Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

534. Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo, stran 1512.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo
1. člen
S tem navodilom se določa oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: cene storitev).
Cene storitev se oblikujejo ločeno za pripravo, čiščenje in dezinfekcijo vode ter transport in distribucijo pitne vode.
2. člen
(1) Cene storitev so lastne cene storitev in upravičene cene storitev.
(2) Lastna cena storitev je cena, ki pokriva stroške obstoječega načina oskrbe s pitno vodo.
(3) Upravičena cena storitev je lastna cena storitev povečana za minimalne stroške, ki še zagotavljajo izvedbo programa za doseganje predpisane kvalitete pitne vode in predpisanega načina oskrbe s pitno vodo.
3. člen
Cene iz prejšnjega člena se oblikuje za enoto storitve. Enota storitve je m3.
4. člen
V lastni in upravičeni ceni storitev se zajemajo:
1. Neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje in
– drugi neposredni stroški.
2. Posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje in
– drugi posredni proizvajalni stroški.
3. Splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje in
– posredni stroški obresti.
4. Dobiček.
5. člen
(1) Lastna in upravičena cena storitev se določita in prilagajata na podlagi elementov iz prejšnjega člena po naslednjem obrazcu:
S Sigmai*Ci
cena = --------------
            Q
kjer pomeni:
Ei uporaba ali delež elementa iz prejšnjega člena v obdobju za katerega velja pripadajoči Ci
Ci cena elementa Ei v določenem obdobju
Q količina storitve v obdobju iz prejšnje alinee v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema
(2) Za način določitve Ci se uporabijo:
1. uradni indeksi cen ali
2. drugi zanesljivi indeksi cen, ki temeljijo na javno dostopnih podatkih ali
3. povprečni stroški skupine podobnih oskrbovalnih sistemov ali
4. cene porabljenega materiala, energije, storitev in drugih elementov stroškov iz prejšnjega člena ali
5. povprečne plače v skladu s kolektivno pogodbo za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva ali
6. devizni tečaji Narodne banke Slovenije ali
7. plačilni pogoji iz specificiranih dolgoročnih pogodb o dobavah ali
8. obrestne mere ali
9. druga merila, ki oblikujejo ceno elementa stroškov iz prejšnjega člena.
6. člen
(1) Za storitve se obračunava lastna cena storitev, če:
– je obstoječi način oskrbe s pitno vodo enak predpisanemu in je kvaliteta pitne vode enaka predpisani (v nadaljevanju: predpisana oskrba s pitno vodo) ali
– je obstoječi način oskrbe s pitno vodo kvalitetnejši od predpisane oskrbe s pitno vodo ali
– je obstoječi način oskrbe s pitno vodo manj kvaliteten od predpisane oskrbe s pitno vodo in lokalna skupnost nima izdelanega programa za doseganje predpisane oskrbe s pitno vodo.
(2) Za storitve se obračunava upravičena cena storitev, če je obstoječi način oskrbe s pitno vodo manj kvaliteten od predpisane oskrbe s pitno vodo in ima lokalna skupnost izdelan program za doseganje predpisane oskrbe s pitno vodo.
Na enak način se obračunava upravičena cena storitev zaradi zmanjševanja izgub vode na vodovodnih omrežjih z zamenjavo dotrajanih vodovodnih omrežij.
(3) Razlika med upravičeno in lastno ceno storitev se oblikuje na osnovi ocenjenih stroškov izvajanja programa za doseganje predpisane oskrbe s pitno vodo ter predvideno dinamiko njegovega izvajanja.
(4) Prihodki, ki nastanejo iz razlike med upravičeno in lastno ceno storitev, se lahko uporabijo samo za izvajanje programa za doseganje predpisane oskrbe s pitno vodo.
7. člen
(1) Če posamezni uporabniki ali skupine uporabnikov dokazano povzročajo v oskrbovalnem sistemu različne stroške, se lahko lastna in upravičena cena storitev diferencirata po posameznih uporabnikih ali skupinah uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: diferencirana cena).
(2) Diferencirana cena se oblikuje v skladu s 4. in 5. členom tega navodila.
(3) Diferencirana cena mora vsebovati vsaj enega od elementov:
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečne količine oziroma nadpovprečnih nihanj količin porabljene pitne vode ali
– strošek izvajanja javne službe zaradi višinske lege nad obratovalno višino tlaka v vodovodnem omrežju ali
– strošek dostopa (oddaljenost od območij poselitve oziroma vodovodnih omrežij ali vodnih virov, črpališč, vodohranov in drugih naprav).
8. člen
To navodilo začne veljati 10. februarja 2000.
Št. 353-01-17/99
Ljubljana, dne 21. januarja 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti