Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1992 z dne 19. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1992 z dne 19. 6. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

1516. Ukaz o imenovanju veleposlanika - vodje stalne misije Republike Slovenije pri uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
1517. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Madžarski

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1518. Pravilnik o registraciji, označevanju in uporabi motornih vozil Ministrstva za obrambo
1519. Odločba o stroških postopka v zvezi z dovolitvijo prometa zdravil
1562. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1563. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1520. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. aprila 1992
1521. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1522. Sklep o spremembi sklepa o najvišji pokojninski osnovi
1523. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1524. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1525. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1526. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

OBČINE

Brežice

1528. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Brežice
1529. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o upravnih organih, samostojni upravni organizaciji in samostojnih strokovnih službah Skupščine in Izvršnega sveta občine Brežice

Grosuplje

1530. Sklep o povečanju pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Grosuplje
1531. Odredba o določitvi najvišjih cen
1532. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Grosuplje

Kočevje

1533. Poslovnik o delu Skupščine občine Kočevje

Laško

1534. Odlok o izvršitvi proračuna za leto 1991
1535. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1536. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v občini Laško

Lenart

1537. Sklep o soglasju k statutom javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Lenart
1538. Sklep o določitvi valorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za leto 1992
1539. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Lendava

1540. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo vinogradov v delu k.o. Dolina, Čentiba, Lendava, Dolga vas, Dobrovnik, Kobilje in rabi zemljišč po izvedbi agromelioracijskih del

Ljubljana

1527. Sklep o oblikovanju cen

Ljubljana Moste-Polje

1541. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Ljubljana Moste-Polje

Ljubljana-Šiška

1542. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok
1543. Sklep o soglasju k preimenovanju vzgojnovarstvenega zavoda in organizacijskih enot
1544. Sklep o soglasju k statutom osnovnih šol
1545. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode
1546. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote:Š1 Spodnja Šiška, Š2 Litostroj, Š3 Podutik, Š4 Dravlje, Š5 Stegne, Š6 Stanežiče-Vižmarje, Š8 Gameljne, Š9 Medvode, Š10 Pirniče, Š12 Zbilje, Š15 Golo Brdo-Žlebe, Š16 Trnovec-Topol in osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za Š7 Tacen-Šmartno

Ljutomer

1548. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Ljutomer v letu 1992

Logatec

1547. Odredba o določitvi najvišjih cen

Metlika

1549. Odlok o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda - Otroški vrtec Metlika
1550. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Podzemelj
1551. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Metlika

Postojna

1552. Sklep o razpisu referenduma za ustanovitev rehabilitacijskega centra za ozdravljene narkomane v Planini

Radovljica

1553. Odredba o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Radovljica

Sevnica

1554. Skleo o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Primož
1555. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 24.5.1992 za uvedbo samoprispevka na območju KS Primož

Slovenska Bistrica

1556. Sklep o vrednotenju elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Šmarje pri Jelšah

1557. Odlok o izdaji obveznic občine Šmarje pri Jelšah
1558. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
1559. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah
1560. Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1991

Vrhnika

1561. Sklep o prenehanju javnega dobra

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Idrija)
AAA Zlata odličnost