Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000, Kazalo


MINISTRSTVA

3423. Odredba o izvajanju Resolucije št. 10.2 Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
3424. Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine
3425. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil določenih tujih predstavništev
3426. Pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom
3427. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
3428. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi pripomočki na drobno
3429. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno ter o postopku ugotavljanja teh pogojev
3430. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil
3431. Spremembe in dopolnitve navodila o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3432. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov oziroma svetnic državnih tožilcev
3433. Aneks št. 3 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
3434. Razlage in mnenja
3435. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
3436. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja

OBČINE

Ajdovščina

3437. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3438. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Cerknica

3439. Sklep o oblikovanju cen obvezne lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Cerknica
3440. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa prodajaln na območju Občine Cerknica
3441. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Cerknica

Grosuplje

3442. Sklep o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Grosuplje za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor - 2000
3443. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni načrt Pri Bambiču

Horjul

3444. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

3445. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 1999
3446. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
3447. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
3448. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

Ljutomer

3449. Poslovnik Občinskega sveta občine Ljutomer

Mežica

3450. Sklep o spremembi statuta Občine Mežica
3451. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Moravske Toplice

3452. Odlok o ustanovitvi ART CENTRA - Zavoda za kulturo, umetnost in razvoj v središču

Prebold

3453. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki

Rogašovci

3454. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1999

Sežana

3455. Sklep o povišanju cene vode
3456. Sklep o uskladitvi cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod

Šentjernej

3457. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske cone Sejmišče III v Šentjerneju

Škofja Loka

3458. Akt o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš

Tabor

3459. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
3460. Poslovnik Nadzornega odbora občine Tabor
3461. Sklep o pristopu k postopku sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Tabor

Žirovnica

3462. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica
3463. Odlok o razglasitvi jame Mala Gora pod Žičico za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena
3464. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti