Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1997 z dne 3. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1997 z dne 3. 10. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2995. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
2996. Odlok o imenovanju ministra za zunanje zadeve

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2997. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Pozivi

2998. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice
2999. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3000. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve

Sklepi

3001. Sklep o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

3002. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz province Limburg v Kraljevini Belgiji
3003. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Republike Italije
3004. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz pokrajin Weert, Breda in Nijmegen v Kraljevini Nizozemski
3005. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev in kopitarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev in kopitarjev iz Republike Makedonije
3006. Sklep o vzetju iz prodaje in uporabe poštnih znamk in celin
3007. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)
3008. Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna
3009. Pravilnik o spremembah pravilnika o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu
3027. Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku
3028. Pravilnik o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev

BANKA SLOVENIJE

3029. Sklep o pogojih, pod katerimi smejo domače osebe, razen fizičnih oseb, pri poslovanju s tujino plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini

OBČINE

Borovnica

3010. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Celje

3011. Sklep o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje

Cerkno

3015. Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen odvoza odpadkov na območju Občine Cerkno

Hrpelje-Kozina

3012. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje-Kozina
3013. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrpelje-Kozina
3014. Pravilnik o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina

Idrija

3016. Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen odvoza odpadkov na območju Občine Idrija

Krško

3017. Sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila: nadzidava in preureditev obstoječe terase na OŠ Jurij Dalmatin v Krškem

Kuzma

3018. Odredba o razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Kuzma

Lendava

3019. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čentiba

Litija

3020. Odlok o določitvi pomožnih objektov

Metlika

3021. Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Gradac z varovanim območjem za kulturni spomenik

Moravske Toplice

3022. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina
3023. Poročilo volilne komisije KS Moravske Toplice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Moravske Toplice

Novo mesto

3024. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 ...

Turnišče

3025. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče

Vojnik

3026. Poslovnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Vojnik

POPRAVKI

1. Popravek razpisa volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje-Kozina
2. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov (Hrpelje-Kozina)
3. Popravek pravilnika o javnih prometnih površinah in cestah v Občini Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti