Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1998 z dne 13. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1998 z dne 13. 2. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

450. Uredba o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja
503. Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije
504. Uredba o prenehanju delovanja Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
505. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o.

Sklepi

451. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih in javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije
506. Sklep o preoblikovanju Pošte Slovenije, d.o.o. v javno podjetje
507. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Opera in balet Ljubljana
508. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenija p.o., v javno podjetje Telekom Slovenija d.d.
509. Sklep o povišanju rejnin

Drugi akti

452. Akt o lastninskem preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije, p.o.
453. Statut javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d.

MINISTRSTVA

454. Odredba o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča
455. Odredba o pogojih za snemanje v podzemnih jamah na območju regijskega parka Škocjanske jame
456. Pravilnik o spremembi pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
457. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili skupine C
510. Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
511. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila za prikazovanje podatkov o plačah

USTAVNO SODIŠČE

458. Odločba o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 249. člena zakona o kazenskem postopku z ustavo

BANKA SLOVENIJE

459. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
460. Navodilo o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

461. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji
462. Spremembe in dopolnitve statuta Inženirske zbornice Slovenije
463. Etični kodeks članov Inženirske zbornice Slovenije
464. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov
465. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb
512. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1998

OBČINE

Borovnica

466. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
467. Sklep o prenehanju javnega dobra
468. Sklep o prenehanju javnega dobra

Celje

469. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (v k.o. Ostrožno)

Dobrepolje

470. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1996

Dornava

471. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dornava za leto 1997
472. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava v letu 1998

Gorenja vas-Poljane

473. Sklep o uvedbi samoprispevka
474. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil izveden 25. 1. 1998 v mali dvorani kulturnega doma v Poljanah

Grosuplje

475. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Hodoš-Šalovci

476. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš-Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1998

Hrpelje-Kozina

477. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrpelje-Kozina
478. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Obrov
479. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v vasi Obrov za obnovo in rekonstrukcijo lokalnih cest in krajevnih poti v vasi Obrov

Jesenice

480. Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu

Kamnik

481. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik

Kuzma

482. Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov za območje Občine Kuzma in odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma

Lendava

483. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava in o izvajanju gospodarskih javnih služb
484. Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva in osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za hotelsko gostinski, rekreacijski, zdraviliški in športni center v Lendavi
485. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 1998

Ljutomer

486. Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Ljutomer
487. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za dom starejših občanov v Ljutomeru
488. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1998

Loški Potok

489. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 1998

Metlika

490. Sklep o uvedbi novega delovnega programa in določitvi ekonomskih cen v vrtcu
491. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Moravske Toplice

492. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni urad Moravske Toplice

Puconci

493. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za leto 1997

Ravne-Prevalje

494. Odlok o spremembi odloka o prenehanju veljavnosti odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja

Slovenj Gradec

495. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec
496. Sklep o izvzetju javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

497. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Videm ob Ščavnici

Šmartno ob Paki

498. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Občine Šmartno ob Paki

Velike Lašče

499. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 1997
500. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Velike Lašče
501. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 v Občini Velike Lašče

Zavrč

502. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč

POPRAVKI

1. Popravek navodila o spremembah in dopolnitvah navodila za prikazovanje podatkov o plačah
2. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Buče (Kozje)

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

4. Uredba o ratifikaciji Pravilnika stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti