Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak za oddajo javnih naročil

Petra Duša, Johnson & Johnson d.o.o.: Z udeležbo na specializaciji in s pridobitvijo naziva “Strokovnjak za oddajo javnih naročil v RS” v izvedbi Uradnega lista RS, vsak posameznik zagotovo pridobi pravo sliko o zakonodaji s področja javnih naročil, tako na strani naročnika kot ponudnika. Skrbno izbrani predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami delijo svoje znanje ter bogato prakso, ki so jo nabrali skozi vsa leta delovanja na tem področju. Na podlagi mojih izkušenj menim, da vsak udeleženec s pridobitvijo naziva zagotovo izpopolni svoje znanje in zapre marsikatero pereče poglavje s področja javnega naročanja.

Agata Boncelj Tonejec, DRI d. o. o.: S programom in predvsem predstavitvijo programa sem bila zelo zadovoljna. Prav tako z organizacijo izobraževanja. Program je bil sestavljen pregledno, kot je bil tudi predstavljen v gradivu. Predvsem 'dodatek' programa, to je konzultacije predavateljev med in po predavanjih, možnost pridobivanja informacij v zvezi s konkretnimi primeri, s katerimi se srečujemo, je velik plus v programu. Na izobraževanju sem predvsem dobila sistematično predstavljene informacije o ZJN-3 in veliko informacij o konkretnih vsebinah pri reševanju problemov, s katerimi se srečujem med pridobivanjem projektne dokumentacije za naročnike.

Branka Pavlov, mag. org., Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled»:  V letu 2017 sem se udeležila strokovnega usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij na področju oddaje javnih naročil v RS.  Izvedba celotnega programa je bila zelo strokovna in visoko profesionalna. Vsi predavatelji so bili strokovnjaki na področju javnega naročanja. Celotna vsebina predavanj je bila predstavljena  na razumljiv način. Gradiva predavanj sem kasneje pogosto uporabila pri reševanju problemov pri izvedbi svojih postopkov javnega naročanja. Že med samimi predavanji sem pridobila veliko koristnih in uporabnih informacij. Spoznala sem veliko strokovnjakov na področju javnega naročanja. Tovrstno izobraževanje priporočam vsem, ki se dnevno srečujejo s postopki javnega naročanja.«

Eva, DARS d.d.: Izobraževanje je bilo strokovno, precej intenzivno, podkrepljeno s praktičnimi primeri, tako da sem dobila celosten pregled nad področjem, tudi v delih, s katerimi sicer nimam veliko opraviti. Tako s predavatelji kot tudi z drugimi udeleženci je bilo veliko debate, kar se mi je zdelo še posebej koristno. Priporočam.

Strokovnjak za uporabo pogodb FIDIC

Irena Baš: Udeležbo na dodatnih kvalifikacijah za uporabo pogodb Fidic ocenjujem kot zelo pozitivno ter priporočam udeležbo vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo s FIDIC pogodbami. Program je bil s strani predavateljev prikazan strokovno, pregledno in razumljivo ter na osnovi praktičnih primerov. Vsekakor bo pridobljena kvalifikacija uporabna pri vsakdanjem delu, ne samo pravnika temveč tudi uporabnikov inženirske stroke.

mag. Dejan Bogataj, Gorenjska gradbena družba d.d.: Za Dodatne kvalifikacije za strokovnjaka FIDIC lahko rečem, da so presegle moja pričakovanja, predvsem ker na njih ni bilo le suhoparne predstavitve vsebin FIDIC-ovih knjig, kot na večino drugih seminarjih iz tega področja, ampak smo kandidati pridobili precej širše znanje uporabe FIDIC-a v praksi ob upoštevanju veljavne slovenske zakonodaje, še posebej Obligacijskega zakonika, Zakona o javnem naročanju in Posebnih gradbenih uzanc. Slednje lahko kandidati zelo koristno uporabljamo v praksi, tako v vlogi naročnika, izvajalca, nadzornika, projektanta ali v drugih vlogah, ki so povezane z graditvijo objektov.

Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov

Maja: Izobraževalne vsebine za dodatno kvalifikacijo Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov so pripravljene izredno kvalitetno, usmerjene v prakso in dajo udeležencu izobraževanja celosten pogled na ključna področja, ki jih mora pooblaščena oseba za varstvo podatkov poznati oz. obvladovati. Vsi predavatelji so zelo kvalitetni in svoje predavanje usmerijo v bistvo materije, ki jo predavajo, so tudi zanimivi in vzdržujejo pozornost poslušalcev. Čeprav se s področjem varstva osebnih podatkov ukvarjam več let, sem osvojila nova znanja, ki jih že s pridom koristim pri svojem delu. Več kot priporočam, po mojem mnenju je to zagotovo eno najkvalitetnejših ali pa trenutno kar najbolj kvalitetno izobraževanje s tega področja v Sloveniji.

Srečko Paderšič, EŠNM: Na seminarju sem se predvsem usmeril na pravna področja varstva osebnih podatkov. Informacijsko in medijsko področje mi je kot šolniku tudi na medijski šoli in šoli za odrasle nekoliko bliže, kaj šele komuniciranje ali nastop v javnosti. Tudi upravno področje mi je zaradi opravljenega izpita iz splošnega ZUPa precej blizu, čeprav ne delam v upravi kot odgovorna uradna oseba.
Pridobil sem si dodatna znanja, ki so potrebna za opravljanje dela pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in nadgradil znanja na medijskem in upravnem področju. Kot tak mi je bil seminar zelo dobrodošel, žal pa sodstvo pri nas ne deluje povsem po načelih, ki so bila predstavljena tudi na seminarju. Kakšna druga težava na sodnem področju je bila tudi vzrok, da sem se dodatno lotil tudi varstva osebnih podatkov. Na področju šolstva mora ministrstvo za šolstvo doreči, kaj in kako naj delujejo pooblaščenci za varstvo osebnih podatkov na šolah. Probleme bi bilo treba reševati na nivoju ministrstva (samovolja pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, ki dela na tržni osnovi), pa žal ni pravega posluha. Organizatorju izobraževanja za dodatno kvalifikacijo Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov pa lahko samo čestitam za pripravo res strokovnih predavanj.

Marinela: Zaposlena sem v centru starejših, kjer obdelujemo veliko osebnih podatkov, tudi takih, ki sodijo med posebne vrste podatkov.
Ker smo želeli čim prej pristopiti k izpolnjevanju obveznosti iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) sem se odločila za izobraževanje za dodatno kvalifikacijo Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov.
Pridobljena znanja so izjemno kakovostna in dobrodošla, saj smo lahko v našem centru popolnoma samostojno implementirali uporabo uredbe in pripravili vso zahtevano dokumentacijo. 

Iztok Maver, prokurist, Cores d.o.o., Kranj: V letošnjem letu sva se s sodelavko udeležila izobraževanja dodatne kvalifikacije za Strokovnjaka/strokovnjakinjo za varstvo osebnih podatkov. Nad samim predavanjem in predavatelji sva bila dejansko navdušena, tako zaradi znanja predavateljev, kot zaradi zanimivega načina podajanja teme. Samo izobraževanje slušatelju dejansko razširi obzorje saj pokaže, da je varstvo osebnih podatkov bistveno več, kot neka zakonsko in suhoparno obvezna tema ali predpis. Ker se naše podjetje ukvarja z informatiko, s sistemsko servisnim vzdrževanjem in svetovanjem iz tega področja, nam pri različnih podjetjih to znanje pomaga, da znamo naročnike pravilno usmeriti tako v varstvo osebnih podatkov, kot nenazadnje v varstvo samih informacij.

Barbara Novinec, Vrtec Galjevica: Izobraževanja za dodatno kvalifikacijo »Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov« sem se udeležila zaradi potreb na delovnem mestu vodenja javnega zavoda, saj se od 25. 5. 2018 Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov uporablja direktno, nimamo veljavne nacionalne zakonodaje na tem področju (ZVOP-2).  Izobraževanje je bilo odlično organizirano, tako tematsko, kot tudi izvedbeno, z odličnimi predavatelji, ki so vsebino posredovali na razumljiv način in odgovarjali na mnoga vprašanja udeležencev. Pridobljeno znanje in opravljen izpit je pripomogel k dobremu razumevanju področja varovanja osebnih podatkov, ki je nujen v okviru vodenja javnega zavoda, ki razpolaga z večjo količino osebnih podatkov, tudi občutljivih, znanje sem lahko delila naprej med sodelavci in kolegi v širšem strokovnem okolju. 

Bojana, Mercator: Izobraževanje je zelo dobro zasnovano; tako z vidika širine, kjer je pokrito mnogo več kot samo zakonodajna plat, kot z vidika strokovnosti predavateljev ter njihovih praktičnih izkušenj. Svoje znanje sem nadgradila na področju interpretacije zakonodaje, inšpekcijskega postopka in v veliki meri tudi izvedbenih rešitev. Ne nazadnje je pomembno tudi navezovanje stikov z »novimi« strokovnjaki za VOP, kar je vredno izkoristiti za razvoj stroke oziroma področja.  

Dejana: Področje komunikacijske in informacijske varnosti in zasebnosti spremljam že dalj časa, zato sem se udeležila usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov. S tem sem pridobila nova znanja, predvsem iz področja pravnih temeljev. Program in predavanja so bila izvedena na visokem nivoju z vrhunskimi predavatelji, za kar se najlepše zahvaljujem. 

Gašper Bertoncelj: Od vseh ostalih izobraževanj na temo GDPR je bilo izobraževanje za pridobitev dodatne kvalifikacije Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov najbolj celovito, izčrpno in intenzivno. Področje je bilo obdelano z vseh zornih kotov, odlični predavatelji pa so mi kot nepravniku, sicer pravno materijo približali na zanimiv, privlačen in kar je najpomembnejše, uporaben način. Izobraževanja, seveda, nisem zapustil z vsemi odgovori, pomembno je, da znam oblikovati prava vprašanja. 

mag. Jožefa Berghaus, Regionalna zbornica Celje: Izobraževanje za dodatno kvalifikacijo Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov mi je razširilo pogled na izjemno pomembno področje varstva osebnih podatkov in s tem okrepilo zavedanje, kako pomembna je pravzaprav uredba. Program izobraževanja je dobro zastavljen. Glede na to, da je vsebina dokaj obsežna, bi morda bilo smiselno, da bi predavanja trajal morda kakšen dan več, saj se glede na tematiko slušateljem poraja veliko vprašanj in tako zmanjka časa za vsebino, ki bi jo predavatelji še lahko podali. Samo izobraževanje je pa seveda kvalitetno, zelo dobri predavatelji, ki so strokovnjaki na svojih področjih. 

Štefan Gostič, DPO, Kia Motors Adria Group: Pridobitev certifikata oz. kvalifikacije Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov mi osebno pomeni velik osebni uspeh, na drugi strani pa tudi pomemben karierni dosežek. Seveda pa se na tem mestu celotna zgodba začne. Kot DPO v našem podjetju se počutim odgovornega za zagotavljanje skladnosti poslovanja z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zato venomer iščem nasvete, dobre prakse in načine kako spreminjati oz. uresničevati tovrstno kulturo v podjetju, Dejstvo je, da imam(o) DPOjevci še veliko odprtih in nerešenih vprašanj, dobra praksa se še ustvarja, ter v podjetjih potrebujemo čas da spreminjamo stanje stvari (ustvarjanje nove kulture, učenje novitet in zavestno osvajanje in uresničevanje pravil po mojih izkušnjah traja dve do tri leta!). Kakorkoli, prav je da gre razvoj varstva osebnih podatkov oz. posameznikove zasebnosti v to smer, saj se moramo v podjetij zavedati pomembnosti in občutljivosti te posameznikove pravice! 

Franci Šinko, Globus Marine International d. o. o.: S programom izobraževanja za dodatno kvalifikacijo Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov sem bil zelo zadovoljen. Odlični predavatelji, odlično podana vsebina in pridobitev zelo velike količine znanja v kratkem času. Na podlagi pridobljene dodatne kvalifikacije sem v podjetju imenovan za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

Marijana Marušić Kos, odvetnica: Izjemno kvalitetno, brezhibno organizirano in izvedeno izobraževanje s strani strokovnjakov na področju zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Izobraževanje priporočam vsakomur, ki se ukvarja ali se namerava profesionalno posvetiti zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ne glede na to ali dela v zasebnem ali javnem sektorju. Sem prva udeleženka izobraževanja, ki ni iz Slovenije. Znanje in izkušnje uporabljam v Makedoniji, kar je dokaz, da se pridobljno znanje in izkušnje iz tega izobraževanja uporablja tudi izven meja Slovenije, ne le v državah, kjer se neposredno uporablja GDPR, temveč tudi v tretjih državah, kjer so ali so v postopku sprjemanja zakonov, ki zagotavljajo uporabo standardov, urejenih z GDPR. 

 

AAA Zlata odličnost