Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

Kazalo

2527. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje, stran 8381.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – Odl. US) in Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06; z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) sprejema v.d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija
P R A V I L N I K 
o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja postopek izvedbe javnega razpisa ter izbire avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) projektov, pri katerih Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) sodeluje s finančnimi sredstvi, namenjenimi za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje.
(2) Ta pravilnik ureja tudi postopek sklenitve koprodukcijske pogodbe s prijavitelji izbranih AV projektov, izvajanje pogodbenih pravic in obveznosti, izplačila finančnih sredstev ter upravičene projektne stroške, ki jih prizna in izplača RTV SLO.
2. člen 
(1) RTV SLO podpira slovensko filmsko produkcijo in izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje na podlagi zakona, ki ureja Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije.
(2) Pri realizaciji in izkoriščanju (eksploataciji) AV del sodeluje RTV SLO kot koproducent v skladu s svojim koprodukcijskim deležem in določili koprodukcijske pogodbe.
3. člen 
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. AV dela – kinematografski filmi vseh zvrsti (npr. igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani filmi), ki so izraženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovani.
2. Slovensko AV delo – AV delo, ki ustreza merilom in pogojem, določenim v zakonskih in podzakonskih aktih v Republiki Sloveniji.
3. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe.
4. Upravičena oseba – oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za neodvisnega producenta in druge pogoje, objavljene v razpisu.
5. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku.
6. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku, določenem v besedilu razpisa.
7. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene z razpisom.
8. Projekt – prijavljeno AV delo, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo realizacijo.
9. Realizacija projekta – izvedba vseh faz izdelave AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) do zaključne kopije AV dela, vključno z izdelavo končnega obračuna projekta.
10. Koproducent – producent, ki na podlagi ustrezne koprodukcijske pogodbe sodeluje pri realizaciji AV dela s svojim koprodukcijskim vložkom.
11. Koprodukcijska pogodba – pogodba, ki jasno določa koprodukcijska razmerja, višino vložkov v projekt in koprodukcijske deleže, razpolaganje z materialnimi pravicami na dokončanem AV delu ter način delitve prihodka.
12. Koprodukcijski vložek – ovrednoteni (finančni, storitveni ipd.) vložek, ki ga producent vloži v projekt. Sorazmerni del njegovega vložka v končnem obračunu projekta predstavlja producentov koprodukcijski delež.
13. Finančni načrt projekta – ovrednoten prikaz vseh virov in vrst financiranja projekta, ki je skladen s predračunom projekta.
14. Predračun projekta – predhodno ovrednotenje vseh stroškov, ki so potrebni za celovito realizacijo projekta, in ki je skladen s finančnim načrtom projekta.
15. Končni obračun projekta – ovrednotenje vseh dejansko nastalih stroškov, ki so nastali pri realizaciji dokončanega projekta.
16. Izkoriščanje (eksploatacija) AV dela – uporaba in razpolaganje z materialnimi pravicami na dokončanem AV delu (npr. njihov nadaljnji prenos, distribucija, trženje).
17. Sofinancer – pravna oseba javnega prava, ki na podlagi predhodnega izbirnega postopka in ustrezne pogodbe dodeli projektu nepovratna finančna sredstva (subvencije) ali druge neodplačne storitve (t.i. državne pomoči).
18. Donator – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe dodeli projektu nepovratna sredstva ali druge neodplačne storitve.
19. Sponzor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe priskrbi sredstva ali druge storitve v skladu s predpisi, ki urejajo sponzorstvo.
20. Ponudnik izdelkov – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe priskrbi blago, blagovne znamke ali storitve v skladu s predpisi, ki urejajo promocijsko umeščanje izdelkov.
21. Investitor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe vloži sredstva v projekt, pri čemer dogovori povračilo celotne ali delne višine vloženih sredstev iz prihodka od izkoriščanja (eksploatacije) AV dela.
22. Javno prikazovanje – javna priobčitev AV dela v kinematografih v skladu z rednim programom kinematografa (ne vključuje enkratnih in izrednih projekcij AV dela).
23. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci – osebe, ki s svojimi deli, prispevki in izvedbami sodelujejo pri realizaciji AV dela, določene pa so z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
(2) Pri razlagi posameznih pojmov se upošteva njihov pomen, določen v pravnih aktih, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Če pomen v pravnih aktih ni določen, se upošteva ustaljen pomen pojmov v filmski industriji ter poslovni praksi.
(3) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. PRIJAVNI POGOJI 
4. člen 
(1) RTV SLO na razpisu sodeluje kot koproducent le pri slovenskih filmskih delih, ki se lahko javno prikažejo v kinematografih in priobčijo javnosti v medijih RTV SLO.
(2) RTV SLO sodeluje na razpisu le s finančnim koprodukcijskim vložkom, s katerim se lahko krijejo vse faze realizacije projekta. Z vložkom RTV SLO se ne krijejo stroški, ki nastanejo po dokončanju projekta pri promociji in izkoriščanju (eksploataciji) AV dela. Ti stroški se tudi ne vštevajo v posamezne koprodukcijske vložke.
(3) RTV SLO lahko pri posameznem projektu sodeluje kot koproducent do najvišjega zneska, določenega v besedilu razpisa, vendar največ do osemdeset (80) odstotkov celotnega predračuna projekta.
5. člen 
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
2. Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave na razpis še ni realizirano oziroma dokončano.
4. Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
5. Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
6. člen 
(1) Prijavitelji morajo ob prijavi projektov na razpis predložiti RTV SLO vse obvezne obrazce, pogodbe, priloge in izjave, kot so predpisane z besedilom razpisa.
(2) RTV SLO ravna z vsemi osebnimi podatki iz prejetih vlog v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) RTV SLO je dolžna varovati vse poslovne skrivnosti, ki jih kot take označijo prijavitelji projektov. Ne glede na označbo prijaviteljev se kot poslovne skrivnosti ne štejejo podatki, ki imajo po zakonu naravo informacije javnega značaja ali pa jih smejo organi pridobivati za namene izvrševanja svojih zakonskih pooblastil.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA 
III.A Začetek postopka
7. člen 
(1) Postopek javnega razpisa se lahko izvede za eno ali več projektnih področij hkrati.
(2) Z besedilom razpisa se določita najvišja skupna višina razpisanih sredstev RTV SLO in najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v posamezni projekt.
8. člen 
Razpis se izvaja po naslednjih fazah:
a. Uvedba postopka:
– ugotovitev potreb po posameznih uredništvih;
– predlog direktorja TV SLO za uvedbo postopka;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava razpisa.
b. Priprava vlog za obravnavo ter zavrženje:
– evidentiranje prispelih vlog;
– odpiranje vlog;
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog;
– izdaja posamičnih sklepov o zavrženju nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe.
c. Ocenjevanje ustreznih vlog:
– vsebinsko ocenjevanje vlog;
– morebitne predstavitve vlog;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje vlog.
d. Izbor projektov:
– izdaja posamičnih odločb o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje ali o zavrnitvi koprodukcijskega sodelovanja.
9. člen 
(1) Posamezna uredništva TV SLO zberejo potrebe, ki jih predložijo direktorju TV SLO. Na tej podlagi predlaga direktor TV SLO generalnemu direktorju RTV SLO uvedbo postopka javnega razpisa.
(2) Na podlagi ugotovljenih potreb in predloga direktorja TV SLO sprejme generalni direktor RTV SLO sklep o začetku postopka javnega razpisa, s katerim določi:
– razpisno področje oziroma področja;
– najvišjo skupno višino razpisanih sredstev RTV SLO in najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v posamezni projekt;
– datum objave in trajanje razpisa;
– člane komisije za odpiranje vlog, člane komisije za ocenjevanje vlog in vodjo izvedbe razpisa;
– besedilo razpisa kot prilogo k sprejetemu sklepu.
10. člen 
(1) Besedilo razpisa se objavi na spletni strani RTV SLO. V Uradnem listu Republike Slovenije pa se objavi informacija o objavi razpisa.
(2) V času trajanja razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim osebam na spletni strani in sedežu RTV SLO.
11. člen 
(1) Besedilo razpisa mora vsebovati:
– razpisno področje oziroma področja;
– najvišjo skupno višino razpisanih sredstev RTV SLO in najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v posamezni projekt;
– trajanje razpisa;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati projekti in prijavitelji projektov;
– merila za ocenjevanje;
– število točk po posameznih ocenjevalnih merilih, skupno število točk in minimalno število točk, ki jih morajo projekti doseči, da so lahko predlagani v koprodukcijsko sodelovanje;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– podatke o dokumentaciji razpisa;
– kontaktno osebo RTV SLO.
(2) Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo tudi drugi podatki v zvezi z razpisom.
12. člen 
(1) Vloge se lahko oddajo na sedežu RTV SLO, pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vloge se sprejemajo v glavni pisarni (vložišču) RTV SLO.
(2) Vsaka vloga in njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Oseba, ki sprejema vloge, na vsaki vlogi, ne da bi je odprla, jasno označi datum in uro vložitve vloge oziroma datum in uro oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev ali spremembo vloge.
III.B Komisija za odpiranje vlog
13. člen 
(1) Prispele vloge odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje generalni direktor RTV SLO.
(2) Komisijo sestavljajo najmanj trije (3) člani, generalni direktor RTV SLO pa lahko s sklepom določi tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti, zadržanosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji oziroma prijavljenimi projekti.
(3) RTV SLO pred odpiranjem vlog in njihovih dopolnitev na spletnih straneh objavi obvestilo o času in kraju odpiranja vlog oziroma dopolnitev.
(4) Odpiranju vlog in njihovih dopolnitev sme prisostvovati zakoniti zastopnik ali pooblaščeni predstavnik prijavitelja, ki s projektom kandidira na razpisu. RTV SLO lahko zahteva od zakonitega zastopnika in pooblaščenega predstavnika prijavitelja, da se ustrezno izkažeta.
14. člen 
O odpiranju vlog in njihovih dopolnitev se napravi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije in ki obsega:
– naziv in sedež RTV SLO;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog oziroma dopolnitev vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih zakonitih zastopnikov in pooblaščenih predstavnikov prijaviteljev;
– seznam prispelih vlog z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja ter naslovom projekta;
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o upravičenosti oseb, ki so predložile vloge, oziroma ugotovitve o pravočasni in ustrezni dopolnitvi vlog.
15. člen 
(1) Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali je popolna in ali jo je vložila oseba, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje (upravičena oseba).
(2) Če komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni v petih (5) dneh od prejetja poziva k dopolnitvi. V pozivu k dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da bo vloga s sklepom zavržena kot nepopolna, če je ne bo v določenem roku ustrezno in v celoti dopolnil. Prijavitelja se v primeru nejasnosti pozove tudi k ustrezni obrazložitvi posameznih elementov vloge, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost kandidiranja.
16. člen 
(1) Če prijavitelj za isti projekt na razpis pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
(2) Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo. Obravnava se lahko le ena (1) vloga iz posamezne ovojnice.
17. člen 
(1) Vloge, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ki jih ni vložila upravičena oseba, zavrže generalni direktor RTV SLO s posamičnim sklepom.
(2) Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa.
(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je prijavitelj v celoti dopolnil v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
(4) Vlogo je vložila upravičena oseba, če oseba izpolnjuje vse predpisane pogoje oziroma pogoje, določene v besedilu razpisa.
18. člen 
(1) Komisija za odpiranje vlog predloži vse vloge, za katere je ugotovila, da so pravočasne, popolne in da so jih vložile upravičene osebe, komisiji za ocenjevanje vlog v nadaljnjo obravnavo.
(2) O pravočasnih in popolnih vlogah, ki so jih vložile upravičene osebe, komisija za odpiranje vlog pripravi za komisijo za ocenjevanje vlog poročilo, ki vsebuje:
– seznam prispelih vlog z navedbo šifre vloge,
– nazive prijaviteljev,
– naslove projektov.
III.C Komisija za ocenjevanje projektov
19. člen 
(1) Projekte ocenijo komisije za ocenjevanje projektov, ki jih s sklepom imenuje generalni direktor RTV SLO. S sklepom se določijo tudi naloge komisij.
(2) Posamezno komisijo za ocenjevanje projektov sestavljajo najmanj trije (3) člani in največ pet (5) članov. Generalni direktor RTV SLO lahko s sklepom imenuje tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove zadržanosti, odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji oziroma prijavljenimi projekti.
(3) Ob imenovanju podpiše vsak član komisije za ocenjevanje projektov izjavo o preprečevanju konflikta interesov.
(4) Mandat članov komisije za ocenjevanje projektov traja do izpolnitve oziroma dokončanja vseh nalog, povezanih z razpisom.
20. člen 
(1) Komisija za ocenjevanje projektov dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije. Seja mora biti sklicana praviloma najmanj pet (5) dni pred zasedanjem. Seje vodi predsednik komisije.
(2) Komisija za ocenjevanje projektov je sklepčna, če je na seji prisotna več kot polovica njenih članov. Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
(3) Predsednik komisije lahko skliče tudi dopisno sejo, ki poteka v elektronski obliki. Rok za pošiljanje sporočil ne sme biti krajši od štirih (4) ur in ne daljši od treh (3) dni.
(4) Zakoniti zastopniki in pooblaščeni predstavniki prijaviteljev ne morejo prisostvovati na sejah komisije za ocenjevanje projektov.
21. člen 
(1) O sejah komisije za ocenjevanje projektov se napravi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije in ki obsega:
– naziv in sedež RTV SLO;
– datum in čas začetka ter konca seje;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– podatki o delu in sprejetih sklepi komisije.
(2) Vsak član komisije za ocenjevanje projektov ima pravico do vpogleda v zapisnik in pravico podati na zapisnik ločeno mnenje.
22. člen 
(1) Vsak član komisije za ocenjevanje projektov oceni vse vloge po vseh predpisanih merilih za ocenjevanje.
(2) Vsak član komisije mora svoje ocene pisno utemeljiti in obrazložiti po posameznih merilih za ocenjevanje.
23. člen 
(1) Član komisije za ocenjevanje projektov ne more biti oseba, ki je kakorkoli poslovno ali osebno vezana na katerega od prijavljenih projektov, zlasti kot prijavitelj projekta, glavni soavtor, avtor prispevkov, izvajalec ali drugi sodelujoči pri projektu ali kot član organov prijavitelja.
(2) Člani komisije za ocenjevanje projektov ne smejo nepooblaščeno dajati informacij o zadevah, ki jih obravnavajo.
24. člen 
(1) Član komisije za ocenjevanje projektov je lahko predčasno razrešen, če:
– sam zahteva razrešitev;
– se neupravičeno ne udeležuje sej;
– ni več zaposlen na RTV SLO;
– ne izvršuje svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno ali v skladu s predpisi;
– nepooblaščeno daje informacije o obravnavanih zadevah;
– se ugotovi, da je poslovno ali osebno vezan na katerega od prijavljenih projektov.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana komisije za ocenjevanje projektov se imenuje novi član komisije.
III.D Ocenjevanje projektov
25. člen 
(1) Merila za ocenjevanje projektov, skupaj z maksimalnim številom prejetih točk pri posameznem merilu in maksimalnim številom vseh točk, se določijo z vsakokratnim besedilom razpisa.
(2) Pri določitvi meril se praviloma upoštevajo naslednja izhodišča:
– presoja scenarija (npr. tematika, struktura, dramaturški potencial, privlačnost za ciljno občinstvo);
– presoja referenc posameznih soavtorjev (npr. scenarista, glavnega režiserja, direktorja fotografije, glavnega animatorja);
– presoja referenc prijavitelja oziroma producenta (npr. realizirana AV produkcija, strokovna in finančna kredibilnost);
– presoja ustreznosti finančnega načrta realizacije projekta (npr. finančne konstrukcije in finančnega predračuna, predvidenih in zagotovljenih virov);
– drugo glede na specifike posameznega razpisnega področja.
(3) Z besedilom razpisa se lahko določijo tudi prednostna merila glede na žanr, vsebino in programske usmeritve RTV SLO. Prednostno merilo pomeni dodatno število točk, ki jih prejmejo projekti, ki ta kriterij izpolnjujejo.
26. člen 
(1) Pred oblikovanjem končnega poročila oziroma v času ocenjevanja lahko komisija za ocenjevanje projektov z enim ali več prijavitelji projektov opravi sestanek z namenom predstavitve ali vizualizacije AV dela ter podrobnejše pojasnitve postavk projekta.
(2) Prijavitelji na predstavitvi projektov ne smejo dopolnjevati ali spreminjati vlog.
(3) O sestanku iz tega člena sestavi komisija za ocenjevanje projektov zapisnik, ki ga podpišejo na sestanku prisotne osebe in ki obsega:
– naziv in sedež RTV SLO;
– datum in čas začetka ter konca sestanka;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije ter ostalih navzočih oseb;
– povzetek predstavitve oziroma ugotovitev komisije.
27. člen 
(1) Skupna ocena posameznega projekta se dobi tako, da se seštevek vseh ocen članov komisije za ocenjevanje projektov pri posameznem merilu deli s številom članov komisije, ki je merilo ocenilo. Ocene po posameznih merilih pa se nato seštejejo.
(2) V koprodukcijsko sodelovanje so lahko predlagani le tisti projekti, katerih skupna ocena je enaka ali presega v razpisu določeno minimalno število točk. Če noben projekt ne prejme minimalnega števila točk, se noben projekt ne predlaga v koprodukcijsko sodelovanje. Od projektov, katerih ocena je enaka ali presega minimalno število točk, pa so v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izbrani tisti projekti, ki so ocenjeni najvišje (t.j. od projekta, ki je zbral najvišje število točk, navzdol).
28. člen 
(1) Predsednik komisije za ocenjevanje projektov pripravi po končanem ocenjevanju predlog generalnemu direktorju RTV SLO oziroma končno poročilo, ki vsebuje točkovno razvrstitev projektov z naslednjimi podatki po posameznih projektih:
– šifro vloge;
– naziv prijavitelja;
– naslov projekta;
– skupno število doseženih točk;
– obrazložitev skupne ocene po vseh posameznih merilih;
– navedbo o zavrnitvi ali sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje;
– predlog o višini koprodukcijskega vložka RTV SLO pri projektih, kjer se predlaga sprejetje v koprodukcijsko sodelovanje;
– po prednostnem redu razvrščen rezervni seznam projektov, ki so lahko sprejeti v koprodukcijsko sodelovanje v primeru sprostitve sredstev.
(2) Višina koprodukcijskega vložka RTV SLO je lahko največ do maksimalne višine sredstev, ki je za posamezni projekt določena v razpisu. Komisija za ocenjevanje projektov oblikuje predlog o višini koprodukcijskega vložka v okviru zaprošenih sredstev, oziroma največ do višine zaprošenih sredstev, pri čemer upošteva ustreznost finančnega predračuna in finančnega načrta za predvideno realizacijo projekta ter druge vire financiranja projekta.
(4) Končnemu poročilu se predložijo podpisani ocenjevalni listi vseh članov komisije za ocenjevanje projektov ter zapisniki morebitnih sestankov iz 26. člena tega pravilnika.
III.E Odločba
29. člen 
(1) Generalni direktor RTV SLO na podlagi predloga oziroma končnega poročila komisije za ocenjevanje projektov s posamično odločbo zavrne koprodukcijsko sodelovanje pri vseh projektih, ki ne dosegajo določenega minimalnega števila točk ali pa te točke dosegajo, vendar zaradi višje ocenjenih projektov ni več na voljo razpoložljivih sredstev (ti projekti se lahko uvrstijo na rezervni seznam). Ostali projekti se s posamično odločbo sprejmejo v koprodukcijsko sodelovanje, pri čemer se določi tudi višina finančnega koprodukcijskega vložka RTV SLO.
(2) V primeru da koprodukcijsko sodelovanje na podlagi že izdane odločbe ni bilo realizirano, lahko generalni direktor RTV SLO na podlagi rezervnega seznama izda novo odločbo o sprejetju prej zavrnjenega projekta v koprodukcijsko sodelovanje. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje.
(3) Zoper odločbo o zavrnitvi in sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje ter sklep o zavrženju vloge je v skladu z zakonom dovoljena pritožba.
(4) Rezultati razpisa se javno objavijo na spletnih straneh RTV SLO.
30. člen 
Generalni direktor RTV SLO ne izda odločbe, če se ugotovi, da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev postopka, očitne kršitve meril ocenjevanja ali predlogov, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa. Generalni direktor RTV SLO v tem primeru zahteva odpravo napak in/ali ponovno ocenjevanje.
31. člen 
(1) Pismo o nameri (t.i. »Letter of Intent«) se v postopku javnega razpisa in do izdaje posamične odločbe ne more izdati. Prijavitelju se lahko na zahtevo izda potrdilo o kandidiranju posameznega projekta na javnem razpisu in o stanju razpisnega postopka.
(2) Potrditveno pismo (t.i. »Letter of Confirmation«), da RTV SLO sodeluje pri projektu z določenim koprodukcijskim vložkom, se lahko izda po sklenitvi koprodukcijske pogodbe.
(3) Pismo o nameri in potrditveno pismo se lahko izdata tudi v angleškem jeziku. Pismo o nameri izda generalni direktor RTV SLO, potrditveno pismo pa lahko izda tudi skrbnik koprodukcijske pogodbe.
IV. KOPRODUKCIJSKA POGODBA IN SPREMLJANJE REALIZACIJE PROJEKTA 
32. člen 
(1) Na podlagi dokončne odločbe o sprejetju projekta v koprodukcijsko sodelovanje se sklene koprodukcijska pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti RTV SLO in prijavitelja.
(2) Pred sklenitvijo koprodukcijske pogodbe lahko RTV SLO povabi prijavitelja izbranega projekta na uskladitev tistih določil pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se napravi zapisnik.
(3) RTV SLO pisno pozove prijavitelje izbranih projektov k sklenitvi koprodukcijske pogodbe. Če se prijavitelj v roku petnajst (15) dni po vročitvi poziva ne odzove, oziroma če v tem roku ne podpiše predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od realizacije projekta z RTV SLO, da pogodba ni sklenjena in da je RTV SLO prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe, na kar mora biti prijavitelj v pozivu posebej opozorjen. Rok za podpis pogodbe se lahko enkrat podaljša, če prijavitelj v roku petnajst (15) dni od vročitve poziva pisno sporoči RTV SLO objektivne in utemeljene razloge za podaljšanje roka.
33. člen 
Koprodukcijska pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:
– pogodbeni stranki;
– predmet pogodbe in podatke o AV delu;
– finančno konstrukcijo projekta;
– način pridobivanja novih koproducentov in ostalih financerjev pri projektu;
– pogoje in dinamiko izplačevanja finančnih sredstev RTV SLO, skupaj s sredstvi finančnega zavarovanja;
– rok dokončanja in izročitve AV dela ter drugih obveznih materialov;
– določitev končnih deležev na dokončanem AV delu;
– materialne pravice na dokončanem AV delu;
– delitev prihodka iz naslova uporabe in razpolaganja z materialnimi pravicami;
– določilo o javni priobčitvi dokončanega AV dela v medijih RTV SLO;
– način spremljanja realizacije projekta;
– določbe o reviziji projekta;
– sankcije za primer kršitev pogodbenih določil (npr. pogodbene kazni za primer zamud pri izpolnitvi obveznosti);
– načine prenehanja pogodbe;
– skrbnike pogodbe;
– obvezne sestavine po predpisih.
34. člen 
(1) Izplačila na podlagi sklenjene koprodukcijske pogodbe se praviloma opravijo po obrokih. Prvi obrok se lahko izplača šele po podpisu pogodbe in predložitvi ustrezne listine o zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
(2) RTV SLO izplača posamezni obrok po pregledu in potrditvi predloženega in ustrezno dokumentiranega obračuna le, če je prijavitelj izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti.
(3) Ne glede na pogodbeno določeno višino finančnih sredstev, ki jih lahko projekt prejme od RTV SLO, lahko RTV SLO izplača le toliko finančnih sredstev, za kolikor je prijavitelj z verodostojno dokumentacijo izkazal upravičene stroške, nastale pri aktivnostih v zvezi z realizacijo projekta.
(4) Posamezne sklope predračuna projekta lahko prijavitelji brez soglasja RTV SLO spreminjajo za največ petnajst (15) odstotkov, pod pogojem da ostane višina vložka RTV SLO nespremenjena. Za vse ostale spremembe predračuna projekta mora prijavitelj pridobiti predhodno soglasje RTV SLO.
(5) Vrsto in vsebino upravičenih stroškov pri projektu, ki jih lahko prizna in krije RTV SLO, ter način izkazovanja in pogoje za njihovo priznavanje urejajo posebna pravila, ki se štejejo kot priloga k temu pravilniku.
35. člen 
(1) RTV SLO ima pravico spremljati izvajanje projektov v vseh fazah realizacije in tudi po dokončanju projekta, vključno s pravico do vpogleda v celotno projektno dokumentacijo, ki jo je prijavitelj dolžan voditi in ustrezno hraniti. RTV SLO ima pravico spremljati tudi promocijo in izkoriščanje (eksploatacijo) dokončanega AV dela.
(2) Za vsak zaključen projekt, pri katerem višina vložka RTV SLO presega 20.000,00 EUR, mora biti v šestih (6) mesecih od dokončanja AV dela izvedena revizija, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba. RTV SLO krije stroške revizije v skladu s svojim koprodukcijskim deležem. Pri projektih, pri katerih višina vložka RTV SLO ne presega 20.000,00 EUR, pa RTV SLO lahko opravi ali naroči revizijo na lastne stroške. RTV SLO lahko na lastne stroške opravi ali naroči tudi revizijo izkoriščanja (eksploatacije) AV dela, vključno s prihodki in odhodki iz tega naslova.
(3) V primeru da se pri opravljeni reviziji ali drugače ugotovijo nepravilnosti, neizpolnjene pogodbene obveznosti ali neupravičena izplačila finančnih sredstev, zahteva RTV SLO od prijavitelja izpolnitev pogodbenih obveznosti, vračilo neupravičeno izplačanih finančnih sredstev, povrnitev morebiti nastale škode in/ali druge popravljalne ukrepe.
36. člen 
(1) RTV SLO lahko odstopi od koprodukcijske pogodbe še zlasti zaradi:
– kršitev ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– odstopanj od dokumentacije projekta;
– onemogočanja spremljanja projekta;
– predložitve napačnih podatkov;
– nenamenske ali nepravilne porabe sredstev;
– plačilne nelikvidnosti prijavitelja in/ali uvedbe postopka prenehanja prijavitelja in
– kadar postane očitno, da prijavitelj ne bo dokončal AV dela v določenem roku ali da AV delo ne bo dokončano v skladu s pogodbenimi določili.
(2) Če RTV SLO odstopi od koprodukcijske pogodbe, mora prijavitelj vrniti RTV SLO vsa že izplačana sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva posameznega izplačila dalje.
37. člen 
(1) Celovečerna (dolžine nad sedemdeset (70) minut) in animirana AV dela morajo biti realizirana oziroma dokončana najkasneje v roku dveh (2) let od podpisa koprodukcijske pogodbe, ostala AV dela pa najkasneje v roku enega (1) leta od podpisa koprodukcijske pogodbe.
(2) RTV SLO pridobi materialne pravice na AV delih ob njihovem dokončanju, skladno s koprodukcijsko pogodbo. Dokončana AV dela se priobčijo javnosti v medijih RTV SLO. Uporaba oziroma razpolaganje s posameznimi materialnimi pravicami se na utemeljen pisni predlog prijavitelja in predložitev načrta izkoriščanja (eksploatacije) AV dela lahko zadrži največ do enega (1) leta. Prijavitelj mora poskrbeti za javno kinematografsko prikazovanje AV dela v Republiki Sloveniji, ki se mora praviloma zaključiti najkasneje v roku enega (1) leta od dokončanja AV dela.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
38. člen 
(1) Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o izvajanju postopka javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje (Uradni list RS, št. 92/14).
(2) Razpisni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu z veljavnimi predpisi v času objave javnega razpisa.
(3) Pravila, ki se nanašajo na upravičene stroške pri projektu, se smiselno uporabljajo tudi za druge avdiovizualne projekte, pri katerih RTV SLO sodeluje z zunanjimi producenti, v kolikor posebna pravila ne določajo drugače.
(4) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. septembra 2016
mag. Marko Filli l.r.
v.d. generalnega direktorja 
RTV Slovenija