Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1298. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil, stran 3444.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o ugotavljanju skladnosti vozil*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja homologacijo vozil, katerih kategorije niso predmet urejanja predpisov o ES-homologaciji vozil, posamično odobritev vseh kategorij vozil, posebne vrste uvoza novih in rabljenih vozil ter izdajo potrdil o skladnosti za vse kategorije vozil. Določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tehnične službe in strokovne organizacije.
2. člen
Izvedeni postopki homologacije, posamične odobritve vozila oziroma identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila ter izdano potrdilo o skladnosti so pogoji za dajanje vozil v promet, registracijo in uporabo glede na njihovo konstrukcijo in delovanje, ki zagotavljajo, da v cestnem prometu in na delu na kmetijskih površinah ter v gozdu sodelujejo samo vozila, ki ne ogrožajo njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu ali pri delu, ne poškodujejo cest in čezmerno ne onesnažujejo okolja.
3. člen
Ta pravilnik ne velja za:
– vozila, namenjena delu na gradbiščih, v kamnolomih, pristaniščih ali na letališčih;
– oklepna vozila za potrebe vojske in policije;
– premične stroje in naprave;
– vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 6 km/h;
– posebna prevozna sredstva, ki jih upravljajo pešci;
– vozila, namenjena uporabi na tekmovališčih;
– vozila, namenjena predvsem za rekreacijske namene zunaj javnih cest, s tremi simetrično nameščenimi kolesi, in sicer z enim sprednjim kolesom in dvema zadnjima kolesoma;
– kolesa s pedali, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če voznik preneha poganjati pedala;
– vozila, ki se za največ 30 dni začasno uvozijo zaradi udeležbe na tekmovanjih, sejmih ali drugih prireditvah v Republiki Sloveniji;
– strojno opremo, posebej konstruirano za uporabo v gozdarstvu, kot je določena v standardu SIST ISO 6814;
– gozdarsko strojno opremo, vgrajeno na šasijo vozil za zemeljska dela, kot je določena v standardu SIST ISO 6165;
– zamenljivo strojno opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal, ko se vozilo, na katero je pritrjena, uporablja na cesti.
4. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »tehnična specifikacija« je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota vozila, in postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane zahteve izpolnjene;
2. »ugotavljanje skladnosti vozila« je homologacija ali posamična odobritev vozila;
3. »homologacija« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij, in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji;
4. »večstopenjska homologacija« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip nedodelanega oziroma dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji,
5. »posamična odobritev vozila« je postopek, v katerem organ za posamično odobritev vozil ugotovi, ali pregledano vozilo izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij;
6. »potrdilo o skladnosti« je dokument, določen v Prilogi VI tega pravilnika, ki ga v primeru homologacije izda proizvajalec, v primeru posamične odobritve vozila pa organ za posamično odobritev vozil, in z njim potrdi, da vozilo, katerega skladnost je bila ugotovljena po tem pravilniku, izpolnjuje predpisane zahteve in se lahko registrira ali da v uporabo brez dodatnega ugotavljanja skladnosti;
7. »vozilo« je vsako motorno oziroma priklopno vozilo, ki spada v eno od kategorij, določenih v Prilogi I tega pravilnika;
8. »dokončano vozilo« je vsako vozilo, izdelano v enotnem postopku pri proizvajalcu do končne stopnje tako, da izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
9. »osnovno vozilo« je vsako nedodelano vozilo, katerega identifikacijska številka se ohrani med zaporednimi stopnjami večstopenjskega homologacijskega postopka;
10. »nedodelano vozilo« je vozilo, ki potrebuje dodelavo v vsaj eni nadaljnji stopnji, da bi izpolnilo vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
11. »dodelano vozilo« je vozilo na koncu večstopenjskega homologacijskega postopka, ki izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
12. »tip vozila« označuje vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo v bistvenih pogledih. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke;
13. »sistem« je kateri koli sistem v vozilu, kot na primer zavore, oprema za uravnavanje emisije, notranja oprema itd., za katerega veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije;
14. »sestavni del« je naprava, na primer svetilka, za katero veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije in ki naj bi postala del vozila ter je lahko homologirana neodvisno od vozila, kadar tehnična specifikacija to možnost izrecno določa;
15. »samostojna tehnična enota« je naprava, na primer naprava za preprečevanje podleta od zadaj, za katero veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije in ki naj bi postala del vozila ter je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z določenimi tipi vozila, kadar tehnična specifikacija to možnost izrecno določa;
16. »proizvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki je organu za ugotavljanje skladnosti vozil odgovorna za vse vidike postopka ugotavljanja skladnosti in za skladnost proizvodnje. Proizvajalec ni nujno neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet postopka ugotavljanja skladnosti;
»pooblaščeni zastopnik proizvajalca« je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU), ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da ga zastopa pri organu za ugotavljanje skladnosti vozil in deluje v njegovem imenu na področju tega pravilnika;
kadar ta pravilnik govori o »proizvajalcu«, je treba to razumeti kot proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
17. »homologacijski organ« je pristojni organ, odgovoren za vsa vprašanja, povezana s homologacijo vozil, njihovih sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, za izdajanje in razveljavitev certifikatov o homologaciji vozil, za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) in za preverjanje skladnosti proizvodnih postopkov proizvajalca;
18. »organ za posamično odobritev vozil« je pristojni organ, odgovoren za vsa vprašanja, povezana s posamično odobritvijo, identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil;
19. »tehnična služba« je pravna ali fizična oseba, določena kot strokovni organ za izvajanje preskusov, kontrol ali pregledov v imenu homologacijskega organa, če slednji teh nalog ne opravlja sam;
20 »strokovna organizacija« je pravna ali fizična oseba, določena kot strokovni organ za izvajanje pregledov v imenu organa za posamično odobritev vozil, če slednji teh nalog ne opravlja sam;
21. »opisni list« je dokument z vsebino, kot je podana v Prilogi III tega pravilnika oziroma v ustrezni prilogi tehnične specifikacije, ki predpisuje podatke, ki jih mora navesti vložnik vloge za homologacijo;
22. »opisna mapa« je celotna zbirka podatkov, risb, fotografij itd., ki jih vložnik vloge za homologacijo predloži homologacijskemu organu ali tehnični službi skladno z opisnim listom;
23. »opisna dokumentacija« je opisna mapa z dodanimi rezultati preskusov ali drugimi dokumenti, ki jih je homologacijski organ ali tehnična služba vložila v opisno mapo pri opravljanju svojega dela;
24. »seznam opisne dokumentacije« je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije z ustrezno oštevilčenimi ali tako označenimi stranmi, da je mogoča enoznačna identifikacija posameznih strani;
25. »uvoz« je pridobitev vozila iz druge države članice in uvoz iz tretje države.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, ki niso opredeljeni v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen kot v predpisih o ES-homologaciji vozil.
5. člen
Priloge I do X, navedene v tem pravilniku, so njegov sestavni del.
6. člen
Naloge homologacijskega organa in organa za posamično odobritev vozil v Republiki Sloveniji izvaja Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
II. HOMOLOGACIJA VOZIL
1. Splošna določba
7. člen
(1) Določbe tega poglavja veljajo za tiste kategorije vozil, ki niso predmet urejanja predpisov o ES-homologaciji vozil in so določene v točki 1 Priloge II tega pravilnika.
(2) Določbe tega poglavja veljajo za vozila za posebne namene, kot so določena v točki 2 Priloge II tega pravilnika.
2. Vloga in postopek za podelitev homologacije
8. člen
(1) Proizvajalec mora predložiti vlogo za podelitev homologacije za vozilo homologacijskemu organu. Za vsak tip je treba vložiti posebno vlogo.
(2) Vlogi za podelitev homologacije mora proizvajalec priložiti opisno mapo s podatki, določenimi v Prilogi III tega pravilnika. Poleg tega morajo biti homologacijskemu organu na voljo opisne dokumentacije homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vse do odločitve o podelitvi ali zavrnitvi homologacije.
(3) Proizvajalec lahko vlogi na način, kot je določen v Delu 1 Priloge II tega pravilnika, priloži tudi naslednje dokumente:
– certifikate o homologaciji sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela (X),
– poročila o preskusu sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ki jih je izdelala tehnična služba (A),
– poročila o preskusu sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ki jih je izdelal proizvajalec (B),
– druge dokumente, ki dokazujejo izpolnjenost glavnih zahtev za sistem, samostojno tehnično enoto ali sestavni del (C).
(4) Če je vlogi priložen en ali več certifikatov o homologaciji sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ki jih je podelil homologacijski organ iz druge države članice, oziroma poročilo priglašene tehnične službe o preskusu, jih je homologacijski organ dolžan upoštevati in v tem delu ne sme opravljati preverjanj v smislu tega pravilnika.
9. člen
(1) Pri večstopenjski homologaciji morajo podatki, priloženi vlogi za podelitev homologacije, vsebovati:
– na prvi stopnji: tiste dele tehnične dokumentacije iz 8. člena tega pravilnika, potrebne za dokončano vozilo, ki so pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila,
– na drugi in naslednjih stopnjah: tiste dele tehnične dokumentacije iz 8. člena tega pravilnika, ki so pomembni za trenutno stopnjo dodelave, in kopijo certifikata o homologaciji nedodelanega vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo dodelave.
(2) Proizvajalec mora poleg tega podrobno opredeliti vse morebitne spremembe ali dodatke na nedodelanem vozilu.
10. člen
(1) Homologacijski organ podeli homologacijo vozila tipom vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in ki skladno z njihovo kategorijo izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Prilogi II tega pravilnika. Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije v skladu s Prilogo VII tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ podeli večstopenjsko homologacijo vozila tipom osnovnih, nedodelanih ali dodelanih vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in ki izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Prilogi II tega pravilnika. Homologacijski organ izvede postopek podelitve večstopenjske homologacije v skladu z dodatkom k Prilogi VII tega pravilnika.
(3) Podeljene homologacije so veljavne in sta na njihovi podlagi dovoljena registracija vozil oziroma njihovo dajanje v promet ter začetek uporabe do izdaje novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih tehničnih specifikacij. V teh tehničnih specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij, podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
11. člen
Ne glede na prejšnji člen tega pravilnika mora homologacijski organ zavrniti podelitev homologacije, če ugotovi, da vozilo kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev predstavlja večje tveganje za varnost na cesti, za okolje ali za varnost pri delu.
12. člen
(1) Homologacijski organ mora ob podelitvi homologacije izpolniti vse ustrezne dele certifikata o homologaciji za vsak tip vozila, ki mu je podelil homologacijo. Poleg tega izpolni tudi ustrezne dele priloge, ki je del certifikata o homologaciji, z rezultati preskusov in izdela oziroma preveri seznam opisne dokumentacije. Izpolnjen certifikat in njegove priloge dostavi vložniku.
(2) Vzorec certifikata o homologaciji vozila je določen v Prilogi IV tega pravilnika.
(3) Certifikat o homologaciji se oštevilči skladno s Prilogo V tega pravilnika.
(4) Vzorec priloge z rezultati preskusov iz prvega odstavka tega člena je določen v Prilogi VIII tega pravilnika.
3. Spremembe in dopolnitve podeljenih homologacij
13. člen
(1) Proizvajalec, ki je pridobil homologacijo v skladu z določbami tega pravilnika, mora homologacijski organ obveščati o vseh spremembah podatkov, vključenih v opisno dokumentacijo homologiranega tipa vozila.
(2) Homologacijski organ sme obravnavati in odločati le o tistih zahtevah za spremembo ali dopolnitev homologacije, ki so povezane z njegovimi odločitvami pri prvotni homologaciji.
14. člen
(1) Če se pri homologiranem tipu vozila spremenijo podatki, navedeni v opisni dokumentaciji, homologacijski organ izda popravljene strani te dokumentacije. Pri tem označi vsako popravljeno stran tako, da sta jasno razvidna vrsta spremembe in datum ponovne izdaje. Homologacijski organ se lahko namesto popravka odloči za izdajo čistopisa spremenjene opisne dokumentacije s priloženim podrobnim opisom spremembe. V obeh primerih je treba spremeniti in dopolniti tudi seznam opisne dokumentacije (ki je priložen certifikatu o homologaciji) tako, da so razvidni najnovejši datumi popravljenih strani oziroma datum čistopisa opisne dokumentacije.
(2) Sprememba oziroma dopolnitev se šteje za "razširitev" in homologacijski organ izda popravljen certifikat o homologaciji, označen s številko razširitve, v katerem sta jasno navedena razlog zanjo in datum popravljene izdaje, v naslednjih primerih:
– če so potrebni dodatni pregledi ali
– če je spremenjen kateri koli podatek v certifikatu o homologaciji, razen v prilogah, ali
– če so se po datumu, navedenem v certifikatu o homologaciji, spremenile zahteve katere koli tehnične specifikacije, veljavne na dan, od katerega je prepovedan začetek uporabe vozila.
(3) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe opisne dokumentacije potrebni dodatni pregledi ali novi preskusi, mora o tem obvestiti proizvajalca, dokumente iz tega člena pa sme izdati šele po uspešno opravljenih pregledih oziroma preskusih.
4. Odstopi in alternativni postopki
15. člen
Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca dovoli odstop od posameznih zahtev ustreznih tehničnih specifikacij za:
– vozila, izdelana v majhnih serijah,
– vozila zaključka serije,
– vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, izdelane po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami.
16. člen
(1) Za vozila, izdelana v majhnih serijah, iz prve alinee prejšnjega člena tega pravilnika velja, da število vozil takega tipa, registriranih, danih v promet oziroma vključenih v uporabo v istem koledarskem letu, ne sme presegati števila enot, navedenega v Delu A Priloge X tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ lahko dovoli odstop od posameznih zahtev ustreznih tehničnih specifikacij, če je proizvajalec na drugačen način zagotovil, da imajo ta vozila enako raven varnosti in varovanja okolja, kot to določajo zahteve ene ali več tehničnih specifikacij.
17. člen
(1) Za vozila zaključka serije iz druge alinee 15. člena tega pravilnika velja, da smejo biti na podlagi dovoljenja homologacijskega organa dana v promet, registrirana oziroma vključena v uporabo nova vozila, skladna homologiranemu tipu vozila, čeprav homologacija v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega pravilnika ni več veljavna.
(2) Prejšnji odstavek velja samo za vozila, ki:
– so bila na ozemlju EU in
– jih spremlja veljavno potrdilo o skladnosti, izdano, ko je homologacija zadevnega tipa vozila še veljala, vendar pa niso bila registrirana ali dana v uporabo pred potekom veljavnosti zadevne homologacije.
(3) Homologacijski organ sme na zahtevo proizvajalca izdati dovoljenje za obdobje 24 mesecev za dokončana vozila in za 30 mesecev za dodelana vozila po datumu prenehanja veljavnosti homologacije. Proizvajalec mora v svoji zahtevi opredeliti tehnične oziroma gospodarske razloge, na katerih le-ta temelji.
(4) Homologacijski organ mora v treh mesecih po prejemu vloge odločiti o tem, ali bo izdal dovoljenje in za koliko vozil zadevnega tipa. Pri svojem odločanju mora upoštevati omejitve, določene v Delu B Priloge X tega pravilnika.
18. člen
(1) Za vozila, izdelana po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami, iz tretje alinee 15. člena tega pravilnika se štejejo tista vozila, pri katerih so uporabljene posebne tehnologije ali tehnične rešitve, ki zaradi svojih značilnosti niso skladne z vsemi zahtevami ustreznih tehničnih specifikacij.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko homologacijski organ podeli homologacijo, če ugotovi, da ta vozila zagotavljajo vsaj enako raven varnosti in varovanja okolja, kot to določajo zahteve ene ali več tehničnih specifikacij.
5. Upoštevanje in podeljevanje vsebinsko enakovrednih homologacij in poročil o preskusih
19. člen
(1) Predpisi, katerih zahteve za vozila, njihove sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote so vsebinsko enake zahtevam tega pravilnika oziroma tehničnih specifikacij iz Priloge II tega pravilnika, so navedeni v Delu 4 Priloge II tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ pri izvajanju svojih nalog v skladu s tem pravilnikom upošteva vsebinsko enake homologacije oziroma poročila o preskusih iz prejšnjega odstavka tega člena, in kjer to pride v poštev, homologacijske oznake, ki se nanašajo nanje.
20. člen
(1) Homologacijski organ na vlogo proizvajalca prizna veljavnost homologacije, podeljene v državi članici, ki izkazuje skladnost vozila z njenimi neharmoniziranimi predpisi o homologaciji vozil, če ugotovi, da ti predpisi zagotavljajo enakovredno raven zavarovanja javnega interesa kot predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji. Na podlagi odločbe o priznanju homologacije homologacijski organ izda certifikat o homologaciji iz 12. člena tega pravilnika.
(2) Vlogi za priznanje homologacije iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec priložiti certifikat o homologaciji vozila s prilogami, izdan v državi izvora, in seznam pridobljenih homologacij oziroma poročil o preskušanju za ta tip vozila.
6. Ustreznost proizvodnih postopkov
21. člen
(1) Homologacijski organ mora v postopku podelitve homologacije izvesti potrebne ukrepe v skladu s Prilogo IX tega pravilnika, po potrebi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki zagotavljajo skladnost vozil s homologiranim tipom.
(2) Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije izvajati potrebne ukrepe v skladu s Prilogo IX tega pravilnika, po potrebi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki trajno zagotavljajo skladnost vozil s homologiranim tipom. Preverjanje skladnosti s homologiranim tipom je omejeno na postopke, določene v 2. točki Priloge IX tega pravilnika.
7. Nadzor nad skladnostjo proizvodov
22. člen
(1) Proizvajalec je odgovoren, da je vsako izdelano vozilo skladno s homologiranim tipom.
(2) Proizvajalec mora homologacijskemu organu omogočiti nadzor nad homologiranimi tipi vozil.
23. člen
(1) Neskladnost s homologiranim tipom obstaja, kadar so ugotovljeni odkloni od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji. Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar so odkloni v mejah, ki jih dovoljujejo ustrezne tehnične specifikacije.
(2) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti, niso skladna s homologiranim tipom, odredi proizvajalcu uskladitev proizvodnje s homologiranim tipom.
(3) Če homologacijski organ pri nadzoru ugotovi neskladnost s homologiranim tipom zaradi odklonov od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji, lahko začasno odvzame homologacijo, navede, v čem je podana neskladnost, in določi rok za odpravo neskladnosti. Če proizvajalec v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti, homologacijski organ prekliče homologacijo.
24. člen
(1) Vsak imetnik homologacije mora obvestiti homologacijski organ o dokončnem prenehanju proizvodnje oziroma o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji.
(2) Ob dokončnem prenehanju proizvodnje homologacijski organ prekliče podeljeno homologacijo.
8. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tehnične službe
25. člen
(1) Minister, pristojen za trg, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, z odločbo določi za opravljanje nalog tehnične službe pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje določila standardov SIST EN ISO/IEC 17025 oziroma SIST EN 45004 o delovanju organov za ugotavljanje skladnosti, pri čemer:
– je proizvajalec lahko imenovan kot tehnična služba le, če je to izrecno dovoljeno s posamezno tehnično specifikacijo,
– tehnična služba lahko uporablja tujo opremo le, če se s tem strinja homologacijski organ.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka tega člena je treba navesti strokovno področje preskušanja, za katero je tehnična služba odgovorna.
26. člen
Imenovanje pravne ali fizične osebe za opravljanje nalog tehnične službe se opravi v skladu s predpisom, ki ureja določanje organov za ugotavljanja skladnosti.
III. POSAMIČNA ODOBRITEV VOZILA
1. Splošne določbe
27. člen
(1) Za postopek posamične odobritve vozila je v celoti odgovoren organ za posamično odobritev vozil, kar velja tudi v primeru, ko so določene naloge s tem pravilnikom prenesene na strokovno organizacijo iz 48. člena tega pravilnika.
(2) Organ za posamično odobritev vozil usmerja in nadzoruje delo strokovne organizacije pri izvajanju nalog po tem pravilniku.
28. člen
(1) Postopek posamične odobritve vozila se izvede za vozilo, katerega tip ni bil homologiran v skladu s tem pravilnikom, oziroma v skladu s predpisi o ES-homologaciji vozil, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 29. člena tega pravilnika.
(2) Postopek posamične odobritve vozila se izvede tudi za vozilo, ki pripada homologiranemu tipu vozila, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 29. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: predelana vozila).
29. člen
(1) Posamična odobritev vozila se izvede za:
– unikatna vozila oziroma vozila zelo majhnih serij (v nadaljnjem besedilu: unikatna vozila), katerih letna proizvodnja ne presega 10 vozil in katerih petletna proizvodnja ne presega 30 vozil,
– uvožena vozila, ki niso zajeta v prejšnji alinei in IV. poglavju tega pravilnika.
(2) Posamična odobritev vozila se izvede tudi za vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila na njih naknadno izvedena sprememba, ki:
– zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
– zahteva spremembo kategorije vozila,
– vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma
– vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.
2. Vloga in postopek posamične odobritve
30. člen
(1) Zahtevo za posamično odobritev vozila iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena vloži njegov proizvajalec, za vozilo iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena njegov uvoznik, za vozila iz drugega odstavka prejšnjega člena pa njegov lastnik. Za vsako vozilo je treba vložiti posebno zahtevo.
(2) Zahteva se vloži pri strokovni organizaciji, za vozila iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena pa pri organu za posamično odobritev vozila.
(3) Zahtevi je treba priložiti:
– za vozila iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračuni) ter certifikate o homologaciji sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov oziroma poročila o njihovem preskusu, kakor je to določeno v Delu 3 Priloge II tega pravilnika;
– za vozila iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij, podeljenih vozilu, njegovim sistemom, samostojnim tehničnim enotam in sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II tega pravilnika oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene;
– za vozila iz drugega odstavka prejšnjega člena tisto tehnično dokumentacijo oziroma listine o skladnosti, ki so povezane z opravljenimi spremembami na vozilu.
31. člen
(1) Strokovna organizacija pregleda predloženo dokumentacijo in vozilo. S pregledom ugotavlja, ali so konstrukcijsko-tehnične lastnosti vozila skladne z zahtevami tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij. Pri tem strokovna organizacija preveri tudi tehnično sposobnost vozila kot celote za varno udeležbo v prometu (npr. splošne trdnostne zahteve, opremljenost vozila).
(2) Pri unikatnih vozilih strokovna organizacija preveri zahteve, navedene v Delu 3 Priloge II tega pravilnika (pri vozilih za posebne namene se upošteva Del 2). Poleg tega strokovna organizacija pregleda zapisnik predhodno izvedenega pregleda vozila po predpisih o tehničnih pregledih vozil.
(3) Pri posamično uvoženih vozilih strokovna organizacija preveri zahteve, navedene v Delu 1 Priloge II tega pravilnika (pri vozilih za posebne namene se upošteva Del 2). Pri tem se upošteva stanje predpisov, ki so bili uveljavljeni za nova vozila v Republiki Sloveniji ob izdelavi oziroma prvi registraciji vozila.
(4) Pri predelanih vozilih strokovna organizacija preveri predvsem tiste zahteve, ki se nanašajo na dele vozila, povezane z opravljenimi spremembami na vozilu. Pri ugotavljanju ustreznosti opravljene predelave upošteva tudi morebitna navodila proizvajalca vozila glede možnih predelav.
32. člen
Strokovna organizacija lahko zahteva dopolnitev predložene dokumentacije, če je to nujno za izvedbo postopka. Iz enakega razloga lahko organu za posamično odobritev predlaga odreditev izvedbe posebne strokovne ocene ali laboratorijskih meritev glede izpolnjenosti zahtev posameznih tehničnih specifikacij pri tehnični službi po predpisih o ES-homologaciji vozil.
33. člen
(1) Strokovna organizacija podeli posamično odobritev vozilu, ki je skladno s podatki v predloženi dokumentaciji in ki izpolnjuje tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Prilogi II tega pravilnika. Pri ugotavljanju skladnosti predelanih vozil se upošteva stanje predpisov na dan ko je bilo vozilo prvič registrirano.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena mora strokovna organizacija organu za posamično odobritev predlagati zavrnitev podelitve posamične odobritve, če oceni, da vozilo kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev predstavlja večje tveganje za varnost na cesti, za okolje ali za varnost pri delu.
IV. POSEBNE VRSTE UVOZA VOZIL
1. Uvoz novih ES-homologiranih vozil, ki ga ne opravi pooblaščeni zastopnik
34. člen
Fizična ali pravna oseba, ki uvozi novo vozilo, katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji, a zanj ni pridobila potrdila o skladnosti iz prvega odstavka 40. člena tega pravilnika, mora pri strokovni organizaciji vložiti zahtevo za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila.
2. Uvoz rabljenih vozil
35. člen
Fizična ali pravna oseba, ki uvozi rabljeno vozilo, predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi članici, mora pri strokovni organizaciji vložiti zahtevo za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila.
36. člen
(1) Fizična ali pravna oseba, ki uvozi rabljeno starodobno vozilo (starodobnik), mora pri strokovni organizaciji vložiti zahtevo za identifikacijo vozila.
(2) Status starodobnika podeli vozilu organ za posamično odobritev vozil po predhodnem mnenju Tehničnega muzeja Slovenije.
(3) Status starodobnika se lahko podeli vozilu, ki je starejše od 25 let (v izjemnih primerih, na primer omejena serija, inovativne tehnične rešitve, je lahko vozilo starejše od 20 let), ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in ki zaradi tega svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ni namenjeno redni uporabi, ampak se uporablja predvsem na prireditvah, posebej organiziranih za starodobna vozila.
3. Uvoz vozil za določene subjekte
37. člen
(1) Vozila, ki so uvožena za potrebe:
a) šefov tujih držav in odposlancev šefov tujih držav v posebni misiji ter za potrebe članov njihovega spremstva – za službeno in osebno uporabo,
b) mednarodnih in meddržavnih organizacij – za službeno uporabo,
c) diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih držav v Republiki Sloveniji – za službeno uporabo,
d) diplomatskega in konzularnega osebja tujih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov – za osebno uporabo,
e) državljanov Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini, če so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto,
f) tujcev, ki dobijo dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
g) oseb, ki so postale lastniki vozila na podlagi sklepa o dedovanju,
h) humanitarnih organizacij za opravljanje njihove humanitarne dejavnosti, morajo pri strokovni organizaciji opraviti postopek identifikacije.
(2) Točka d) prejšnjega odstavka tega člena ne velja za državljane Republike Slovenije.
(3) Točki e) in f) prvega odstavka tega člena se lahko uveljavita v enem letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za začasno ali stalno bivanje za vozilo, ki je bilo predhodno v lasti in uporabi prosilca najmanj 6 mesecev.
(4) Točka g) prvega odstavka tega člena se lahko uveljavi v enem letu po pravnomočnosti sklepa o dedovanju.
(5) Točka h) prvega odstavka tega člena velja samo za podarjena vozila.
4. Postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila
38. člen
(1) Identifikacija iz 34. do 37. člena tega pravilnika je namenjena ugotovitvi istovetnosti vozila glede na podatke v priloženih dokumentih.
(2) Pri oceni tehničnega stanja vozila iz 34. in 35. člena tega pravilnika se vizualno preverita njegova celovitost (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu oziroma za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih opravilih. Preveri se, ali je bilo vozilo morebiti predelano. V primeru dvoma o tehničnem stanju vozila lahko strokovna organizacija pred svojo odločitvijo vložnika napoti na pregled vozila po predpisih o tehničnih pregledih vozil.
(3) Zahtevi je pri novem vozilu treba priložiti izvirnik potrdila o skladnosti, izdanega v državi izvora vozila, pri rabljenem vozilu pa izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Izjemoma se lahko predloži tudi drug dokument, če je iz njega mogoče pridobiti potrebne podatke.
(4) Strokovna organizacija po vpogledu izvirne dokumentacije v spis zadeve vloži njene kopije.
V. POTRDILO O SKLADNOSTI
1. Izdaja potrdila o skladnosti
1.1 Homologirana vozila
39. člen
Proizvajalec kot imetnik homologacije vozila v skladu z določbami tega pravilnika mora izdati potrdilo o skladnosti na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju A Priloge VI tega pravilnika. Potrdilo o skladnosti mora spremljati vsako vozilo, dokončano, dodelano ali nedodelano, izdelano skladno s homologiranim tipom vozila. S tem potrdilom proizvajalec jamči skladnost vozila s homologiranim vozilom in njegovo tehnično brezhibnost.
40. člen
(1) Proizvajalec kot imetnik ES-homologacije vozila mora za vozila, katerih prva registracija bo opravljena v Republiki Sloveniji, izdati potrdilo o skladnosti iz prejšnjega člena.
(2) Proizvajalec za vozila iz prejšnjega odstavka ni dolžan izdati ES-potrdila o skladnosti v skladu s predpisi o ES-homologaciji vozil, razen če kupec vozila to izrecno zahteva.
1.2 Posamično odobrena vozila
41. člen
(1) Strokovna organizacija, ki je izvedla posamično odobritev vozila v skladu s III. poglavjem tega pravilnika, mora po ugotovitvi, da vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve, izdati potrdilo o skladnosti na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju B Priloge VI tega pravilnika.
(2) V primeru posamične odobritve predelanega vozila, za katerega je bilo potrdilo o skladnosti že izdano po 39. členu oziroma prvem odstavku 41. člena tega pravilnika, mora strokovna organizacija po ugotovitvi, da vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve, vpisati predelavo v ustrezno rubriko na hrbtni strani obstoječega potrdila o skladnosti. V tem primeru ne izda novega potrdila o skladnosti.
(3) V primeru posamične odobritve predelanega vozila, ki je bilo registrirano v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika in za katerega potrdilo o skladnosti po 39. členu oziroma prvem odstavku 41. člena tega pravilnika še ni bilo izdano, mora strokovna organizacija po ugotovitvi, da vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve, izdati potrdilo o skladnosti na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju C Priloge VI tega pravilnika. V tem primeru vpiše na prvi strani potrdila podatke o nepredelanem vozilu, samo predelavo pa vpiše v ustrezno rubriko na hrbtni strani.
1.3 Posebne vrste uvoza vozil
42. člen
(1) Strokovna organizacija, ki je izvedla postopke v skladu s IV. poglavjem tega pravilnika, mora po ugotovitvi, da vozilo ustreza spremljajoči dokumentaciji o njegovem izvoru in da je v primerih izvedbe postopkov iz 34. in 35. člena tega pravilnika tudi tehnično ustrezno, izdati potrdilo o skladnosti na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju B Priloge VI tega pravilnika.
(2) Strokovna organizacija, ki izda potrdilo o skladnosti, mora v primeru izvedbe postopka iz 36. ali 37. člena tega pravilnika opombo o tem vnesti v potrdilo.
1.4 Izdelava in dobava potrdila o skladnosti
43. člen
(1) Potrdilo o skladnosti mora biti izdelano tako, da ga ni mogoče ponarediti. Zato mora biti natisnjeno na dokumentni papir RS (vodni tisk), 110 gramski.
(2) Proizvajalci in strokovne organizacije nabavijo oštevilčene obrazce potrdil o skladnosti pri homologacijskem organu. Izdajatelj potrdil o skladnosti mora voditi evidenco izdanih potrdil ter sproti dostavljati podatke o tem homologacijskemu organu. Te podatke mora zaradi njihovega prenosa v centralno bazo podatkov o vozilih dostaviti po elektronski poti na način, dogovorjen s homologacijskim organom.
(3) Da si proizvajalec kot imetnik ES-homologacije vozila pridobi možnost izdajanja potrdil o skladnosti za svoja vozila, katerih prva registracija bo opravljena v Republiki Sloveniji, mora predhodno predložiti homologacijskemu organu kopijo certifikata o ES-homologaciji s prilogami in tehnične podatke o vozilu, kot je določeno v Delu 1 Priloge III (v elektronski obliki). Homologacijski organ izda proizvajalcu potrdilo o prejemu navedene dokumentacije, s katerim proizvajalec nabavlja obrazce potrdil o skladnosti iz prejšnjega odstavka.
1.5 Dvojnik potrdila o skladnosti
44. člen
Proizvajalec oziroma strokovna organizacija, ki je izdala potrdilo o skladnosti po tem pravilniku, na zahtevo lastnika vozila izda dvojnik potrdila o skladnosti, če je bil njegov original izgubljen ali uničen. Dvojnik potrdila o skladnosti se izda na obrazcu in na način, kot je določen v poglavju D priloge VI tega pravilnika. Za izdelavo in nabavo dvojnika potrdila o skladnosti veljajo določbe iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.
1.6 Cene za izdajo potrdila o skladnosti in obrazcev
45. člen
Cena za izdajo potrdila o skladnosti oziroma njegovega dvojnika se obračuna v skladu s 3. členom uredbe o cenah za storitve v postopkih homologacije in posamične odobritve vozil (Uradni list RS, št. 72/00), cena njihovih obrazcev pa v skladu s 4. členom iste uredbe.
2. Dajanje v promet, registracija in začetek uporabe
2.1 Dajanje v promet in začetek uporabe
46. člen
Nova vozila smejo biti dana v promet in se smejo začeti uporabljati, če jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in delovanjem, priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano v skladu z 39. do 42. členom tega pravilnika. Nedodelana vozila je dovoljeno dati v promet, pristojni organ pa lahko zavrne njihovo trajno registracijo in začetek uporabe, dokler niso dodelana.
2.2 Registracija
47. člen
Vozila smejo biti registrirana, če jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in delovanjem, priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano v skladu z 39. do 42. členom tega pravilnika.
VI. ZAHTEVE, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI STROKOVNE ORGANIZACIJE
48. člen
(1) Naloge strokovne organizacije iz III. do V. poglavja tega pravilnika smejo opravljati pravne ali fizične osebe, ki pridobijo ustrezno odločbo ministra, pristojnega za trg, izdano v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.
(2) Za pridobitev odločbe iz prejšnjega odstavka morajo pravne ali fizične osebe izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati morajo s strokovno usposobljenim osebjem, potrebno opremo in prostori,
– trajno morajo zagotavljati neodvisnost in nepristranost v razmerju do pravnih ali fizičnih oseb, ki so neposredno ali posredno povezane s proizvodom, katerega skladnost se ugotavlja,
– zagotavljati morajo poslovno tajnost,
– zavarovano morajo imeti odgovornost za izvajanje dejavnosti,
– imeti morajo zbirko homologacijskih in drugih tehničnih predpisov o vozilih.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se dokazuje s pridobljeno akreditacijo po standardu SIST EN 45004.
49. člen
(1) Izbira pravne ali fizične osebe za opravljanje nalog strokovne organizacije se opravi na podlagi javnega razpisa ministrstva, pristojnega za promet. V javnem razpisu je treba predvsem opredeliti področje, na katerem bo strokovna organizacija delovala, število potrebnih strokovnih organizacij na posameznem področju in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pravne oziroma fizične osebe za opravljanje teh nalog.
(2) V razpisni dokumentaciji se določi, da morajo ponudniki ponudbi priložiti zlasti naslednje priloge:
– dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jih želi opravljati, in ima za to dovoljenje pristojnih inšpekcijskih služb,
– listino o akreditaciji iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki mora obsegati vse dejavnosti, ki jih namerava ponudnik opravljati,
– navedba lokacije oziroma lokacij, na kateri namerava ponudnik opravljati svoje dejavnosti,
– natančen opis prostorov in opreme, namenjenih, za opravljanje svoje dejavnosti (če ni v celoti razviden iz prilog k listini o akreditaciji),
– seznam dejavnosti, ki jih želi opravljati,
– izjavo, da bo ponudnik dejavnosti opravljal sam, in da jih ne bo oddal drugim izvajalcem,
– reference, pridobljene pri opravljanju posameznih vrst dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(1) Homologacije vozil, podeljene na podlagi Pravilnika o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98, 59/99 in 49/03), ostanejo v veljavi in sta na njihovi podlagi dovoljena registracija vozil oziroma njihovo dajanje v promet ter začetek uporabe do izdaje novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih tehničnih specifikacij iz Priloge II tega pravilnika. V teh tehničnih specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij, podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
(2) Vozila, dana v promet in uporabo na podlagi pravilnika iz prvega odstavka tega člena, se smejo uporabljati brez časovne omejitve.
51. člen
(1) Prvi odstavek prejšnjega člena velja le za tiste homologacije vozil, ki so bile podeljene fizičnim ali pravnim osebam, ki imajo status proizvajalca (vključno z njegovim pooblaščenim zastopnikom) po tem pravilniku. Homologacije vozil, podeljene drugim subjektom prenehajo veljati z dnem začetka uporabe tega pravilnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik proizvajalca mora pri nabavi obrazcev potrdila o skladnosti iz 46. člena tega pravilnika izkazati svoj status s predložitvijo novega pooblastila proizvajalca, iz katerega je natančno razvidno, da ga je proizvajalec pooblastil kot svojega zastopnika za izdajo potrdil o skladnosti določenih tipov vozil.
(3) Subjekti iz prvega odstavka tega člena, katerim so prenehale veljati podeljene homologacije, smejo do 31. 10. 2004 izdajati izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozil po dosedanjih predpisih za vozila, ki so jih do začetka uporabe tega pravilnika pisno naročili pri proizvajalcu.
(4) Do 31. 12. 2004 se v potrdila o skladnosti lahko vnašajo samo podatki, ki so vsebovani v ES-potrdilih o skladnosti, če izdajatelj ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki.
52. člen
Na podlagi pooblastil, danih strokovnim organizacijam za izvajanje postopkov na podlagi Pravilnika o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98, 59/99 in 49/03), lahko strokovne organizacije do preklica izvajajo postopke in dejanja iz II. do V. poglavja tega pravilnika.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Pravilnik o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98, 59/99 in 49/03);
– Navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme (Uradni list RS, št. 43/96);
– Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote (Uradni list RS, št. 33/98 in 22/99);
– Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnicami kategorije R2 (št. 1.01) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju odsevnikov za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 3.02) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju svetilk zadnje registrske tablice motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov (št. 4.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju “Sealed-Beam” žarometov (SB žarometov) za cestna motorna vozila za evropski asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen (št. 5.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju smernih svetilk za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 6.01) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in gabaritnih svetilk cestnih motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov (št. 7.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H(1), H(2), H(3), HB(3), HB(4) in/ali H(7)) (št. 8.04) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju trikolesnih vozil glede na emisijo hrupa (št. 9.05) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje (št. 10.01) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje (št. 10.02) (Uradni list RS, št. 15/96 in 94/99);
– Odredba o homologiranju vozil glede na trdnost ključavnic in tečajev vrat (št. 11.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru trčenja (št. 12.03) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.08) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.09) (Uradni list RS, št. 62/99, 85/02 in 124/03);
– Odredba o homologiranju vozil glede na pritrdišča varnostnih pasov (št. 14.04) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju varnostnih pasov in drugih sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov (št. 16.04) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju vozil glede na sedeže, njihovo pritrditev in naslone za glavo (št. 17.07) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju motornih vozil glede na zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.02) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju žarometov za meglo za cestna motorna vozila (št. 19.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H(4)) (št. 20.02) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na njihovo notranjo opremo (št. 21) (Uradni list RS, št. 35/94);
– Odredba o homologiranju žarometov za vzvratno vožnjo za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 23.00) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju dizelskih motorjev glede na emisijo vidnega onesnaževanja in motornih vozil glede na vgradnjo homologiranih motorjev (št. 24) (Uradni list RS, 35/94);
– Odredba o homologiranju naslonov za glavo, posameznih in vgrajenih v naslonjala sedežev (št. 25.04) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na njihove zunanje štrleče dele (št. 26.02) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov (št. 28) (Uradni list RS, št. 35/94);
– Odredba o homologiranju avtoplaščev za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 30.02) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje (št. 36.02) (Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje (št. 36.03) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju žarnic z žarilno nitko, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih in priklopnih vozil (št. 37.03) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju zadnjih svetilk za meglo za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 38.00) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00) (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99);
– Odredba o homologiranju motornih koles z motorji na prisilni vžig glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 40.01) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju motornih koles glede na emisijo hrupa (št. 41.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju varnostnih stekel in drugih materialov za zastekljevanje cestnih vozil (št. 43.00) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.03) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju naprav za čiščenje žarometov motornih vozil in motornih vozil glede na naprave za čiščenje žarometov (št. 45.01) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vozil glede na vgradnjo vzvratnih ogledal (št. 46) (Uradni list RS, št. 35/94);
– Odredba o homologiranju koles s pomožnimi motorji in motornih koles z motorji na prisilni vžig (Otto motorji) s prostornino do 50 cm3 glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 47.00) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme (št. 48.01) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme (št. 48.02) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju dizelskih motorjev in vozil, opremljenih z dizelskimi motorji, glede na emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 49.02) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju dizelskih motorjev in vozil, opremljenih z dizelskimi motorji, glede na emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 49.3) (Uradni list RS, št. 84/02);
– Odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in smernih svetilk ter drugih svetlobnih naprav koles z motorjem in motornih koles, katerih prostornina ne presega 50 cm3 (št. 50.00) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju vozil z najmanj štirimi kolesi glede na emisijo hrupa (št. 51.02) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredbe o homologiranju avtobusov z manjšim številom sedežev glede izvedbe nadgradnje (št. 52.00) (Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredbe o homologiranju avtobusov z manjšim številom sedežev glede izvedbe nadgradnje (št. 52.01) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju motornih koles glede na namestitev svetlobne opreme (št. 53.00) (Uradni list RS, št. 3/95 in 80/99);
– Odredba o homologiranju avtoplaščev za gospodarska vozila in njihove priklopnike (št. 54.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju mehanskih naprav za spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.01) (Uradni list RS, št. 113/00);
– Odredba o homologiranju žarometov za mopede in njim enaka cestna motorna vozila (št. 56.00) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju žarometov za motorna kolesa (št. 57.01) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju naprav za preprečevanje podleta od zadaj, vozil glede na montažo naprav za preprečevanje podleta in vozil glede na zaščito pred podletom (št. 58.01) (Uradni list RS, 3/95);
– Odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka (št. 59.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju mopedov glede na emisijo hrupa (št. 63.00) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju vozil, ki so opremljena z zasilnim rezervnim kolesom (št. 64.00) (Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju avtobusov glede trdnosti njihove nadgradnje (št. 66.00) (Uradni list RS, št. 84/02);
– Odredba o homologiranju posebnih naprav na motornih vozilih, ki jih poganja utekočinjeni plin (št. 67.00) (Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju žarometov za motorna kolesa z asimetričnim kratkim in dolgim svetlobnim pramenom, ki so opremljeni s halogeno žarnico HS1 (št. 72.00) (Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju tovornih motornih in priklopnih vozil ter polpriklopnikov glede bočne zaščite (št. 73.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju koles z motorjem glede namestitve svetlobne opreme (št. 74.01) (Uradni list RS, št. 48/02);
– Odredba o homologiranju motoplaščev za motorna kolesa (št. 75.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju žarometov z dolgim in kratkim svetlobnim pramenom za kolesa z motorjem in njim enaka cestna motorna vozila (št. 76.00) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju parkirnih svetilk cestnih motornih vozil (št. 77.00) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju motornih koles in mopedov glede na zaviranje (št. 78.02) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju vozil glede krmilja (št. 79.01) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vgradnje vzvratnih ogledal na krmilne vilice motornih koles s prikolico ali brez nje (št. 81.00) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju žarometov s halogeno žarnico HS2 za mopede in njim enaka cestna vozila (št. 82.00) (Ur. list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.05) (Uradni list RS, št. 113/00);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje porabe goriva (št. 84) (Uradni list RS, št. 35/94);
– Odredba o homologiranju motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za pogon motornih vozil za prevoz oseb in za prevoz tovora, glede na merjenje neto moči motorja (št. 85.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju žarometov za dnevno vožnjo za cestna motorna vozila (št. 87.00) Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju vozil glede omejevanja njihove najvišje hitrosti in glede vgradnje homologirane naprave za omejevanje hitrosti (SLD) ter naprav za omejevanje hitrosti (SLD) (št. 89.00) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju nadomestnih zavornih elementov (zavornih ploščic in čeljusti) za motorna in priklopna vozila (št. 90.01) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju bočnih svetilk za označevanje motornih in priklopnih vozil (št. 91.00) Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka na motornih kolesih (št. 92.00) (Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru čelnega trčenja (št. 94.01) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru bočnega trčenja (št. 95.01) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju dizelskih motorjev, ki se vgrajujejo v kmetijske in gozdarske traktorje, glede na emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo zrak (št. 96.00) (Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju alarmnih sistemov za vozila in motornih vozil glede na njihove alarmne sisteme (št. 97.01) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila, ki so opremljeni s svetlobnimi viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu (št. 98.00) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju svetlobnih virov, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih vozil (št. 99.00) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje emisije ogljikovega dioksida in porabe goriva ter osebnih in lahkih tovornih vozil na električni pogon glede na merjenje porabe električne energije (št. 101.00) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju naprav za kratko spenjanje vozil in vozil glede na vgradnjo homologiranih naprav za kratko spenjanje vozil (št. 102.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju nadomestnih katalizatorjev za motorna vozila (št. 103.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju vozil, namenjenih za prevoz nevarnih snovi, glede njihovih posebnih konstrukcijskih lastnosti (št. 105.00) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju plaščev za kolesa kmetijskih vozil in njihovih priklopnikov (št. 106.00) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju dvonivojskih vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje (št. 107.00) (Uradni list RS, št. 62/99).
54. člen
Do razveljavitve ostanejo v veljavi naslednji predpisi:
– Odredba o homologiranju zaščitnih čelad za voznike in sovoznike motornih koles in mopedov (št. 22.04) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju varnostnih trikotnikov (št. 27.03) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju posebnih opozorilnih svetilk za motorna vozila (št. 65.00) (Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju tabel za označevanje počasnih vozil (št. 69.01) (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99);
– Odredba o homologiranju tabel za označevanje težkih in dolgih vozil (št. 70.01) (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99);
– Odredba o homologiranju vozil na akumulatorski električni pogon glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost (št. 100.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju odsevnih oznak za težka in dolga vozila ter njihove priklopnike (št. 104.00) (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99).
55. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.
Št. 26400-4/2004/8
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2411-0019
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
* Ta pravilnik delno povzema vsebino naslednjih direktiv ES:
– Direktive Sveta 70/156/EGS z vsemi njenimi spremembami;
– Direktive Parlamenta in Sveta 2002/24/ES z vsemi njenimi spremembami,
– Direktive Sveta 74/150/EGS z vsemi njenimi spremembami in vsebino Direktive Parlamenta in Sveta 2003/37/ES.
                SEZNAM PRILOG

Priloga I:  Opredelitev kategorij vozil

Priloga II:  Seznam zahtev za vozila

Priloga III: Opisni list

Priloga IV:  Certifikat o homologaciji vozila

Priloga V:  Sistem številčnega označevanja certifikatov o homologaciji vozil

Priloga VI:  Potrdilo o skladnosti vozila

Priloga VII: Postopek homologacije

Priloga VIII: Rezultati preskušanj

Priloga IX:  Postopki za zagotavljanje skladnosti proizvodnje

Priloga X:  Omejitve za majhne serije in zaključek serije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti