Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3015. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3016. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3017. Uredba o postopkih notifikacije po sporazumu o tehničnih ovirah v trgovini in sporazumu o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov
3168. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Sklepi

3018. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
3019. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Saarbrücknu
3020. Sklep o postavitvi častnega konzula v Saarbrücknu

MINISTRSTVA

3021. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine
3022. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Hrvaške
3023. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi in omejitvah uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav
3024. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3025. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vrsti in načinu pošiljanja podatkov o stanju in spremembah dolgov in izdanih jamstev oseb javnega prava v skladu z 48.a členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

3026. Sklep o vzpostavitvi sistema žiro kliringa
3027. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)

SODNI SVET

3028. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
3029. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3030. Sklep o imenovanju sodnic na sodniški mesti okrožnih sodnic
3031. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3169. Indico le elezioni ordinarie per il Consiglio della Comunita’ autogestita della nazionalita’ italiana di Capodistria

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3032. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev
3033. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev
3034. Sklep o spremembi vrednosti točke
3035. Poročilo o gibanju plač za julij 1998
3036. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

OBČINE

Celje

3039. Odlok o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje
3040. Statutarni sklep o ustanovitvi mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

3041. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti Črni vrh, Dobrova, Polhov Gradec in Šentjošt
3042. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Dobrova-Polhov Gradec
3043. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dobrova-Polhov Gradec
3044. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Dornava

3045. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Dornava
3046. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dornava

Duplek

3047. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Vurberk
3048. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Dvorjane
3049. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Zimica
3050. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Korena
3051. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Zg. Duplek
3052. Sklep o določitvi volilnih enot v Vaški skupnosti Sp. Duplek

Gornji Petrovci

3053. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Gornji Petrovci
3054. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

3055. Preimenovanje člana Občinske volilne komisije občine Grosuplje

Hodoš-Šalovci

3056. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Hodoš
3057. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Šalovci
3058. Spremembe statuta Občine Hodoš-Šalovci
3059. Statutarni sklep o ustanovitvi narodnostnega sveta Občine Hodoš in Občine Šalovci, ter za volitve članov v svet MNSS Občine Hodoš in Občine Šalovci na rednih volitvah 1998
3060. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Šalovci
3061. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hodoš
3062. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Šalovci
3063. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šalovci
3064. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hodoš

Hrpelje-Kozina

3065. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje-Kozina

Ig

3066. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete vaških skupnosti na območju Občine Ig in njihovih pristojnosti

Ivančna Gorica

3067. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica

Kamnik

3068. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Kamnik
3069. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Komenda

Kočevje

3070. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje
3071. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
3072. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta občine Kočevje
3073. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta občine Kostel
3074. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
3075. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo novoustanovljene Občine Kostel

Komen

3076. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

Kozje

3077. Odlok o spremembi odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje
3078. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kozje
3079. Statutarni sklep
3080. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kozje

Laško

3081. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Laško
3082. Odlok o določitvi števila članov sveta KS, ki se volijo v krajevnih skupnostih na območju Občine Laško

Lenart

3083. Sprememba statuta Krajevne skupnosti Lenart

Lendava

3084. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Lendava
3085. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Dobrovnik
3086. Statutarni sklep Občine Lendava
3087. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava
3088. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo
3089. Sklep o razrešitvi dolžnosti in imenovanju v občinsko volilno komisijo
3090. Sklep o razrešitvi dolžnosti in imenovanju v posebno občinsko volilno komisijo

Litija

3091. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanje nove Občinske volilne komisije občine Litija

Ljubljana

3037. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana
3038. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za del območja urejanja VS 2/3 Kolezija

Ljubno

3092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990 za območje Občine

Luče

3093. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Luče in za volitve župana Občine Luče
3094. Spremembo statuta Občine Luče

Majšperk

3095. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1998
3096. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Majšperk
3097. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Občine Majšperk
3098. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana v novoustanovljeni Občini Žetale
3099. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Majšperk
3100. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Majšperk
3101. Sklep o imenovanju volilne komisije v novoustanovljeni Občini Žetale

Medvode

3102. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Medvode

Mežica

3103. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice občinske volilne komisije
3104. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice občinske volilne komisije
3105. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mežica

Novo mesto

3106. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta mestne občine Novo mesto
3107. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Dolenjske Toplice
3108. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mirna Peč
3109. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Žužemberk
3110. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto
3111. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Novo mesto
3112. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije mestne občine Novo mesto
3113. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dolenjske Toplice
3114. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mirna Peč
3115. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Žužemberk

Piran

3116. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Piran na volitvah v letu 1998

Podčetrtek

3117. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet in za volitve župana Občine Podčetrtek
3118. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet in za volitve župana Občine Bistrica ob Sotli
3119. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli
3120. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek

Radenci

3121. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Radenci – Jug
3122. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Radenci
3123. Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Radenci
3124. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo Občine Radenci
3125. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Radenci
3126. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radenci

Ravne-Prevalje

3127. Sklep o imenovanju občinskih volilnih komisij
3128. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na Koroškem in v Občini Prevalje

Rogašovci

3129. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogašovci

Semič

3130. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Semič
3131. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in področjih dela upravnega organa Občine Semič
3132. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič
3133. Pravilnik o prodaji in oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Semič

Sevnica

3134. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica
3135. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Sevnica
3136. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
3137. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika, člana ter namestnika člana Občinske volilne komisije občine Sevnica

Slovenj Gradec

3138. Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec
3139. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda (MOCIS, Center za izobraževanje odraslih)
3140. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje

Slovenska Bistrica

3141. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica
3142. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Oplotnica
3143. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica
3144. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica
3145. Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana nove Občine Oplotnica
3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica

Škofljica

3147. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica

Šoštanj

3148. Sklep o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Šoštanj

Turnišče

3149. Sklep o spremembi sestava OVK Turnišče

Velike Lašče

3150. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Občinske volilne komisije občine Velike Lašče

Vitanje

3151. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje
3152. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Vitanje

Vodice

3153. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vodice
3154. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Vodice

Vrhnika

3155. Sklep o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Vrhnika

Vuzenica

3156. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Vuzenica

Zavrč

3157. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Zavrč
3158. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Zavrč

Zreče

3159. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
3160. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Zreče
3161. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Zreče

Železniki

3162. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Železniki za volitve v svet krajevne skupnosti
3163. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dražgoše-Rudno za volitve v svet krajevne skupnosti
3164. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dolenja vas za volitve v svet krajevne skupnosti
3165. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Davča za volitve v svet krajevne skupnosti
3166. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Selca za volitve v svet krajevne skupnosti
3167. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Sorica za volitve v svet krajevne skupnosti

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

35. Uredba o ratifikaciji Dodatka III (Mednarodna organizacija za civilno letalstvo) in Dodatka XII (Medvladna pomorska posvetovalna organizacija) h Konvenciji o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o prenehanju veljavnosti v odnosih med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran Sporazuma o vzajemni odpravi vizumov med Vlado SFR Jugoslavije in Vlado Cesarstva Iran
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti