Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2000 z dne 22. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2000 z dne 22. 8. 2000

Kazalo

3483. Pravilnik za vrednotenje programov kulture v Občini Ribnica na Pohorju, stran 9194.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 15. seji dne 8. 6. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov kulture v Občini Ribnica na Pohorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ribnica na Pohorju določa merila, pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov kulture v Občini Ribnica na Pohorju.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja Občina Ribnica na Pohorju.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov kulture imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini, oziroma da opravljajo dejavnost v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so registrirani,
– da imajo urejeno evidenco članstva.
4. člen
Izvajalci programov kulture so lahko:
– kulturna društva in klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva in klubi,
– samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost na področju kulture (privatne glasbene šole, privatne plesne šole, privatne šole za gledališke dejavnosti idr.)
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog na področju kulture se iz sredstev proračuna Občine Ribnica na Pohorju sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost kulture predšolskih in osnovnošolskih otrok,
– dejavnost v društvih in klubih, ki imajo značaj ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– izjemni dosežki na področju kulturnih dejavnosti,
– dejavnost samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost na področju kulturnih dejavnosti.
6. člen
Poleg sofinanciranja programov dejavnosti kulture, navedenih v 5. členu tega pravilnika se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicij vzdrževanja objektov in naprav, ki služijo dejavnosti kulture. Medsebojne obveznosti med občino in investitorjem se uredijo z ustrezno pogodbo.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi občina, zbrane predloge obdela občinska uprava in pripravi izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov na področju kulture zagotavlja občinski proračun. Izbor programov in predlog delitve sredstev potrdi občinski svet po predhodni obravnavi za kulturo pristojnega odbora.
Upoštevajo se naslednja merila:
– stalnost in večletno delo izvajalca kulturnih dejavnosti,
– razširjenost in uspešnost,
– drugi programi, ki so v javnem interesu in njihov obseg.
8. člen
Županja sklene pogodbo z izvajalci kulturnih programov. Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti po pogodbi se jim ukinejo finančna sredstva.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje programov kulture v občini.
10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo enako kot velja za njegov sprejem.
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja programov kulture v Občini Ribnica na Pohorju.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 67-1/2000
Ribnica na Pohorju, dne 8. junija 2000.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti