Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

458. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
459. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
460. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji
461. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika v Federativni Republiki Braziliji
462. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
463. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

530. Odlok o razpisu prvih volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Sklepi

531. Sklep o tretji izdaji obveznic Slovenskega odškodninskega sklada

MINISTRSTVA

464. Odredba o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini
465. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Makedonije
466. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Jašenca-Požeg
467. Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2000
468. Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov
469. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (3. dopolnitev)
470. Seznam študijskih programov
471. Seznam geografskih oznak vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
472. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove "Fundacija za trajnostni razvoj Slovenije"
473. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
532. Odredba o določitvi vstopnega mejnega prehoda za mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja
533. Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
534. Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo

BANKA SLOVENIJE

474. Sklep o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov
475. Navodilo za dostavljanje dnevnih podatkov o odkupu in prodaji tuje gotovine po elektronski pošti

SODNI SVET

476. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Višjega sodišča v Kopru
477. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani
478. Sklep o objavi ponovnega javnega poziva sodnikom v vložitvi kandidatur za prosto mesto namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Domžalah
479. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
480. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
481. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

482. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
483. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
484. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
485. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
488. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

486. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
487. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Beltinci

493. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Beltinci v letu 2000

Celje

494. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
495. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na drugega naslednjega kandidata z liste Socialdemokratske stranke Slovenije

Črenšovci

496. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000

Črna na Koroškem

497. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črna na Koroškem
498. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Žerjav

Dobrna

499. Poslovnik Nadzornega odbora občine Dobrna

Grad

500. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
501. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Jesenice

502. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2000
503. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Jesenice
504. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice

Kobarid

505. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2000

Kobilje

506. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
507. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v letu 2000

Litija

508. Sklep o ukinitvi javnega dobra
509. Razpisujem volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Litija

Ljubljana

489. Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine toplote
490. Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine plina
491. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
492. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Loška dolina

510. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Loška dolina

Mirna Peč

511. Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje priznanj in nagrad Občine Mirna Peč

Novo mesto

512. Sklep o javni razgrnitvi
513. Sklep o ukinitvi javne poti

Slovenj Gradec

514. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
515. Sklep o izvedbi postopka spremembe vrste rabe zemljišča

Slovenska Bistrica

516. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

517. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
518. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
519. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini
520. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov

Šalovci

521. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Šalovci

Škocjan

522. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Škocjan

Tišina

523. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za del območja KS Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek "Romi" Vanča vas-Borejci
524. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselje Gederovci

Tržič

525. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič

Železniki

526. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2000
527. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2000

Žetale

528. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Žetale

Žužemberk

529. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Žužemberk

PREKLICI

1. Preklic odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ugotovitvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti