Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018

Kazalo

951. Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, stran 3220.

  
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o kategorizaciji nastanitvenih obratov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa merila in način za kategorizacijo nastanitvenih obratov in marin.
(2) Kategorizacija je razvrščanje nastanitvenih obratov po vrsti in kakovosti opremljenosti in storitev v različne kakovostne skupine – kategorije.
(3) Kategorizacija se izvaja v skladu z merili oziroma standardi opremljenosti in storitev, ki so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
Ta pravilnik se uporablja za nastanitvene obrate, razvrščene v naslednje skupine:
– hoteli,
– moteli,
– penzioni in gostišča,
– kampi,
– apartmaji, počitniška stanovanja in počitniške hiše,
– sobe,
– kmetije z nastanitvijo in
– marine.
3. člen 
(1) Nastanitveni obrat, ki se kategorizira, mora predhodno izpolnjevati vse splošne in posebne pogoje, predpisane s pravilnikom, ki ureja minimalne tehnične pogoje in obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
(2) Nastanitveni obrat, ki se kategorizira, mora izpolnjevati obvezne standarde opremljenosti in storitev ter zahtevani nivo točkovnih vrednosti za posamezno kategorijo, določen v prilogah tega pravilnika, pri čemer morajo hoteli izpolnjevati standarde Hotelstars, določene v Prilogi 1 tega pravilnika, ostali nastanitveni obrati pa standarde, določene v Prilogi 2 tega pravilnika. Ti standardi so ovrednoteni (točkovani) kot minimalno skupno zahtevano število točk (seštevek točkovnih vrednosti obveznih in izbirnih elementov) za posamezno vrsto in kategorijo nastanitvenega obrata.
4. člen 
(1) Kategorija nastanitvenih obratov se označuje z zvezdicami, razen kmetij z nastanitvijo, katerih kategorija se označuje z jabolki.
(2) Posamezne vrste nastanitvenih obratov se, upoštevaje dosežene standarde opremljenosti in storitev, označijo:
– hotel in kamp z eno, dvema, tremi, štirimi ali petimi zvezdicami;
– garni hotel, motel, penzion, gostišče, apartma, počitniško stanovanje, počitniška hiša in soba z eno, dvema, tremi ali štirimi zvezdicami;
– kmetija z nastanitvijo z enim, dvema, tremi ali štirimi jabolki.
(3) Marina mora izpolniti minimalne tehnične pogoje in nuditi storitve, ki so predpisani s tem pravilnikom.
(4) Hotel, ki presega minimalne kriterije za posamezno kategorijo, se lahko označi kot »Superior«, če za to oceno izpolnjuje pogoje iz Priloge 1 tega pravilnika.
5. člen 
(1) Nastanitveni obrat, ki je kategoriziran, mora imeti na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejemanje gostov na vidnem mestu tablo z označbo kategorije. Z vrsto in kategorijo mora biti označen tudi v cenikih in v drugih trženjskih in promocijskih komunikacijah.
(2) Simboli za označevanje kategorije in oblika označevalnih tabel za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov so grafično enoviti in določeni v Prilogi 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, tabla z označbo kategorije ni obvezna za sobodajalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v skladu s 14. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) in izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje po pravilniku, ki ureja minimalne tehnične pogoje in obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti in dosegajo kategorijo ena zvezdica.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, tabla z označbo kategorije ni obvezna za sobodajalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v večstanovanjskih stavbah v skladu s 14.  členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) in izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje po pravilniku, ki ureja minimalne tehnične pogoje in obsege storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
6. člen 
Če se nastanitveni obrat nahaja na varovanem območju ali je zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino ali je avtorsko zaščiten, pogojev, ki so predpisani za pridobitev določenega števila zvezdic oziroma jabolk v okviru kategorije, ni potrebno v celoti izpolnjevati. Odstopanje se lahko nanaša na dvigala in minimalne površine sob.
II. POSTOPEK KATEGORIZACIJE 
7. člen 
Kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec dejavnosti) ali oseba po njegovem pooblastilu. Kategorija nastanitvenega obrata se določi v skladu s standardi, ki so za posamezno vrsto nastanitvenega obrata oziroma kategorijo določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 tega pravilnika.
8. člen 
(1) Postopek kategorizacije iz prejšnjega člena poteka tako, da izvajalec dejavnosti ali oseba po njegovem pooblastilu z uporabo elektronskega sistema kategorizacije izpolni kategorizacijski list za določeno vrsto in kategorijo nastanitvenega obrata in pridobi označevalno tablo. Postopek kategorizacije se lahko izvede tudi brez uporabe elektronskega sistema kategorizacije, vendar je takšna kategorizacija veljavna le pod pogojem, da se podatki o kategorizaciji v roku 30 dni po opravljeni ocenitvi prenesejo v elektronski sistem nastanitvenih obratov.
(2) Kategorizacija nastanitvenega obrata velja:
– za hotele v kategoriji štiri zvezdice Superior, pet zvezdic in pet zvezdic Superior tri leta,
– za hotele v kategoriji ena do štiri zvezdice pet let,
– za nastanitvene obrate iz druge do sedme alineje drugega člena tega pravilnika v kategorijah štiri in pet zvezdic oziroma jabolk pet let,
– za nastanitvene obrate iz druge do sedme alineje 2. člena tega pravilnika v kategorijah ene do treh zvezdic oziroma jabolk do spremembe kategorije.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(1) Izvajalci dejavnosti morajo kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami tega pravilnika v roku pol leta od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kategorija nastanitvenega obrata, ki jo je v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08 – popr., 115/08 in 72/09) določil ocenjevalec, velja do izteka njene veljavnosti.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Sklep o določitvi simbolov za označevanje kategorije in obliko označevalnih tabel za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov (Sklep št. 017-72/2002-83, ki ga je sprejel minister za gospodarstvo, dne 7. oktobra 2008).
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08 – popr., 115/08 in 72/09).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2018.
Št. 007-86/2017/9
Ljubljana, dne 3. aprila 2018
EVA 2015-2130-0031
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti