Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1451. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2018, stran 4769.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 in spremembe), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17) je Občinski svet Občine Žirovnica na 23. seji dne 26. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.270.302
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.937.629
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.809.228
700 Davki na dohodek in dobiček
2.384.808
703 Davki na premoženje
345.160
704 Domači davki na blago in storitve
79.260
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
1.128.401
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
373.300
711 Takse in pristojbine
4.300
712 Globe in druge denarne kazni
4.000
714 Drugi nedavčni prihodki
746.801
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
232.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
232.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
100.673
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
100.673
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.700.850
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.379.403
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
260.190
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
42.250
402 Izdatki za blago in storitve
999.848
403 Plačila domačih obresti
100
409 Rezerve
77.015
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.542.523
410 Subvencije
18.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
784.191
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
244.129
413 Drugi tekoči domači transferi
496.203
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.236.503
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.236.503
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
542.421
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
17.155
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
525.266
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.430.548
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.431.548
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.015.703
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
27.140
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
27.140
751 Prodaja kapitalskih deležev
27.140
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.501
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
1.501
441 Povečanje kapitalskih deležev 
v javnih podjetjih in družbah, ki so 
v lasti države in občin
1.501
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
25.639
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
391.410
50
ZADOLŽEVANJE
391.410
500 Domače zadolževanje
391.410
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
27.359
55
ODPLAČILO DOLGA
27.359
550 Odplačilo domačega dolga
27.359
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.040.858
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
364.051
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.430.548
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.040.858
« 
2. člen 
V odloku o proračunu se 4. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), kupnin od prodaje kapitalskih deležev (74. člen ZJF) in kupnin od prodaje premoženja in najemnin od oddaje stvarnega premoženja (80. člen ZJF), tudi prihodki od:
– turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
– koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo,
– komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture,
– prihodki od zakupnin za gospodarsko infrastrukturo, ki se namenijo za investicije v stvarno premoženje občine,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
– del koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov, ki pripada občini, glede na realiziran posek lesa v državnih gozdovih na njenem območju, ki se nameni za vzdrževanje gozdnih cest,
– namenska sredstva iz evropskih skladov in proračuna RS za investicije oziroma projekte,
– druga prejeta sredstva iz proračuna RS za tekočo porabo,
– prihodki iz naslova unovčenih bančnih garancij.«
3. člen 
V prvem odstavku 11. člena odloka o proračunu se znesek 41.410 EUR nadomesti z zneskom 391.410 EUR.
4. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0030/2016
Žirovnica, dne 26. aprila 2018
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti