Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

968. Pravilnik o potniških ladjah, stran 2960.

Na podlagi prvega odstavka 121. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo in 88/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o potniških ladjah
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2009/45/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 163 z dne 25. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/36/EU z dne 1. junija 2010 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 162 z dne 29. 6. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/45/ES), določa posebne zahteve za potniške ladje ter hitra potniška plovila, ki opravljajo notranja potovanja.
(2) Ta pravilnik določa posebne zahteve tudi za obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, ki opravljajo notranja potovanja, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) »SOLAS konvencija« pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici;
b) »LL konvencija« pomeni Mednarodno konvencijo o tovornih črtah, 1966, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici;
c) »Kodeks o hitrih plovilih« pomeni Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil v skladu z Resolucijo MSC 36(63) Odbora za pomorsko varnost IMO z dne 20. maja 1994 ali Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil iz leta 2000 (Kodeks HSC) v skladu z Resolucijo MSC 97(73) Odbora za pomorsko varnost IMO iz decembra 2000, v najnovejši različici (http:/ /www.mzp .gov.si/si/delovna_podrocja/pomorstvo_in_plovba_ po_celinskih_vodah/ zakonodaja_pomorstvo/);
č) »potniška ladja« pomeni plovilo, ki prevaža več kot dvanajst potnikov;
d) »ro-ro potniška ladja« pomeni plovilo, ki prevaža več kot dvanajst potnikov, ima prostore za ro-ro tovor ali prostore posebne vrste v skladu s pravilom iz 2. točke dela A Poglavja II-2 Priloge I;
e) »hitro potniško plovilo« pomeni hitro plovilo v skladu s Pravilom X/1 SOLAS konvencije, ki prevaža več kot dvanajst potnikov. Potniška ladja, ki opravlja notranja potovanja v razredih B, C ali D, se ne šteje za hitro potniško plovilo, če je:
– spodriv konstrukcijske vodne črte manjši od 500 m3, in
– največja hitrost, v skladu z odstavkom 1.4.30 Kodeksa o hitrih plovilih in 1.4.37 Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 2000, manjša od 20 vozlov;
f) »nova ladja« pomeni ladjo, katere gredelj je položen ali je v podobni fazi gradnje 1. julija 1998 ali kasneje;
g) »podobna faza gradnje« pomeni fazo, v kateri:
– se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo; in
– se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali 1% mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki predstavlja manjšo vrednost;
h) »obstoječa ladja« pomeni ladjo, ki ni nova ladja;
i) »potnik« pomeni vsako osebo, razen poveljnika in članov posadke ali drugih oseb, ki so zaposleni ali ki opravljajo kakršno koli delo na ladji, ter otroka, mlajšega od enega leta;
j) »dolžina ladje« pomeni, če ni drugače določeno, 96% skupne dolžine vodne črte pri najmanj 85% najnižje globine prostora, izmerjene od vrha gredlja, ali dolžina od sprednje gredice do osi krmila na vodni črti, če je ta vrednost večja. Na ladjah, načrtovanih z nagibom gredlja, je vodna črta, od katere je merjena ta dolžina, paralelna z načrtovano vodno črto;
k) »ladja z neprekinjenim krovom« pomeni ladjo s popolnim krovom, ki je izpostavljen vremenu in morju, ki ima stalna sredstva za zapiranje vseh odprtin v predelu na prostem in pod katerim so vse odprtine na straneh ladje opremljene s stalnimi sredstvi za zapiranje, ki so odporni na vremenske vplive. Popolni krov je lahko nepropustni krov ali enakovredna struktura, ki je sestavljena iz prepustnega krova, popolnoma pokrita z neprepustno strukturo, ki je odporna na vremenske vplive, in opremljena z neprepustnimi sredstvi za zapiranje;
l) »notranje potovanje« pomeni potovanje v morskih območjih izključno med pristanišči Republike Slovenije, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
m) »morsko območje« pomeni območje v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika. V primeru uporabe predpisov o radijskih zvezah se za morsko območje šteje območje v skladu s Pravilom 2 Poglavja IV SOLAS konvencije;
n) »območje pristanišča« pomeni območje, ki ni morsko območje;
o) »mesto zatočišča« pomeni katero koli naravno ali umetno zaščiteno območje, ki ga lahko ladja uporabi kot zavetje v razmerah, ki bi lahko ogrozile njeno varnost;
p) »klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, ki je priznana v skladu s 3. členom Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (UL L 131, 28. 5. 2009, str. 11–23), razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
r) »milja« pomeni 1852 metrov;
s) »značilna višina valov« pomeni povprečno višino zgornje tretjine višine valov, opazovane v določenem obdobju;
š) »osebe z zmanjšano mobilnostjo« pomeni vse osebe, ki imajo posebne težave pri uporabi javnega prevoza, vključno s starejšimi osebami, invalidi, osebami s prizadetimi čutili in uporabniki invalidskih vozičkov, nosečnicami in osebami, ki spremljajo majhne otroke.
3. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za:
a) nove potniške ladje;
b) obstoječe potniške ladje dolžine 24 metrov in več;
c) hitra potniška plovila; ne glede na njihovo zastavo, ko opravljajo notranja potovanja.
(2) Ta pravilnik, razen 6., 10. in 11. člena, se uporablja tudi za obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, ki opravljajo notranja potovanja, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) potniške ladje, ki so:
– vojaške ladje;
– ladje, ki nimajo mehanskega pogona;
– plovila, ki niso iz jekla ali enakovrednih materialov in niso zajeta v standardih o hitrih plovilih (Resolucija MSC 36(63) ali MSC 97(73)) ali dinamično podprtih plovilih (Resolucija A.373 (X));
– lesene ladje enostavne gradnje;
– originalne in individualne kopije zgodovinskih potniških ladij, projektirane pred letom 1965, grajene predvsem s prvotnimi materiali;
– plovila za prosti čas in rekreacijo, razen če imajo posadko in prevažajo več kot dvanajst potnikov v gospodarske namene;
– plovila, ki plujejo izključno v območju pristanišča;
b) hitra potniška plovila, ki so:
– vojaška plovila;
– plovila za prosti čas in rekreacijo, razen če imajo posadko in prevažajo več kot dvanajst potnikov v gospodarske namene;
– plovila, ki plujejo izključno v območju pristanišča.
4. člen
(razredi potniških ladij)
(1) Potniške ladje so razdeljene v naslednje razrede glede na morska območja, v katerih plujejo:
1. »razred A« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja v državi članici Evropske unije, ki ni potovanje v razredih B, C in D;
2. »razred B« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja v državi članici Evropske unije v smeri, ki ni več kot 20 milj od obale, na kateri lahko pristanejo osebe po brodolomu, v skladu s srednjo višino plime;
3. »razred C« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja ali notranja potovanja v državi članici Evropske unije, kjer je verjetnost, da značilna višina valov preseže 2,5 m v obdobju celoletnega opravljanja potovanj ali v določenem obdobju leta, ko se opravljajo potovanja, manjša od 10%, v smeri, ki ni več kot 15 milj od mesta zatočišča, pa tudi ne več kot pet milj od obale, na kateri lahko pristanejo brodolomci, glede na srednjo višino plime;
4. »razred D« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja ali notranja potovanja v državi članici Evropske unije, kjer je verjetnost, da značilna višina valov preseže 1,5 m v obdobju celoletnega opravljanja potovanj ali določenem obdobju leta, ko se opravljajo potovanja, manjša od 10%, v smeri, ki ni več kot šest milj od mesta zatočišča, pa tudi ne več kot tri milje od obale, na kateri lahko pristanejo brodolomci, glede na srednjo višino plime.
(2) Notranje morske vode in teritorialno morje Republike Slovenije spadajo v morsko območje razreda D.
(3) Hitra potniška plovila so razdeljena v razrede v skladu s poglavjem 1 (1.4.10) in (1.4.11) Kodeksa o hitrih plovilih ali poglavjem 1 (1.4.12) in (1.4.13) Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 2000.
5. člen
(izpolnjevanje zahtev)
(1) Potniška ladja ali hitro potniško plovilo lahko opravlja notranja potovanja, če izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
(2) Spričevalo o varnosti hitrega potniškega plovila in dovoljenje za upravljanje ter spričevalo o varnosti potniške ladje, ki jih na podlagi Direktive 2009/45/ES izda država članica Evropske unije, imajo enako veljavo kot spričevala izdana na podlagi tega pravilnika.
(3) Pomorski inšpektor opravlja inšpekcijski nadzor nad potniško ladjo ali hitrim potniškim plovilom, ki opravlja notranje potovanje, in nad listinami v skladu s predpisi o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe.
(4) Pomorska oprema na ladji, ki je v skladu s Prilogo A(1) Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi (UL L št. 46 z dne 17. 2. 1997, str. 25) z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/98/ES) se šteje, da je v skladu s tem pravilnikom, ne glede na to, če Priloga I Direktive 2009/45/ES zahteva, da jo mora država zastave predhodno preizkusiti in odobriti.
6. člen
(zahteve za potniške ladje)
(1) Nove in obstoječe potniške ladje razredov A, B, C in D morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) gradnja in vzdrževanje trupa, glavnih in pomožnih strojev, električnih in avtomatskih naprav mora ustrezati pravilom klasifikacijskega zavoda za klasifikacijo;
b) ustrezati morajo Poglavju IV, vključno s spremembami GMDSS (univerzalni pomorski sistem za varnost in stisko na morju) iz leta 1988, Poglavju V in VI SOLAS konvencije;
c) ustrezati morajo določbam za ladijsko navigacijsko opremo iz Pravila 17, 18, 19, 20 in 21, Poglavja V SOLAS konvencije. Ladijska navigacijska oprema, ki je v skladu s Prilogo A(1) Direktive 96/98/ES, velja za usklajeno z zahtevami o tipski odobritvi v skladu s Pravilom V/18.1 SOLAS konvencije.
(2) Nove potniške ladje morajo izpolnjevati:
a) splošne zahteve:
– nove potniške ladje razreda A morajo v celoti ustrezati zahtevam SOLAS konvencije in posebnim zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES. Za pravila, katerih razlago je SOLAS konvencija prepustila v presojo državam pogodbenicam, se uporablja razlaga v skladu s Prilogo I Direktive 2009/45/ES;
– nove potniške ladje razredov B, C, in D morajo v celoti ustrezati zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES;
b) zahteve glede tovornih črt:
– nove potniške ladje dolžine 24 metrov in več morajo ustrezati zahtevam LL konvencije;
– nove potniške ladje dolžine manj od 24 metrov morajo ustrezati merilom o ravni varnosti za dolžino in klaso, ki so enakovredna merilom LL konvencije;
– za nove potniške ladje razreda D ne veljajo zahteve o minimalni višini premca v skladu s Pravilom 39 LL konvencije;
– nove potniške ladje razreda A, B, C in D morajo imeti neprekinjeni krov.
(3) Obstoječe potniške ladje morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) obstoječe potniške ladje razreda A morajo ustrezati zahtevam SOLAS konvencije o obstoječih potniških ladjah, posebnim zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES. Za pravila, katerih razlago je SOLAS konvencija prepustila državam pogodbenicam, se uporablja razlaga v skladu s Prilogo I Direktive 2009/45/ES;
b) obstoječe potniške ladje razreda B morajo ustrezati zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES;
c) obstoječe potniške ladje razredov C in D morajo ustrezati zahtevam tega pravilnika in Poglavja III Priloge I Direktive 2009/45/ES ter smiselno zahtevam poglavja II Priloge I Direktive 2009/45/ES tako, da se ohrani enaka raven varnosti, kot je določena v Poglavju II Priloge I Direktive 2009/45/ES, z upoštevanjem posebnih lokalnih pogojev opravljanja potovanj.
(4) Preden začne obstoječa ladja razredov C in D opravljati notranje potovanje v državi gostiteljici, mora Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava) pridobiti soglasje države gostiteljice glede ustreznosti predpisov iz točke c) prejšnjega odstavka.
(5) Kadar Uprava meni, da so pravila, ki jih je sprejela država gostiteljica v skladu s točko c) tretjega odstavka 6. člena Direktive 2009/45/ES nesprejemljiva, nemudoma obvesti Evropsko komisijo.
(6) Popravila, predelave in spremembe večjega pomena in s tem povezana oprema na obstoječi potniški ladji, morajo biti v skladu z zahtevami za nove ladje v skladu s točko a) drugega odstavka tega člena. Predelave na obstoječi ladji, ki so namenjene samo za doseganje daljše dobe uporabe, se ne štejejo za spremembe večjega pomena.
