Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1994 z dne 25. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1994 z dne 25. 3. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

595. Odlok o razrešitvi predsednice Temeljnega sodišča v Kranju
596. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
597. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
598. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
599. Odlok o razrešitvi namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
600. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Murski Soboti
601. Odlok o razrešitvi člana Sveta Banke Slovenije
602. Odlok o imenovanju namestnika generalne direktorice Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije
603. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
604. Odlok o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije
605. Odlok o imenovanju predsednika Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice
606. Odlok o imenovanju ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani
607. Odlok o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Tehniškega muzeja Slovenije
657. Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
658. Odlok o stopnji prispevka za porodniško varstvo

Drugi akti

608. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

609. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
659. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v drugem trimesečju leta 1994
660. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

Sklepi

610. Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
611. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
612. Sklep o spremembi sklepa vlade Republike Slovenije št. 113-01/91-4/4-8, z dne 26. marca 1992
661. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
662. Sklep o uskladitvi preživnin

Drugi akti

663. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

613. Odredba o vrstah in oblikah žigov in drugih oznak, ki se uporabljajo pri pregledu meril ter o vsebini in obliki potrdila o brezhibnosti merila
614. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. januarja 1994
615. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. januarja 1994
616. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za prvo trimesečje 1994
617. Sklep o mesečnih denarnih zneskih osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. januarja 1994
618. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za prvo trimesečje 1994
619. Sklep o določitvi višine letnega denarnega prejemka za rekreacijo imetnikov "Partizanske spomenice 1941" in borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 za leto 1994
620. Sklep o določitvi višine letnega denarnega prejemka iz naslova reda narodnega heroja in reda Karadjordjeve zvezde z mečema za leto 1994
621. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov carinske službe
622. Pravilnik o metodologiji za obračunavanje obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
623. Pravilnik o bistvenih sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra agrarnih skupnosti in njihovih članov
624. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o redu v lukah in drugih delih obalnega morja
625. Pravilnik o spremembi pravilnika o stalnih sodnih tolmačih
626. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije januarja 1994, višini neto in bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju november 1993-januar 1994, višini povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju februar 1993-december 1994 in indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji januar 1994 na povprečno bruto plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju februar 1993-januar 1994

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

627. Kontni okvir za gospodarske družbe
628. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 1994
629. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
630. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
631. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
632. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
633. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
634. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
635. Sklep o spremembi tarife o odvetniških storitvah
636. Sklep o osnovi za obračun plač sodnikov
637. Zneski drugih osebnih prejemkov ter povračil sodnikov
638. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju november 1993-januar 1994

OBČINE

Brežice

642. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1994 na območju občine Brežice
643. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine v družbeni gradnji

Celje

644. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Celje
645. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Celje
646. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Celje
647. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Celje
648. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Celje
649. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun komunalnih taks

Cerknica

650. Odlok o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone "Za Mlinom" v Cerknici - cona 2C
651. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Cerknica v letu 1994
652. Sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve
653. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Cerknica za leto 1994

Črnomelj

654. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994

Grosuplje

655. Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
656. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju občine Grosuplje

Ljubljana

639. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah
640. Sklep o cenah dimnikarskih storitev
641. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površinah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti