OBČINE

Ajdovščina

1215. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2001
1216. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ajdovščina

Beltinci

1217. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, ki se nanaša na območje Občine Beltinci

Bled

1218. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2001
1219. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Brežice

1220. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih Občine Brežice

Celje

1221. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
1222. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črna na Koroškem

1223. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem
1224. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna na Koroškem
1225. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem

Grosuplje

1226. Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do 2000, sprememba 1999
1227. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000, sprememba 1999

Hrpelje-Kozina

1228. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana
1229. Sklep o razrešitvi dosedanje namestnice člana OVK ter imenovanje novega člana Občinske volilne komisije občine Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

1230. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Kungota

1231. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2000
1232. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2001
1233. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
1234. Odlok o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov
1235. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kungota
1236. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota
1237. Sklep o dopolnitvi sklepa o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota

Lendava

1238. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2001

Majšperk

1239. Odlok o spremembah odloka o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Majšperk
1240. Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk
1241. Sklep o povišanju najemnin za poslovni prostor
1242. Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
1243. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence

Mežica

1244. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Novo mesto

1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
1246. Sklep o postopnem povečanju cen

Postojna

1247. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Postojna v letu 2001

Puconci

1248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2000

Ribnica

1249. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2001
1250. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7–S11) (sprememba 2000)

Škofja Loka

1251. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1999
1252. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Dolenca
1253. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za ureditveno območje P1/7 LTH – OL – Vincarje
1254. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

Štore

1255. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom

Vojnik

1256. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2001
1257. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Mavrica Vojnik

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

20. Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo (Konvencija ILO št. 182) (MKPDO)
21. Zakon o ratifikaciji Strasbourškega sporazuma o mednarodni klasifikaciji patentov (MSSMKP)
22. Zakon o ratifikaciji Dunajskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (MDSMKZ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost