Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1996 z dne 20. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1996 z dne 20. 12. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4003. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4004. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

4005. Odlok o pomilostitvi obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije 26. decembru 1996
4006. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4007. Uredba o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic in k cenam parkiranja in varovanja vozil
4008. Uredba o načinu oblikovanja cen pogrebnih in dimnikarskih storitev

Sklepi

4082. Sklep o povišanju rejnin

MINISTRSTVA

4009. Pravilnik o vodenju in varovanju osebnih podatkov v ministrstvu za obrambo
4010. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
4011. Navodilo o spremembah navodila za kakovost in nadzor kakovosti tolčenca za gramozno gredo železniških tirov
4012. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
4013. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove "Za življenje brez odvisnosti"
4014. Ugotovitveni sklep minimalne plače za obdobje oktober-december 1996
4083. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen
4084. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
4086. Sklep o soglašanju z aktom o ustanovitvi fundacije "Okolje smo vsi"
4087. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove - Sklad za izgradnjo nove pediatrične klinike
4088. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustavnove Mali vitez - fundacije za pomoč mladim, ozdravelim od raka
4089. Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove za vzpodbujanje ustvarjalnosti, Ljubljana

USTAVNO SODIŠČE

4015. Odločba o ugotovitvi, da 13. člen zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ni v neskladju z ustavo
4016. Odločba o določitvi pristojnosti za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo
4017. Odločba o ugotovitvi, da je določba 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku v neskladju z ustavo
4018. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
4019. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 11. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ni v neskladju z ustavo

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4020. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o volilnem sistemu, ki je bil 8. decembra 1996

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4021. Sklep o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje januar-april 1997
4022. Sklep o dopolnitvi sklepa o vsebini in načinu vodenja knjige naročil
4023. Tarifa za opravljanje pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije
4090. Poročilo o gibanju plač za oktober 1996

OBČINE

Brežice

4024. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
4025. Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice

Cankova-Tišina

4026. Odlok o komunalnih taksah v Občini Cankova-Tišina

Celje

4027. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996
4028. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davku od premoženja v Mestni občini Celje
4029. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
4030. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje

Gornja Radgona

4031. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona

Grosuplje

4032. Sklep o podaljšanju sklepa o uvedbi posebnega prispevka za financiranje adaptacije kulturnega spomenika in izgradnjo prireditvenega prostora v Mali Ilovi gori

Idrija

4033. Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Spodnja Idrija

Kamnik

4034. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 1996
4035. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok - vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda
4036. Odlok o priznanjih Občine Kamnik

Komen

4037. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen
4038. Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Komen

Kranj

4039. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj na volitvah

Krško

4040. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Krško
4041. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
4042. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997

Lenart

4043. Spremembe statuta Občine Lenart

Loški Potok

4044. Izid nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti

Metlika

4045. Sklep o javni razgrnitvi programske zasnove za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Metlika

Pivka

4046. Poročilo o izidu glasovanja o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Pivka

Postojna

4047. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Peskokop Lepena Planina
4048. Obvestilo o izidu volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Razdrto in Hrenovice

Rogašovci

4049. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996

Rogatec

4050. Odlok o popravku odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 1996
4051. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Rogatec v letu 1997
4052. Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik

Sežana

4053. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sežana za leto 1996

Slovenske Konjice

4054. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1996
4055. Odlok o razglasitvi gozda s posebnim namenom v Občini Slovenske Konjice
4056. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4057. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče
4058. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vešenik - Brdo
4059. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tepanje
4060. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevska za območje Krajevne skupnosti Slovenske Konjice
4061. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Konjiška vas

Šentjur pri Celju

4062. Sklep o javni razgrnitvi osnutka razširitve zazidalnega načrta za stanovanjsko cono Nova vas-Črnolica
4063. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dramlje

Trebnje

4064. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1996
4065. Odlok o taksah za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje
4066. Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količini vode
4067. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje
4068. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog
4069. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Mokronog o izidu glasovanja na referendumu dne 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog
4070. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Mirna
4071. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mirna

Vojnik

4072. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
4073. Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik
4074. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna
4075. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za skupno območje Dobrna
4076. Odlok o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih znakov v Občini Vojnik

Vrhnika

4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1996
4078. Sklep o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika
4079. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika

Zreče

4080. Odlok o davku od premoženja v Občini Zreče
4081. Odlok o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini Zreče

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o krajevni pristojnosti carinskih organov
2. Popravek odredbe o prepovedi prometa za posamezne vrste vozil na določenih odsekih magistralnih cest M 10 in M 10-5
3. Popravek navodila za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
4. Popravek zneska in drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov za mesec november 1996
AAA Zlata odličnost