Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3344. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji

MINISTRSTVA

3345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
3346. Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
3347. Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
3348. Pravilnik o mazavih maščobah
3349. Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko daje živalsko seme v promet
3350. Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
3351. Pravilnik o spremembah pravilnika o bistvenih sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra agrarnih skupnosti in njihovih članov
3352. Navodilo o spremembah navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje salmoneloze (Salmonellosis)
3353. Odločba o prenehanju veljavnosti odločbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine iz določenih regij v Republiki Italiji
3354. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine iz regij Toscana, Emilia - Romagna, Marche, Friuli- Venezia Giulia, Umbrija, Lombardia in Piemonte
3355. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijski rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
3356. Seznam sort, ki se izbrišejo s seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brežice

3357. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Globočice

Črna na Koroškem

3358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Črna na Koroškem

Dolenjske Toplice

3359. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah - sprememba
3360. Odlok o določitvi števila članov svetov Vaških skupnosti Kočevske Poljane in Pod Srebotnikom ter o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov Vaških skupnosti Kočevske Poljane in Pod Srebotnikom v Občini Dolenjske Toplice
3361. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice - dopolnjene 2000
3362. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice
3363. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč
3364. Sklep o povišanju cen za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Ilirska Bistrica

3365. Sklep o ustavitvi postopka izdelave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6, odsek 342 od km 0,000 do km 1,400

Kočevje

3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999
3367. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999, za območje Občine Kočevje
3368. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
3369. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje

Murska Sobota

3370. Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
3371. Razpis nadomestnih volitve člana sveta Krajevne skupnosti Černelavci

Podčetrtek

3372. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Podčetrtek
3373. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Podčetrtek

Postojna

3386. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna
3387. Sklep o potrditvi programa za opremljanje stavbnih zemljišč
3388. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2000

Prebold

3374. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Prebold prešel na naslednjega kandidata

Slovenska Bistrica

3375. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1999
3376. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko

Slovenske Konjice

3377. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege v prostor na osnovi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice - dopolnjenih v letu 1998
3378. Odlok o zazidalnem načrtu Bezina
3379. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Vešenik del A in B
3380. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev odloka o PUP za ureditveno območje naselja Bezina
3381. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
3382. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Prevrat

Sodražica

3383. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov

Šentjernej

3384. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej
3385. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej - dopolnjene 1997 in 2000

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

95. Zakon o ratifikaciji Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s protokolom z dne 16. novembra 1982 (MKOTJE)
96. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (MAEVPN)
97. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Direkcijo za varnost jedrskih objektov Francoske republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na področju jedrske varnosti (BFRSJV)
98. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)
99. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s slovenskim avtocestnim omrežjem (BITASO)

Vlada Republike Slovenije

100. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje (MOST) o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti