Postopki oddaje naročil male vrednosti

Datum: 27. 10. 2017, 8.30–14.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Seminar je namenjen vsem tistim, ki izvajajo postopke javnih naročil pri naročnikih.

Na seminarju bodo predstavljene praktične izkušnje, ki so pomembne za izvajalce postopkov javnih naročil. Predmet seminarja bodo praktične teme, in sicer kdaj je dovoljena in primerna uporaba postopka oddaje naročila male vrednosti, kako pripraviti razpisno dokumentacijo, da je ta skladna z določili ZJN-3, kateri dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in na kaj vse je potrebno biti pozoren pri pregledu ponudb in izbiri izvajalca, kaj so razlike in prednosti naročil malih vrednosti v primerjavi z ostalimi postopki za naročnike in ponudnike.

Prav tako bo razprava tekla o tem kdaj je mogoče zahtevati dopolnitev, pojasnilo ali spremembo ponudbe, kdaj in ali sploh lahko ponudniki zahtevajo vpogled v ponudbe in dokumentacijo naročnika ter kako pripraviti in kaj mora vsebovati odločitev o oddaji naročila.

Predavatelja

Predavanje bosta izvedla specialista za javno naročanje mag. Jana Habjan Piletič in Blaž Strmole, ki sta že več kot 10 let dnevno vpeta v reševanje izzivov javnega naročanja, javno zasebnega partnerstva, koncesij in projektnega vodenja.

Program

8.30–10.00  Začetek postopka, priprava razpisne dokumentacije in objava

 • Kaj je postopek oddaje naročila male vrednosti?
 • Kdaj lahko izvedemo postopek oddaje naročila male vrednosti?
 • Kako izračunamo ocenjeno vrednost javnega naročila?
 • Kdaj lahko izvedemo strokovni dialog pred pričetkom postopka?
 • Kaj so obvezne sestavine sklepa o začetku postopka?
 • Ali jo moramo pripraviti in kaj mora vsebovati razpisna dokumentacija?
 • Kakšni so pogoji in merila, ki so sorazmerni s predmetom naročila?
 • Kakšna dokazila se lahko zahteva?
 • Kako pripraviti zahteve glede predmeta javnega naročila?
 • Kdaj tehnične specifikacije niso zakonite?
 • Ali lahko omejimo nastop s partnerji ali podizvajalci? Kako je s sklicevanjem na kapacitete tretjih?
 • Kako pripraviti vzorec pogodbe in zakaj je pomemben?
 • Zavarovanje za resnost ponudbe, dobro izvedbo in odpravo napak, da ali ne? Ali je dovoljena sklenitev okvirnega sporazuma na podlagi postopka NMV?
 • Ali lahko v postopek oddaje naročila vključimo tudi pogajanja in kakšne so izkušnje s pogajanji?
 • Kako pripraviti objavo naročila male vrednosti?
 • Kakšen je primeren rok za pripravo ponudbe?

10.00–10.15 Odmor za kavo

10.15–11.45  Aktivnosti po roku za oddajo ponudbe

 • Kdaj je ponudba pravočasna?
 • Kako ravnati v primeru predčasnega odprtja ponudbe?
 • Kako izvesti odpiranje ponudb in kaj so bistvene sestavine zapisnika o odpiranju?
 • Kaj je dopustna ponudba?
 • Kako preverimo dopustnost ponudb? Ali moramo preveriti vse ponudbe?
 • Kdaj je ponudba neobičajno nizka?
 • V vezi s katerimi deli ponudbe lahko naročnik pozove ponudnika na dopolnitev/spremembo/pojasnilo/popravek?
 • Kaj je računska napaka in kako se odpravlja?
 • Kako pripravimo odločitev o oddaji javnega naročila? Kaj so obvezne sestavine odločitve? Kdaj se šteje odločitev za obrazloženo?
 • Kako se objavi odločitev o oddaji naročila?
 • Kdaj in ali lahko ponudnik zahteva vpogled v dokumentacijo naročnika in ponudbo/e?
 • Katere podatke je naročnik dolžan razkriti na javnem odpiranju ponudb?
 • Kako se varuje poslovna skrivnost?
 • Pravno varstvo – kako, kdo in kdaj se ga lahko uveljavlja?
 • Katere so obvezne sestavine revizijskega zahtevka?
 • Kako poteka revizijski postopek?

11.45–12.30 Odmor

12.30–14.00 Pravnomočna odločitev

 • Kdaj je odločitev pravnomočna?
 • Kako objaviti obvestilo o oddaji naročila?
 • Ali je potrebno pripraviti končno poročilo o oddaji naročila?
 • Poročanje podatkov o oddanih naročilih.
 • Kdaj je primerna sklenitev okvirnih sporazumov in kako se oddajajo posamezna naročila na podlagi okvirnega sporazuma?
 • Objava sklenjene pogodbe in kdaj je potrebno objaviti aneks k pogodbi?
 • Kdaj in kako se lahko spremeni pogodba o oddaji naročila in ali je za spremembo potrebno izvesti nov postopek javnega naročila?
 • Neposredna plačila podizvajalcem kdaj in kako?
 • Kdaj in kako se lahko nominira nove podizvajalce ali zamenja obstoječe podizvajalce?
 • Ali je mogoča menjava partnerjev v fazi izvajanja pogodbe?
 • Ali lahko partnerji v primeru insolventnosti drugega partnerja prevzamejo izvajanje pogodbe?
 • Unovčitev bančnih garancij in uveljavljanje pogodbenih kazni.

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za seminar za posameznega udeleženca znaša 244,00 € brez DDV.

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV).
Sklic: 00 34000271017. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi. V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.