Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2000 z dne 1. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2000 z dne 1. 2. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

443. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000)

Drugi akti

444. Proračun Republike Slovenije za leto 2000 (DP2000)

OBČINE

Brezovica

445. Odlok o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Brezovica

Grosuplje

446. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 3. 2000

Murska Sobota

447. Odlok o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
448. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1987

Polzela

449. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Polzela
450. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza

Sežana

451. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Sežana

Turnišče

452. Odlok o komunalnih taksah v Občini Turnišče
453. Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Turnišče

Žužemberk

454. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk - dopolnjene 1999
455. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2000
456. Sklep za izdajo soglasij za razpolaganje z nepremičninami, ki se ne nahajajo na območju Občine Žužemberk
457. Sklep o prenehanju mandata za člana občinskega sveta
AAA Zlata odličnost