7. člen
(zahteve za obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov)
Obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) gradnja in vzdrževanje trupa, glavnih in pomožnih strojev, električnih in avtomatskih naprav mora ustrezati pravilom klasifikacijskega zavoda za klasifikacijo;
b) ustrezati morajo Poglavju IV, vključno s spremembami, GMDSS (univerzalni pomorski sistem za varnost in stisko na morju) iz leta 1988, Poglavju V in VI SOLAS konvencije;
c) ustrezati morajo določbam za ladijsko navigacijsko opremo iz Pravila 12, Poglavja V SOLAS konvencije in
d) biti morajo izmerjene in imeti oceno konstrukcije in kvalitete izdelave, plovnih lastnosti, nadvodja in stabilnosti, določeno nosilnost in izpolnjevati zahteve glede bokov, sanitarij, motorja in opreme iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(zahteve za hitra potniška plovila)
(1) Hitro potniško plovilo, ki je bilo zgrajeno ali popravljeno, predelano ali so bile na njem izvedene spremembe večjega pomena 1. januarja 1996 ali kasneje, mora ustrezati zahtevam Pravila X/2 in X/3 SOLAS konvencije, razen če:
– je bil najkasneje 4. junija 1998 položen gredelj ali je bilo v podobni fazi gradnje,
– sta bila dobava in začetek obratovanja izvedena najpozneje 4. decembra 1998, in
– je popolnoma v skladu z zahtevami Kodeksa o varnosti dinamično podprtih plovil (Kodeks DSC), iz Resolucije skupščine IMO A.373(X) z dne 14. novembra 1977, kot je bila spremenjena z Resolucijo Odbora za pomorsko varnost MSC 37(63) z dne 19. maja 1994.
(2) Hitro potniško plovilo, zgrajeno pred 1. januarjem 1996, ki ustreza zahtevam Kodeksa o hitrih plovilih, lahko opravlja potovanja v skladu s tem kodeksom.
(3) Hitro potniško plovilo, zgrajeno pred 1. januarjem 1996, ki ne ustreza zahtevam Kodeksa o hitrih plovilih, ne sme opravljati notranjih potovanj, razen če jih ni opravljalo že 4. junija 1998. Takšno plovilo mora izpolnjevati zahteve DSC Kodeksa.
(4) Gradnja in vzdrževanje hitrega potniškega plovila in njegove opreme mora ustrezati pravilom za klasifikacijo klasifikacijskega zavoda.
9. člen
(stabilnostne zahteve za ro-ro potniške ladje in izvzetje iz prometa)
(1) Ro-ro potniške ladje razredov A, B in C, katerih gredelj je položen ali ki so v podobni fazi gradnje 1. oktobra 2004 ali kasneje, morajo ustrezati zahtevam 6., 8. in 9. člena Direktive 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. april 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij (UL L št. 123 z dne 17. 5. 2003, str. 22) z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/25/ES).
(2) Ro-ro potniške ladje razredov A in B, katerih gredelj je položen ali ki so v podobni fazi gradnje pred 1. oktobrom 2004, morajo do 1. oktobra 2010 ustrezati zahtevam 6., 8. in 9. člena Direktive 2003/25/ES, razen če so izločene iz prometa 1. oktobra 2010 ali kasneje, ko dosežejo starost 30 let, v vsakem primeru pa najpozneje 1. oktobra 2015.
10. člen
(varnostne zahteve za osebe z zmanjšano mobilnostjo)
(1) Potniške ladje razredov A, B, C in D in hitra potniška plovila, ki opravljajo javni prevoz, katerih gredelj je položen ali so v podobni fazi gradnje 1. oktobra 2004 ali kasneje, morajo, če je mogoče, omogočiti osebam z zmanjšano mobilnostjo varen dostop na ladjo v skladu z navodili iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri izvajanju navodil iz prejšnjega odstavka sodeluje klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, z organizacijami, ki predstavljajo osebe z zmanjšano mobilnostjo.
