Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1999 z dne 8. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1999 z dne 8. 7. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2543. Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2544. Uredba o prispevku oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v nastanitvenem centru in višini človekoljubne pomoči, ki jo lahko prejemajo osebe z začasnim zatočiščem
2545. Uredba o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

MINISTRSTVA

2546. Pravilnik o vpisu v register neposrednih naložb rezidentov v tujini
2547. Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih papirjev
2548. Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za izdajo tujih dolžniških vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji
2549. Pravilnik o medsebojnem obveščanju organov nadzora
2550. Pravilnik o pridobitvi predhodnega soglasja in dovoljenja za vpeljevanje lastniških vrednostnih papirjev v tujini
2551. Sklep o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Stanovanjska ustanova delavcev pri samostojnih podjetnikih Maribor
2552. Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe, ki jo povzroča bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2553. Pravilnik o mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih rastlinskega izvora
2554. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
2555. Dopolnitev seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
2556. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
2557. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
2558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev

USTAVNO SODIŠČE

2559. Ugotovitev, da določba 76.a člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in določba četrtega odstavka 16. člena sprememb in dopolnitev zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, nista v neskladju z ustavo in ugotovitev, da uredba o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, navodilo za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora in uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Piran niso v neskladju z ustavo in zakonom
2560. Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 63. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v neskladju z ustavo, ker ne ureja načina in pogojev sodelovanja delavcev pri upravljanju Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
2561. Odločba o razveljavitvi 26. člena zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev

BANKA SLOVENIJE

2562. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1999

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2563. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
2564. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Senata za prekrške Republike Slovenije
2565. Sklep o imenovanju sodnice za prekrške na sodniško mesto sodnice za prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije
2566. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 1999

OBČINE

Beltinci

2568. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Lipovci
2569. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Lipovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Lipovci

Benedikt

2570. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev

Bloke

2571. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 1999
2572. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke

Črenšovci

2573. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica
2574. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Bistrica o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območe Krajevne skupnosti Bistrica

Dobrepolje

2575. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik
2576. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja

Grosuplje

2577. Odlok o razglasitvi župnijske cerkve Marijinega rojstva in obrambnega stolpa nekdanjega protiturškega tabora v Šmarju Sap za kulturni spomenik

Jesenice

2578. Odlok o občinskih cestah

Kamnik

2579. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
2580. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 1999

Komen

2581. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komen
2582. Odlok o imenovanju, organizaciji in pristojnostih vaških odborov
2583. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 1999

Komenda

2584. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2585. Odlok o občinskih cestah

Ljubljana

2567. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovanska knjižnica Ljubljana

Ljutomer

2586. Pravilnik za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer
2587. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata

Novo mesto

2598. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt turistično-rekreacijskega sklopa "Ostanek" v Zalogu)
2599. Program priprave ureditvenega načrta za turistično-rekreacijski sklop "Ostanek" v Zalogu

Ormož

2588. Odlok o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Ormož

Podlehnik

2589. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 1999

Prevalje

2590. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 1999

Rogaška Slatina

2591. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2592. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Sežana

2600. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Trebnje

2593. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1999
2594. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje

Zreče

2595. Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče
2596. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče
2597. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi