Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1996 z dne 15. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1996 z dne 15. 11. 1996, Kazalo


MINISTRSTVA

3587. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive
3588. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive
3589. Pravilnik o publikaciji vrtca
3590. Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
3591. Telekomunikacijska oprema v obdobju med februarjem in novembrom 1996

USTAVNO SODIŠČE

3639. Odločba o ugotovitvi, da določbe prvega in drugega odstavka 473. člena zakona o kazenskem postopku in drugega stavka v drugem odstavku 16. člena pravilnika o izvrševanju pripora niso v neskladju s točko c) 37. člena Konvencije...
3640. Odločba o razveljavitvi sedme alinee prvega odstavka 10. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Ruše
3641. Odločba o ugotovitvi, da je za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo pristojno Okrajno sodišče v Žalcu

BANKA SLOVENIJE

3592. Sklep o šesti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
3642. Sklep o spremembi sklepa o usklajevanju neto povečanja obveznosti bank do tujine s terjatvami bank do tujine

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3593. Statut Zdravniške zbornice Slovenije
3594. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1996

OBČINE

Bohinj

3595. Odlok o določitvi kulturnega praznika Občine Bohinj
3596. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Bohinj
3597. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročnega plana Občine...

Celje

3598. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje
3599. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti

Črenšovci

3600. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1996
3601. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti
3602. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci
3603. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
3604. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci
3605. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem v Občini Črenšovci

Dol pri Ljubljani

3606. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1996

Grosuplje

3607. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1996
3608. Odlok o določitvi pomožnih objektov
3609. Sklep o javni razgrnitvi strokovnih podlag za zazidalni načrt Nova šola Brinje
3610. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Idrija

3611. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Idrija, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Idrija, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3613. Statutarni sklep o podaljšanju mandata dosedanjega sveta Krajevne skupnosti Spodnja Idrija

Kočevje

3614. Odlok o spremembi odloka o občinskih komunalnih taksah v Občini Kočevje

Laško

3615. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
3616. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zidani most

Litija

3617. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hotič
3618. Pravilnik o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Litija

Medvode

3619. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mozirje

3620. Sklep o ukinitvi značaja javne dobrine v splošni rabi

Podčetrtek

3621. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli
3622. Sklep o določitvi članov sveta KS Polje ob Sotli in volilnih enot za volitve članov sveta KS Polje ob Sotli
3623. Sklep o določitvi članov KS Bistrica ob Sotli in volilnih enot za volitve članov sveta KS Bistrica ob Sotli

Rogašovci

3624. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Sveti Jurij v Krajevni skupnosti Sveti Jurij
3625. Poročilo o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Sveti Jurij v Krajevni skupnosti Sveti Jurij, ki je bil dne 14. 4. 1996 v prostorih vaško-gasilskega doma v Svetem Juriju

Šentjernej

3626. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč v Občini Šentjernej
3627. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjernej
3628. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Potok Kobila v Šentjerneju

Šmarje pri Jelšah

3629. Odlok o popravku odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1996
3630. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
3631. Sklep o vrednosti točke za določanje višine komunalnih taks v Občini Šmarje pri Jelšah

Vrhnika

3632. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1996
3633. Odlok o zazidalnem načrtu Osnovne šole Pod Hruševco na Vrhniki
3634. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Verdu
3635. Sklep o vrednosti točke kot osnovi za ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš, prostorov za počitev in rekreacijo in poslovnih prostorov na območju Občine Vrhnika
3636. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika

Zreče

3637. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče
3638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

65. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o razširitvi ozemeljske veljavnosti Evropske konvencije o izročitvi z dne 13. decembra 1957 na Nizozemske Antile in Arubo
66. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju pri programu strokovnega usposabljanja in obnove palače Manzioli v Izoli/Isoli
67. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v kulturi, znanosti in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije za obdobje 1997-1999
AAA Zlata odličnost