(3) Predelava potniških ladij razredov A, B, C in D ter hitra potniška plovila, ki opravljajo javni prevoz, katerih gredelj je položen ali so v podobni fazi gradnje pred 1. oktobrom 2004, mora biti izvedena v skladu z navodili iz Priloge II, če je to ekonomsko upravičeno in izvedljivo.
(4) Uprava v sodelovanju s klasifikacijskim zavodom, pooblaščenim v Republiki Sloveniji, sestavi nacionalni akcijski načrt v zvezi z uporabo navodil iz Priloge II tega pravilnika in ga pošlje Evropski komisiji.
(5) Uprava poroča Evropski komisiji o izvajanju tega člena, ki se nanaša na ladje iz prvega odstavka tega člena, ki smejo prevažati več kot 400 potnikov, in hitra potniška plovila.
11. člen
(varstveni ukrepi)
(1) Uprava lahko odloči, da potniški ladji, ki opravlja notranja potovanja v skladu s tem pravilnikom, in kljub temu predstavlja tveganje za varnost življenja, premoženja ali okolja, prepove opravljanje potovanja ali ji naloži dodatne varnostne ukrepe, dokler takšna nevarnost ni odpravljena.
(2) Uprava obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije o varstvenih ukrepih iz tega člena ter jih obrazloži.
12. člen
(pregledi)
(1) Novo in obstoječo potniško ladjo, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, pregleda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, in sicer:
a) pred začetkom uporabe (začetni pregled);
b) enkrat na dvanajst mesecev (redni pregled);
c) po potrebi (dodatni pregled).
(2) Hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije in ki mora upoštevati zahteve 8. člena tega pravilnika, pregleda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, v skladu s Kodeksom o hitrih plovilih in Kodeksom DSC.
(3) Pri opravljanju pregledov se uporabljajo postopki in navodila za preglede spričeval o varnosti potniške ladje, določena v Resoluciji skupščine IMO A.997(25) z dne 29. novembra 2007 o navodilih za preglede v okviru usklajenega sistema pregledov in izdajanja spričeval.
(4) Potniško ladjo ali hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, ki ni članica Evropske unije, in želi opravljati notranje potovanje, pregleda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji.
13. člen
(spričevala)
(1) Nove potniške ladje in obstoječe potniške ladje dolžine 24 metrov in več morajo imeti spričevalo o varnosti potniške ladje v skladu s Prilogo I, ki je sestavni del tega pravilnika. Obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, morajo imeti spričevalo o varnosti obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, v skladu s Prilogo IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, izda spričevalo iz prejšnjega odstavka klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, po opravljenem začetnem pregledu v skladu s točko a) prvega odstavka prejšnjega člena. Spričevalo o varnosti potniške ladje se izda za obdobje dvanajst mesecev. Čas veljavnosti spričevala se lahko podaljša za obdobje do enega meseca po datumu izteka veljavnosti spričevala. V primeru podaljšanja začne novo obdobje veljavnosti spričevala teči od datuma izteka veljavnosti obstoječega spričevala pred njegovim podaljšanjem.
(3) Ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, obnovi spričevalo klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, po opravljenem rednem pregledu v skladu s točko b) prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
(4) Hitremu potniškemu plovilu, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije in ki izpolnjuje zahteve Kodeksa o hitrih plovilih, izda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, spričevalo o varnosti hitrega potniškega plovila in dovoljenje za upravljanje v skladu s Kodeksom o hitrih plovilih.
(5) Hitremu potniškemu plovilu, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, ki izpolnjuje zahteve Kodeksa DSC, izda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, spričevalo o gradnji in opremi DSC ter dovoljenje za upravljanje v skladu s Kodeksom DSC.
(6) Pred izdajo dovoljenja za upravljanje za hitro potniško plovilo, ki opravlja notranja potovanja v državi članici Evropske unije, se mora klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Slovenji, dogovoriti s to državo o operativnih pogojih, povezanih z opravljanjem potovanj, ki jih mora plovilo izpolnjevati v tej državi. Klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, mora te pogoje navesti na dovoljenju za upravljanje.
(7) Določbe tega člena veljajo tudi za potniško ladjo in hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, ki ni članica Evropske unije, in želi opravljati notranje potovanje.
14. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 92/06 in 80/09).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-337/2010/18-0005405
Ljubljana, dne 21. marca 2011
EVA 2011-2411-0008
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet