Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2000 z dne 22. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2000 z dne 22. 8. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3465. Uredba o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

MINISTRSTVA

3466. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri
3467. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz pokrajin Suffolk, Norfolk in Essex v Angliji
3468. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

OBČINE

Dobrovnik

3469. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrovnik

Gorišnica

3470. Odlok o lokacijskem načrtu za hitro cesto Hajdina-Ormož, odsek Markovci-Gorišnica
3471. Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica
3472. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za območje industrijsko obrtne cone v Moškanjcih
3473. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Cirkulane

Majšperk

3474. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2000

Novo mesto

3475. Program priprave zazidalnega načrta IMOS Češča vas
3476. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (Programska zasnova za spremembo lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta - bencinski servis OMV Istrabenz, krožišče "Bučna vas", križišče "Ločenski most")
3477. Dopolnitev programa priprave spremembe lokacijskega načrta Severne obvoznice Novega mesta (bencinski servis OMV Istrabenz, krožišče "Bučna vas", križišče "Ločenski most")
3478. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto
3479. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto

Osilnica

3480. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Osilnica

Puconci

3481. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2000

Ribnica na Pohorju

3482. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Ribnica na Pohorju
3483. Pravilnik za vrednotenje programov kulture v Občini Ribnica na Pohorju

Slovenj Gradec

3484. Odlok o razpisnih pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje pomoči družini na domu

Trnovska vas

3485. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Trnovski zvon"

Turnišče

3486. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1999
3487. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v Državni zbor v letu 2000

Vrhnika

3488. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log-Dragomer

Žalec

3489. Sklep s katerim se investitorjem posegov na območju ZN Arnovski gozd dovolijo odmiki od določil odloka o ZN Arnovski gozd
3490. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na nadomestnih volitvah za člana sveta Mestne skupnosti Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti