Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1999 z dne 2. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1999 z dne 2. 7. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2513. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-C)
2514. Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (ZRLVKP)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2515. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje morja na območju Piranskega zaliva za gojenje morskih rib
2516. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev NMT
2517. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev osebnega klica v sistemu ERMES

MINISTRSTVA

2518. Odredba o prepovedi uvoza živih klavnih živali, surovin živalskega izvora in krme ter živil živalskega izvora belgijskega porekla
2519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
2520. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za izgradnjo nove Waldorfske šole Ljubljana
2521. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Štefana Galiča - Štefan Galič Alapítvány

BANKA SLOVENIJE

2522. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2523. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara nosilcev besede, slike, zvoka)
2524. Pravilnik o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed
2525. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)

OBČINE

Bohinj

2526. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Bohinj

Celje

2527. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
2528. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Mariborske ceste - III. etapa

Cerkvenjak

2529. Razpis nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti

Dolenjske Toplice

2530. Odlok o občinskem prazniku Občine Dolenjske Toplice

Hrpelje-Kozina

2531. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 1999

Jesenice

2532. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice

Kamnik

2533. Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana Sveta krajevne skupnosti Črna pri Kamniku

Moravske Toplice

2534. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Martjanci - za naselje Martjanci
2535. Poročilo Volilne komisije KS Martjanci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Martjanci - za naselje Martjanci dne 6. 6. 1999

Novo mesto

2536. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1999

Sežana

2537. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1998
2538. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani
2539. Sklep o prenehanju služenja zemljišča v splošni rabi
2540. Sklep o prenehanju služenja zemljišča v splošni rabi
2541. Sklep o financiranju političnih strank

Zreče

2542. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Resnik

POPRAVKI

1. Popravek seznama posameznih medicinskih pripomočkov skupine D
2. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krka
3. Popravek statuta Občine Kočevje
4. Popravek pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
5. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice
6. Popravek popravka

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o ureditvi nealociranih obveznosti iz dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Japonske (BJPNO)
57. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu (BLICP)
58. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BMKVM)
59. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju varstva rastlin (BMKVR)

Vlada Republike Slovenije

60. Uredba o ratifikaciji sklepov št. 2 do 8 Skupnega odbora EFTA - Slovenija
AAA Zlata odličnost