Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002

Kazalo

4143. Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil, stran 9186.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o ES-homologaciji motornih vozil*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
[1] Ta pravilnik ureja ES-homologacijo (v nadaljnjem besedilu: homologacija) motornih vozil in njihovih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za uporabo na vozilih.
[2] Ta pravilnik se uporablja samo za vozila kategorije M1, kot je opredeljena v Prilogi II A tega pravilnika. Vse priloge, navedene v tem pravilniku, so njegov sestavni del.
[3] Ne glede na prejšnji odstavek se 10. člen tega pravilnika uporablja tudi za vozila za posebne namene, navedena v Prilogi XI, četrti odstavek 18. člena tega pravilnika pa za vse kategorije osnovnih in nedodelanih vozil, razen M1.
[4] Ta pravilnik določa pogoje za podelitev homologacije pri homologacijskem organu in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu, ki sta obvezna podlaga za dajanje v promet, registracijo in začetek uporabe novih vozil glede na njihovo konstrukcijo in delovanje zaradi zagotovitve, da v cestnem prometu sodelujejo samo vozila, ki ne ogrožajo varnosti njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu, ne poškodujejo cest in prekomerno ne onesnažujejo okolja.
2. člen
Ta pravilnik ne velja za:
– posamične odobritve vozil, razen v tem, da je pristojni organ pri svojem odločanju dolžan upoštevati veljavne homologacije sistema vozila, sestavnega dela, samostojne tehnične enote ali nedodelanega vozila, podeljene skladno s predpisom EU o homologaciji vozil,
– štirikolesa, kot so opredeljena v predpisu o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil.
3. člen
Homologacijski organ v smislu 14. točke 4. člena tega pravilnika v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku pomenijo:
1. “tehnična specifikacija” je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota vozila, in postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane zahteve izpolnjene,
2. “homologacija” je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika ali ustrezne tehnične specifikacije, in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji,
3. “večstopenjska homologacija” je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi ali tip nedodelanega oziroma dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji,
4. “vozilo” je vsako motorno vozilo, namenjeno uporabi na cesti, dokončano ali nedodelano, z vsaj štirimi kolesi in največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 25 km/h, ter njihovi priklopniki, razen tirnih vozil ter kmetijskih in gozdarskih traktorjev ter mobilnih strojev,
5. “dokončano vozilo” je vsako vozilo, izdelano v enotnem postopku pri proizvajalcu do končne stopnje tako, da izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika,
6. “osnovno vozilo” je vsako nedodelano vozilo, katerega identifikacijska številka se ohrani med zaporednimi stopnjami večstopenjskega homologacijskega postopka,
7. “nedodelano vozilo” je vozilo, ki potrebuje dodelavo v vsaj eni nadaljnji stopnji, da bi izpolnilo vse ustrezne zahteve tega pravilnika,
8. “dodelano vozilo” je vozilo na koncu večstopenjskega homologacijskega postopka. ki izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika,
9. “tip vozila” označuje vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo v bistvenih pogledih, navedenih v Prilogi II B tega pravilnika. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke,
10. “sistem” je katerikoli sistem v vozilu, kot na primer zavore, oprema za uravnavanje emisije, notranja oprema itd., za katerega veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije,
11. “sestavni del” je naprava, na primer svetilka, za katero veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije in ki naj bi postala del vozila ter je lahko homologirana neodvisno od vozila, kadar tehnična specifikacija to možnost izrecno določa,
12. “samostojna tehnična enota” je naprava, na primer naprava za preprečevanje podleta od zadaj, za katero veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije in ki naj bi postala del vozila ter je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z določenimi tipi vozila, kadar tehnična specifikacija to možnost izrecno določa,
13. “proizvajalec” je fizična ali pravna oseba, ki je homologacijskemu organu odgovorna za vse vidike postopka homologacije in za skladnost proizvodnje. Proizvajalec ni nujno neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet homologacijskega postopka,
14. “homologacijski organ” je pristojni organ, odgovoren za vsa vprašanja, povezana s homologacijo vozil, njihovih sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, za izdajanje in razveljavitev certifikatov o homologaciji vozil, za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) in za preverjanje skladnosti proizvodnih postopkov proizvajalca,
15. “tehnična služba” je pravna ali fizična oseba, določena kot preskuševalni laboratorij za izvajanje preskusov ali kontrol v imenu homologacijskega organa, če slednji teh nalog ne opravlja sam,
16. “opisni list” je dokument z vsebino, kot je podana v Prilogi I ali III tega pravilnika oziroma v ustrezni prilogi tehnične specifikacije, ki predpisuje podatke, ki jih mora navesti vložnik vloge za homologacijo,
17. “opisna mapa” je celotna zbirka podatkov, risb, fotografij itd., ki jih homologacijskemu organu ali tehnični službi predloži vložnik vloge za homologacijo skladno z opisnim listom,
18. “opisna dokumentacija” je opisna mapa z dodanimi rezultati preskusov ali drugimi dokumenti, ki jih je homologacijski organ ali tehnična služba vložil v opisno mapo pri opravljanju svojega dela,
19. “seznam opisne dokumentacije” je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije z ustrezno oštevilčenimi ali tako označenimi stranmi, da je mogoča enoznačna identifikacija posameznih strani.
5. člen
[1] Minister, pristojen za promet, skladno z drugim odstavkom 6. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) po izdaji nove, dopolnjene ali spremenjene tehnične specifikacije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam veljavnih tehničnih specifikacij iz 1. točke 4. člena tega pravilnika. Seznam mora vsebovati podatke o začetku veljavnosti posamezne tehnične specifikacije, o začetku njene obvezne uporabe in o prenehanju veljavnosti celote ali dela tehnične specifikacije, ki je bila nadomeščena z novo tehnično specifikacijo.
[2] V seznamu iz prejšnjega odstavka mora biti opredeljena tudi veljavnost homologacij vozil oziroma njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
[3] Seznam iz prvega odstavka tega člena lahko vsebuje tudi pregled predpisov iz prvega odstavka 31. člena tega pravilnika.
II. VLOGA IN POSTOPEK ZA PODELITEV HOMOLOGACIJE
6. člen
[1] Proizvajalec mora predložiti vlogo za podelitev homologacije za vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto homologacijskemu organu. Za vsak tip je treba vložiti posebno vlogo.
[2] Vlogi za podelitev homologacije za vozilo mora proizvajalec priložiti opisno mapo s podatki, navedenimi v Prilogi III tega pravilnika, in certifikate o homologaciji njegovih sistemov, sestavnih delov in tehničnih enot, pridobljene skladno z ustreznimi tehničnimi specifikacijami iz seznamov v Prilogi IV oziroma XI (za vozila za posebne namene) tega pravilnika. Poleg tega mora biti homologacijskemu organu na voljo opisna dokumentacija homologacije sistema in samostojne tehnične enote glede na vsako tehnično specifikacijo vse do odločitve o podelitvi ali zavrnitvi homologacije.
[3] Če proizvajalec nima katerega od certifikatov o homologaciji iz prejšnjega odstavka, mora namesto certifikata vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti opisno mapo z ustreznimi podatki, ki jih Priloga I tega pravilnika zahteva za tehnične specifikacije, navedene v Prilogi IV oziroma XI tega pravilnika. Kjer to pride v poštev, mora opisna mapa vsebovati ustrezne podatke skladno z drugim delom Priloge III tega pravilnika.
[4] Vlogi za podelitev homologacije za sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto mora proizvajalec priložiti opisno mapo, katere vsebina je navedena v opisnem listu v ustrezni tehnični specifikaciji.
7. člen
Pri večstopenjski homologaciji morajo vlogi za podelitev homologacije priloženi podatki vsebovati:
– na prvi stopnji: tiste dele opisne mape in certifikate o homologaciji, potrebne za dokončano vozilo, ki so pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila,
– na drugi in naslednjih stopnjah: tiste dele opisne mape in certifikate o homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo dodelave, in kopijo certifikata o homologaciji nedodelanega vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo dodelave. Poleg tega je proizvajalec dolžan podrobno opredeliti vse morebitne spremembe ali dodatke na nedodelanem vozilu.
8. člen
[1] Homologacijski organ podeli homologacijo v smislu 9. do 11. člena tega pravilnika vozilom, sistemom, sestavnim delom in samostojnim tehničnim enotam, ki izpolnjujejo vse ustrezne zahteve iz teh členov.
[2] Ne glede na prejšnji odstavek pa mora homologacijski organ zavrniti podelitev homologacije, če ugotovi, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev iz prejšnjega odstavka predstavlja večje tveganje za varnost cestnega prometa.
[3] Podeljene homologacije iz prvega odstavka tega člena so veljavne in so na njihovi podlagi dovoljeni registracija vozil oziroma dajanje v promet in začetek uporabe vozil, njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot do izdaje novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih tehničnih specifikacij. V teh tehničnih specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij, podeljenih pred njihovo uveljavitvijo.
9. člen
[1] Homologacijski organ podeli homologacijo vozila:
– tipom vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so navedene v Prilogi IV tega pravilnika,
– tipom vozil za posebne namene, navedenim v Prilogi XI tega pravilnika, ki so skladni s podatki v opisni mapi in izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so navedene v ustreznem stolpcu te priloge.
[2] Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije iz prejšnjega odstavka skladno s Prilogo V tega pravilnika.
10. člen
[1] Homologacijski organ podeli večstopenjsko homologacijo vozila tipom osnovnih, nedodelanih ali dodelanih vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so predpisane v Prilogi IV ali XI tega pravilnika, upoštevajoč stopnjo dodelave tipa vozila.
[2] Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije iz prejšnjega odstavka skladno s Prilogo XIV tega pravilnika.
11. člen
[1] Homologacijski organ podeli:
– homologacijo sistema tipom vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in izpolnjujejo tehnične zahteve ustrezne tehnične specifikacije, kot je omenjena v Prilogi IV oziroma XI tega pravilnika,
– če ustrezna tehnična specifikacija to možnost izrecno določa, tudi homologacijo sestavnega dela ali samostojne tehnične enote vsem tipom sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so skladni s podatki v opisni mapi in izpolnjujejo tehnične zahteve te tehnične specifikacije, kot je omenjena v Prilogi IV oziroma XI tega pravilnika.
[2] Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije iz prejšnjega odstavka skladno s Prilogo V tega pravilnika.
12. člen
[1] Pri homologaciji vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote na podlagi Priloge XI tega pravilnika oziroma 27. člena tega pravilnika, ki vsebuje omejitve ali izjeme od določil ustrezne tehnične specifikacije, mora certifikat o homologaciji vključevati omejitve veljavnosti in odobrene izjeme.
[2] Če podatki v opisnih mapah, ki so omenjene v 9. do 11. členu tega pravilnika, vsebujejo določila za vozila za posebne namene, kot je navedeno v posebnih rubrikah Priloge XI tega pravilnika in njegovih dodatkov, morajo biti ta določila in izjeme navedeni tudi v certifikatu o homologaciji.
13. člen
[1] Homologacijski organ mora ob podelitvi homologacije izpolniti vse ustrezne dele certifikata o homologaciji za vsak tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki mu je podelil homologacijo. Poleg tega izpolni tudi ustrezne dele priloge, ki je del certifikata o homologaciji, z rezultati preskusov in izdela oziroma preveri seznam opisne dokumentacije. Izpolnjen certifikat in njegove priloge dostavi vložniku.
[2] Vzorec certifikata o homologaciji vozila je podan v Prilogi VI tega pravilnika. Vzorci certifikatov o homologaciji sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot so podani v ustreznih tehničnih specifikacijah.
[3] Certifikat o homologaciji se oštevilči skladno s Prilogo VII tega pravilnika.
[4] Vzorec priloge z rezultati preskusov iz prvega odstavka tega člena je podan v Prilogi VIII tega pravilnika.
14. člen
Kadar sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki je predmet homologacije, opravlja svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi deli vozila in je zato mogoče skladnost z eno ali več zahtevami preverjati le, ko deluje v povezavi z drugimi deli vozila (dejanskimi ali simuliranimi), je treba obseg homologacije ustrezno omejiti. Certifikat o homologaciji takega sestavnega dela ali samostojne tehnične enote mora vključevati omejitve pri uporabi in pogoje za pravilno vgradnjo. Upoštevanje teh omejitev in pogojev se preverja ob homologaciji vozila.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PODELJENIH HOMOLOGACIJ
15. člen
[1] Proizvajalec, ki je pridobil homologacijo skladno z določbami tega pravilnika, mora homologacijski organ obveščati o vseh spremembah podatkov, vključenih v opisno dokumentacijo homologiranega tipa vozila.
[2] Homologacijski organ sme obravnavati in odločati le o tistih zahtevah za spremembo ali dopolnitev homologacije, ki so povezane z njegovimi odločitvami pri prvotni homologaciji.
16. člen
[1] Če se pri homologiranem tipu vozila spremenijo podatki, navedeni v opisni dokumentaciji, homologacijski organ izda popravljene strani te dokumentacije. Pri tem označi vsako popravljeno stran tako, da sta jasno razvidna vrsta spremembe in datum ponovne izdaje. Homologacijski organ se lahko namesto popravka odloči tudi za izdajo čistopisa spremenjene opisne dokumentacije s priloženim podrobnim opisom spremembe. V obeh primerih je treba spremeniti in dopolniti tudi seznam opisne dokumentacije (ki je priložen certifikatu o homologaciji) tako, da so razvidni najnovejši datumi popravljenih strani oziroma datum čistopisa opisne dokumentacije.
[2] Če so zaradi spremembe iz prvega odstavka tega člena potrebna dodatna preverjanja ali če so bili spremenjeni podatki v certifikatu o homologaciji (razen prilog) ali če so bile po datumu prvotne homologacije vozila spremenjene zahteve katerekoli izmed tehničnih specifikacij glede na datum prepovedi začetka uporabe vozila, mora homologacijski organ spremembo in dopolnitev označiti kot “razširitev” in izdati popravljen certifikat o homologaciji (označen s številko razširitve). Iz popravljenega certifikata morata biti jasno razvidna razlog za razširitev in datum ponovne izdaje. O potrebi po izvedbi dodatnih preverjanj mora homologacijski organ obvestiti proizvajalca, dokumente iz tega člena pa sme izdati šele po uspešno opravljenih dodatnih preverjanjih.
[3] Sprememba ali dopolnitev homologacije ni potrebna za kategorije vozil, na katere sprememba zahtev tehničnih specifikacij ali tega pravilnika ne vpliva.
17. člen
[1] Če se pri homologiranem sistemu, sestavnem delu ali samostojni tehnični enoti spremenijo podatki, navedeni v opisni dokumentaciji, homologacijski organ izda popravljene strani te dokumentacije. Pri popravku označi vsako popravljeno stran tako, da sta jasno razvidna vrsta spremembe in datum ponovne izdaje. Homologacijski organ se lahko namesto popravka odloči tudi za izdajo čistopisa spremenjene opisne dokumentacije s priloženim podrobnim opisom spremembe. V obeh primerih je treba spremeniti in dopolniti tudi seznam opisne dokumentacije (ki je priložen certifikatu o homologaciji) tako, da so razvidni najnovejši datumi popravljenih strani oziroma datum čistopisa opisne dokumentacije.
[2] Če je bil poleg podatkov iz prejšnjega odstavka spremenjen kakršenkoli podatek v certifikatu o homologaciji (razen njegovih prilog) ali pa so bile po datumu prvotne homologacije spremenjene zahteve predpisov, mora homologacijski organ spremembo in dopolnitev označiti kot “razširitev” in izdati popravljen certifikat o homologaciji (označen s številko razširitve). Iz popravljenega certifikata morata biti jasno razvidna razlog za razširitev in datum ponovne izdaje.
[3] Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe opisne dokumentacije potrebni dodatni preskusi ali preverjanja, mora o tem obvestiti proizvajalca, dokumente iz tega člena pa sme izdati šele po uspešno opravljenih dodatnih preskusih ali preverjanjih.
IV. IZDAJA POTRDILA O SKLADNOSTI IN OZNAČEVANJE
18. člen
[1] Proizvajalec kot imetnik homologacije vozila mora izdati potrdilo o skladnosti, kot je navedeno v Prilogi IX tega pravilnika in ki mora spremljati vsako vozilo, dokončano ali nedodelano, izdelano skladno s homologiranim tipom vozila.
[2] Pri nedodelanem ali dodelanem vozilu proizvajalec na drugi strani potrdila o skladnosti izpolni samo tiste podatke, ki so bili dodani ali spremenjeni na trenutni homologacijski stopnji, in temu potrdilu priloži vsa morebitna potrdila o skladnosti, izdana na prejšnjih stopnjah.
[3] Potrdilo o skladnosti mora biti izdelano tako, da ga ni mogoče ponarediti. Zato mora biti natisnjeno na papir, ki je zaščiten bodisi z barvnimi grafikami ali pa ima kot vodni znak oznako proizvajalca.
[4] Za potrebe registriranja osnovnih in nedodelanih vozil vseh kategorij, razen M1, mora proizvajalec izdati pisno izjavo skladno s Prilogo XV.
19. člen
[1] Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena sme homologacijski organ, za potrebe obdavčenja in registracije vozil, v roku treh mesecev po obvestitvi komisije Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: komisija) in drugih držav članic, zahtevati, da se podatki, ki niso omenjeni v Prilogi IX tega pravilnika, dodajo potrdilu o skladnosti, če so ti podatki izrecno navedeni v opisni dokumentaciji oziroma jih je mogoče iz nje preprosto izračunati.
[2] Homologacijski organ lahko poleg tega zahteva, da se potrdilo o skladnosti iz Priloge IX tega pravilnika izpolni tako, da so poudarjeni podatki, ki so potrebni za delo organov, pristojnih za davke oziroma registracijo vozil.
20. člen
[1] Proizvajalec kot imetnik homologacije za sestavni del ali samostojno tehnično enoto mora vsak sestavni del ali samostojno tehnično enoto, proizvedeno skladno s homologiranim tipom, označiti z imenom firme ali svojim znakom ter oznako tipa.
[2] Če tako zahteva ustrezna tehnična specifikacija, mora proizvajalec sestavni del ali samostojno tehnično enoto označiti s homologacijskim znakom ali številko. V tem primeru ni potrebna označitev po prejšnjem odstavku.
[3] Proizvajalec sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, katerega homologacija na podlagi 14. člena tega pravilnika vsebuje omejitve glede uporabe, dostavi skupaj z vsakim izdelanim sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto podatke o teh omejitvah in navede pogoje za vgradnjo.
V. DAJANJE V PROMET, REGISTRACIJA IN ZAČETEK UPORABE
21. člen
[1] Nova vozila smejo biti dana v promet, smejo biti registrirana in se smejo začeti uporabljati izključno takrat, kadar jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in delovanjem, priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano skladno z 18. členom tega pravilnika. Nedodelana vozila je dovoljeno dati v promet, pristojni organ pa lahko zavrne njihovo trajno registracijo in začetek uporabe, dokler niso dodelana.
[2] Dajanje v promet ali začetek uporabe sestavnih delov oziroma samostojnih tehničnih enot sta dovoljena izključno takrat, kadar so le-ti skladni z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije in z zahtevami, navedenimi v 20. členu tega pravilnika, pri čemer to ne velja za sestavne dele in samostojne tehnične enote, za katere ta pravilnik ne velja v celoti ali velja le deloma.
[3] Ne glede na prejšnja odstavka pa lahko Tržni inšpektorat Republike Slovenije za največ šest mesecev prepove prodajo oziroma uporabo vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, za katere ugotovi, da kljub priloženemu veljavnemu potrdilu o skladnosti oziroma pravilni označenosti ogrožajo varnost cestnega prometa.
[4] Organ, pristojen za registracijo vozil, po prejemu obvestila s strani homologacijskega organa oziroma Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, za največ šest mesecev zavrne registracijo vozil, za katera je bilo ugotovljeno, da ogrožajo varnost cestnega prometa.
VI. ODSTOPI IN ALTERNATIVNI POSTOPKI
22. člen
Prvi odstavek 21. člena tega pravilnika ne velja za:
– vozila, namenjena za uporabo v vojaških enotah, enotah za ohranjanje javnega reda in miru, civilni zaščiti in gasilskih enotah,
– vozila iz 23. člena tega pravilnika.
23. člen
Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca dovoli odstop od posameznih zahtev ustreznih tehničnih specifikacij za:
– vozila, izdelana v majhnih serijah,
– vozila zaključka serije,
– vozila, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, izdelane po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami.
24. člen
[1] Za vozila, izdelana v majhnih serijah iz prve alinee 23. člena tega pravilnika velja, da število vozil takega tipa registriranih, danih v promet oziroma vključenih v uporabo v istem koledarskem letu, ne sme presegati števila enot, navedenega v Delu A Priloge XII tega pravilnika. Za tako podeljeno homologacijo veljajo zahteve 6. do 11. člena tega pravilnika samo, če homologacijski organ ugotovi njihovo potrebnost.
[2] Če je dovoljen odstop po prvi alinei 23. člena tega pravilnika, lahko homologacijski organ zahteva izpolnitev ustrezne alternativne zahteve.
[3] Če homologacijski organ podeli homologacijo po prvem odstavku tega člena, pošlje homologacijskim organom tistih držav članic, ki jih določi proizvajalec, kopijo certifikata o homologaciji in prilog, pri tem pa navede naravo izjem. Navedene države članice se skladno s predpisom EU o homologaciji vozil v treh mesecih od prejema obvestila odločijo, ali sprejmejo homologacijo za vozila, ki naj bi bila registrirana na njihovem ozemlju, in za kolikšno število enot.
25. člen
[1] Za vozila zaključka serije iz druge alinee 23. člena tega pravilnika velja, da smejo biti dana v promet, registrirana oziroma vključena v uporabo nova vozila, skladna homologiranemu tipu vozila, čeprav homologacija skladno s tretjim odstavkom 8. člena tega pravilnika ni več veljavna.
[2] Prejšnji odstavek velja samo za vozila, ki:
– so bila na ozemlju Evropske unije, in
– jih je spremljalo veljavno potrdilo o skladnosti, ki je bilo izdano, ko je homologacija zadevnega tipa vozila še veljala, ki pa niso bila registrirana ali dana v uporabo, preden je prenehala veljati zadevna homologacija.
[3] Homologacijski organ sme izdati dovoljenje iz prejšnjega odstavka za obdobje 12 mesecev za dokončana vozila in za 18 mesecev za dodelana vozila po datumu prenehanja veljavnosti homologacije tipa. Homologacijski organ mora v treh mesecih po prejemu vloge odločiti o tem, ali in za koliko vozil zadevnega tipa bo izdal dovoljenje. Pri svojem odločanju mora upoštevati omejitve, navedene v Delu B Priloge XII tega pravilnika. Zagotoviti mora tudi, da proizvajalec upošteva zahteve te priloge v delu, ki se nanaša na njegove obveznosti.
26. člen
[1] Da bi bil proizvajalec upravičen do uporabe prejšnjega člena za enega ali več tipov vozil določene kategorije, mora posredovati zahtevo homologacijskemu organu vsake države članice, ki jo zadeva začetek uporabe takšnih tipov vozil. V zahtevi mora opredeliti tehnične oziroma gospodarske razloge, na katerih le-ta temelji.
[2] Države članice, navedene v prejšnjem odstavku, se morajo skladno s predpisom EU o homologaciji vozil v treh mesecih od prejema zahteve odločiti o tem, ali in koliko vozil zadevnega tipa bodo sprejele za registracijo na svojem ozemlju.
[3] Vsaka država članica, ki jo zadeva začetek uporabe vozil zaključka serije, mora zagotoviti, da proizvajalec upošteva določila Priloge XII B predpisa EU o homologaciji vozil.
27. člen
[1] Za vozila, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, izdelane po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami iz tretje alinee 23. člena tega pravilnika se štejejo tista vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, v katere so vgrajene tehnologije ali tehnične rešitve, ki zaradi svojih značilnosti ne morejo biti skladne z vsemi zahtevami ustreznih tehničnih specifikacij.
[2] V primeru iz prejšnjega odstavka lahko homologacijski organ podeli homologacijo z omejitvijo veljavnosti na ozemlje Republike Slovenije, vendar mora v roku enega meseca poslati kopijo certifikata o homologaciji in njegovih prilog homologacijskim organom drugih držav članic in komisiji. Hkrati pošlje komisiji zahtevo za odobritev podelitve homologacije.
28. člen
[1] Zahtevi iz drugega odstavka prejšnjega člena mora homologacijski organ priložiti dokumente, ki vsebujejo:
– razlog, zaradi katerega zadevne tehnologije ali tehnične rešitve preprečujejo vozilu, sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, da bi bila skladna z zahtevami ene ali več ustreznih posamičnih direktiv v okviru predpisa EU o homologaciji vozil (v nadaljnjem besedilu: posamične direktive).
– opis področij varnosti in varovanja okolja, ki jih odstopanje iz prejšnje alinee zadeva, ter sprejete ukrepe,
– opis preskusov in njihove rezultate, ki kažejo vsaj enako raven varnosti in varovanja okolja, kot ju določajo zahteve ene ali več ustreznih posamičnih direktiv,
– po potrebi predloge sprememb in dopolnil ustreznih posamičnih direktiv oziroma predloge novih posamičnih direktiv.
[2] Če komisija z odločbo zahtevi ugodi, lahko homologacijski organ podeli homologacijo. V takem primeru se v odločbi hkrati določi, ali je treba omejiti veljavnost homologacije (npr. časovno). Veljavnost ne more biti krajša od 36 mesecev.
29. člen
Po prilagoditvi ustreznih posamičnih direktiv tehničnemu napredku tako, da vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, za katere so bile podeljene homologacije po določilih 27. člena tega pravilnika, ustrezajo posamičnim direktivam, s katerimi se določajo spremembe in dopolnila, homologacijski organ spremeni takšne homologacije v običajne, pri tem pa prizna potrebno prehodno obdobje, da bi proizvajalci lahko spremenili homologacijske oznake na sestavnih delih. To vključuje tudi brisanje morebitnega sklicevanja na omejitve ali izjeme.
30. člen
Certifikati o homologaciji, izdani skladno z 23. do 29. členom tega pravilnika, katerih vzorci so prikazani v Prilogi VI tega pravilnika, ne smejo imeti naslova “certifikat o ES-homologaciji vozila”, razen v primeru, navedenem v 27. členu tega pravilnika, ko je komisija poročilo odobrila.
VII. UPOŠTEVANJE IN PODELJEVANJE HOMOLOGACIJ PO VSEBINSKO ENAKOVREDNIH PREDPISIH
31. člen
[1] V Prilogi IV (Del II) tega pravilnika so navedeni predpisi, ki po zahtevah za vozila, njihove sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote vsebujejo vsebinsko enake zahteve kot ta pravilnik oziroma tehnične specifikacije iz 5. člena tega pravilnika.
[2] Homologacijski organ upošteva homologacije v skladu s temi predpisi in, kjer to pride v poštev, nanje se nanašajoče homologacijske oznake namesto ustreznih homologacij oziroma homologacijskih oznak v skladu z enakovrednimi tehničnimi specifikacijami.
[3] Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca podeli homologacijo skladno z zahtevami predpisov iz prejšnjega odstavka in vseh pravilnikov o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE v okviru Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil (Uradni list RS, št. 15/92 – Mednarodne pogodbe).
VIII. USTREZNOST PROIZVODNIH POSTOPKOV
32. člen
[1] Homologacijski organ mora v postopku podelitve homologacije iz 9. do 11. člena tega pravilnika izvesti potrebne ukrepe skladno s Prilogo X tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.
[2] Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije izvajati potrebne ukrepe skladno s Prilogo X tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi držav članic EU, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote trajno zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom. Preverjanje skladnosti proizvodov s homologiranim tipom je omejeno na postopke, določene v drugem in tretjem razdelku Priloge X tega pravilnika, oziroma na postopke iz ustreznih tehničnih specifikacij, ki vsebujejo posebne zahteve.
IX. NADZOR NAD SKLADNOSTJO PROIZVODOV
33. člen
[1] Proizvajalec je odgovoren, da so vsako izdelano vozilo oziroma vsak izdelan sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota skladni s homologiranim tipom.
[2] Proizvajalec mora homologacijskemu organu omogočiti nadzor nad homologiranimi tipi vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot.
34. člen
[1] Neskladnost s homologiranim tipom obstaja, kadar so ugotovljeni odkloni od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji in kadar teh odklonov ni odobril homologacijski organ skladno s 16. oziroma 17. členom tega pravilnika. Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar so odkloni v mejah, ki jih morebiti dovoljujejo ustrezne tehnične specifikacije.
[2] Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, odredi proizvajalcu uskladitev proizvodnje vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot s homologiranim tipom.
[3] Če homologacijski organ pri nadzoru ugotovi neskladnost s homologiranim tipom zaradi odklonov od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji, lahko začasno odvzame certifikat, navede v čem je podana neskladnost, in določi rok za odpravo neskladnosti. Če proizvajalec v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti, homologacijski organ prekliče certifikat o homologaciji.
35. člen
[1] Vsak imetnik homologacije mora obvestiti homologacijski organ o dokončnem prenehanju proizvodnje oziroma o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji.
[2] Ob dokončnem prenehanju proizvodnje homologacijski organ prekliče podeljeno homologacijo.
X. DOLOČITEV ZAHTEV, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI TEHNIČNE SLUŽBE
36. člen
[1] Minister, pristojen za trg, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, z odločbo določi za opravljanje nalog tehnične službe pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje zahteve standardov o delovanju preskuševalnih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025:2000) s tem, da:
– proizvajalec ne more biti imenovan kot tehnična služba, razen če je tako izrecno dovoljeno v posamezni tehnični specifikaciji,
– tehnična služba lahko uporablja tujo opremo le, če se s tem strinja homologacijski organ.
[2] V odločbi iz prejšnjega odstavka tega člena je treba navesti strokovno področje preskušanja, za katero je tehnična služba odgovorna.
37. člen
Izbira ustrezne pravne ali fizične osebe v smislu prejšnjega člena se opravi izmed prijavljenih na javni razpis ministrstva, pristojnega za promet, v katerem se predvsem opredelijo strokovno področje preskušanja, na katerem bo tehnična služba delovala, število potrebnih tehničnih služb na posameznem strokovnem področju in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
[1] Homologacije vozil oziroma njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, podeljene na podlagi predpisov iz 39. člena, ostanejo v veljavi do njihove razveljavitve, objavljene v seznamu iz 5. člena tega pravilnika.
[2] Vozila dana v promet in uporabo na podlagi veljavnih homologacij iz prejšnjega odstavka, se smejo uporabljati brez časovne omejitve. Dajanje v promet, prodaja in uporaba sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot za ta vozila so dovoljeni brez časovne omejitve.
39. člen
[1] Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji prenehata veljati odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99) in navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote (Uradni list RS, št. 33/98 in 22/99) v delih, ki se nanašajo na večstopenjsko homologacijo vozil za posebne namene, navedenih v Prilogi XI.
[2] Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji prenehajo veljati naslednji predpisi v delih, ki se nanašajo na homologacijo vozil kategorije M1:
– odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99);
– navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme (Uradni list RS, št. 43/96);
– navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote (Uradni list RS, št. 33/98 in 22/99);
– odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnicami kategorije R2 (št. 1.01) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju odsevnikov za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 3.02) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju svetilk zadnje registrske tablice motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov (št. 4.00) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju “Sealed-Beam” žarometov (SB žarometov) za cestna motorna vozila za evropski asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen (št. 5.02) – (Uradni list RS, št. 5/95);
– odredba o homologiranju smernih svetilk za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 6.01) – (Uradni list RS, št. 5/95);
– odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in gabaritnih svetilk cestnih motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov (št. 7.02) – (Uradni list RS, št. 5/95);
– odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H1, H2, H3, HB3, HB4 in/ali H7) (št. 8.04) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje (št. 10.02) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju vozil glede na trdnost ključavnic in tečajev vrat (št. 11.02) – (Uradni list RS, št. 5/95);
– odredba o homologiranju osebnih vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru trčenja (št. 12.03) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.09) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju vozil glede na pritrdišča varnostnih pasov (št. 14.04) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju varnostnih pasov in drugih sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov (št. 16.04) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju vozil glede na sedeže, njihovo pritrditev in naslone za glavo (št. 17.07) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju motornih vozil glede na zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.02) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju žarometov za meglo za cestna motorna vozila (št. 19.02) – (Uradni list RS, št. 5/95);
– odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H4) (št. 20.02) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju osebnih vozil glede na njihovo notranjo opremo (št. 21) – (Uradni list RS, št. 35/94);
– odredba o homologiranju žarometov za vzvratno vožnjo za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 23.00) – (Uradni list RS, št. 5/95);
– odredba o homologiranju dieselskih motorjev glede na emisijo vidnega onesnaževanja in motornih vozil glede na vgradnjo homologiranih motorjev (št. 24) – (Uradni list RS, 35/94);
– odredba o homologiranju naslonov za glavo, posameznih in vgrajenih v naslonjala sedežev (št. 25.04) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju osebnih vozil glede na njihove zunanje štrleče dele (št. 26.02) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov (št. 28) – (Uradni list RS, št. 35/94);
– odredba o homologiranju avtoplaščev za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 30.02) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju žarnic z žarilno nitko, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih in priklopnih vozil (št. 37.03) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju zadnjih svetilk za meglo za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 38.00) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00) – (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99);
– odredba o homologiranju varnostnih stekel in drugih materialov za zastekljevanje cestnih vozil (št. 43.00) – (Uradni list RS, št. 3/95);
– odredba o homologiranju naprav za čiščenje žarometov motornih vozil in motornih vozil glede na naprave za čiščenje žarometov (št. 45.01) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vozil glede na vgradnjo vzvratnih ogledal (št. 46) – (Uradni list RS, št. 35/94);
– odredba o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme (št. 48.01) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme (št. 48.02) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju vozil z najmanj štirimi kolesi glede na emisijo hrupa (št. 51.02) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju mehanskih naprav za spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.01) – (Uradni list RS, št. 113/00);
– odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka (št. 59.00) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju vozil, ki so opremljena z zasilnim rezervnim kolesom (št. 64.00) – (Uradni list RS, št. 55/96);
– odredba o homologiranju posebnih naprav na motornih vozilih, ki jih poganja utekočinjen plin (št. 67.00) – (Uradni list RS, št. 55/96);
– odredba o homologiranju parkirnih svetilk cestnih motornih vozil (št. 77.00) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju vozil glede krmilja (št. 79.01) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.05) – (Uradni list RS, št. 113/00);
– odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje porabe goriva (št. 84) – (Uradni list RS, št. 35/94);
– odredba o homologiranju motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za pogon motornih vozil za prevoz oseb in za prevoz tovora, glede na merjenje neto moči motorja (št. 85.00) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju žarometov za dnevno vožnjo za cestna motorna vozila (št. 87.00) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju nadomestnih zavornih elementov (zavornih ploščic in čeljusti) za motorna in priklopna vozila (št. 90.01) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju bočnih svetilk za označevanje motornih in priklopnih vozil (št. 91.00) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru čelnega trčenja (št. 94.01) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru bočnega trčenja (št. 95.01) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju alarmnih sistemov za vozila in motornih vozil glede na njihove alarmne sisteme (št. 97.01) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila, ki so opremljeni s svetlobnimi viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu (št. 98.00) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju svetlobnih virov, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih vozil (št. 99.00) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju vozil na akumulatorski električni pogon glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost (št. 100.00) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje emisije ogljikovega dioksida in porabe goriva ter osebnih in lahkih tovornih vozil na električni pogon glede na merjenje porabe električne energije (št. 101.00) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju nadomestnih katalizatorjev za motorna vozila (št. 103.00) – (Uradni list RS, št. 74/97).
40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 26400-12/2001
Ljubljana, dne 6. septembra 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
* Ta pravilnik povzema vsebino Direktive ES o homologaciji motornih in priklopnih vozil (70/156/EGS, kot je dopolnjena z Direktivami 78/315/EGS, 78/547/EGS, 80/1267/EGS; 87/358/EGS, 87/403/EGS, 92/53/EGS, 95/54/ES, 96/79/ES, 97/27/ES, 98/14/ES, 98/91/ES, 2000/40/ES, 2001/56/ES in 2001/116/ES).

AAA Zlata odličnost