Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

753. Odredba o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018, stran 2584.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O 
o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018 
1. člen 
(1) S to odredbo se sprejme Program promocije za obdobje od 2016 do 2018, ki vključuje naslednje ukrepe:
– ukrep 1: skupna splošna promocija kmetijskih proizvodov in informiranje o njih (v nadaljnjem besedilu: Ukrep 1);
– ukrep 2: skupna splošna promocija mleka in mlečnih proizvodov ter informiranje o njih ter promocija mleka in mlečnih proizvodov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost« (v nadaljnjem besedilu: Ukrep 2);
– ukrep 3: skupna splošna promocija mesa in mesnih proizvodov ter informiranje o njih ter promocija mesa in mesnih proizvodov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost« (v nadaljnjem besedilu: Ukrep 3).
(2) Sredstva za Program promocije za obdobje od 2016 do 2018 se dodelijo v skladu z:
– Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU) in
– Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Smernice EU).
2. člen 
Program iz prejšnjega člena je kot priloga sestavni del te odredbe.
3. člen 
(1) Aktivnosti promocije in informiranja iz Ukrepa 1 se začnejo izvajati, ko Evropska komisija izda potrdilo o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, in se izvajajo do 31. decembra 2018.
(2) Aktivnosti promocije in informiranja iz Ukrepov 2 in 3 se začnejo izvajati, ko Evropska komisija izda sklep o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o delovanju EU), in se izvajajo do 30. junija 2019.
(3) Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi obvestili o prejemu potrdila Evropske komisije iz prvega odstavka tega člena ter o prejemu sklepa Evropske komisije iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-057/2016
Ljubljana, dne 16. marca 2016
EVA 2016-2330-0101
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano