Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998

Kazalo

1516. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča, stran 2525.

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja knjig, ki se morajo voditi pri gradnji in rekonstrukciji objektov ter izvajanju drugih gradbenih del, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: dnevnik o izvajanju del) in način označitve gradbišča.
2. člen
(1) Dnevnik o izvajanju del se vodi kot gradbeni dnevnik.
(2) Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, se poleg gradbenega dnevnika ločeno vodi še knjiga obračunskih izmer.
(3) Pri izvajanju del na izkopu in vgrajevanju osnovne podgradnje pri gradnji podzemnih objektov se v skladu s predpisi o rudarstvu vodi tudi knjiga rudarskega nadzora.
3. člen
(1) Izvajalsko podjetje, ki gradi ali rekonstruira obstoječi objekt oziroma izvaja druga dela ali posameznik oziroma društvo, ki v lastni režiji izvaja takšna dela (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), mora voditi gradbeni dnevnik.
(2) Gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer in knjiga rudarskega nadzora se morajo voditi sproti in čitljivo tako, da je iz njih mogoče ugotoviti potek in način gradnje objekta ali izvajanja del v celoti in v posameznih fazah gradnje. Zajeti morajo biti podatki o gradbenih, inštalacijskih in zaključnih gradbenih (obrtniških) delih in vgradnji oziroma montaži tehnološko-proizvodne in druge (zunanje in notranje) opreme.
(3) Vse knjige je treba voditi od začetka do dokončanja del oziroma do izročitve zgrajenega ali rekonstruiranega objekta investitorju.
II. GRADBENI DNEVNIK
4. člen
(1) Gradbeni dnevnik se vodi na obrazcih, ki so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsi obrazci imajo sprednjo in hrbtno stran. Na sprednjo stran se vpisujejo osnovni podatki, na hrbtno stran pa se vpisujejo ugotovitve, navodila, sporočila in pripombe. Na hrbtni strani dopisnega dela se tudi vrisujejo risbe in skice, s katerimi se pisne ugotovitve, navodila, sporočila in pripombe lahko še dodatno obrazložijo na grafični način.
(3) Če se gradbeni dnevnik vodi z uporabo računalnika, mora njegova struktura, oblika in vsebina ustrezati obrazcem, predpisanim s tem pravilnikom.
5. člen
(1) Gradbeni dnevnik sestavljajo uvodni, vsakodnevni in dopisni del.
(2) V uvodnem delu so obrazci za vpis splošnih podatkov o objektu.
(3) V vsakodnevnem delu so obrazci za vpisovanje vsakodnevnih podatkov, ki so v zvezi z izvajanjem del.
(4) V dopisnem delu so obrazci za vpisovanje in vrisovanje sprememb in dopolnitev projekta za izvedbo, ki nastanejo oziroma so potrebni zaradi izvajanja del.
6. člen
(1) Gradbeni dnevnik se v dvojniku vodi na gradbišču za vsak dan posebej.
(2) Podpiše ga delavec, ki je določen za vodenje dnevnika, odgovorni vodja del in pooblaščena oseba nadzornika, ki obdrži drugi izvod.
7. člen
Splošni podatki, ki se vpišejo v uvodni del, so podatki o:
1. nazivu objekta in kraju gradnje,
2. vrsti del,
3. investitorju,
4. izvajalskem podjetju oziroma posamezniku ali društvu, če je gradnja za lastne potrebe ter odgovornem vodji del in odgovornih vodjih posameznih del,
5. projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, o projektivnem podjetju ter o odgovornem vodji projekta in posameznih odgovornih projektantih,
6. gradbenem dovoljenju (organ, ki ga je izdal, z navedbo številke in datuma izdaje),
7. projektu za izvedbo, projektivnem podjetju ter odgovornem vodji projekta in posameznih odgovornih projektantih,
8. vrsti projektne dokumentacije oziroma vrsti načrtov, tehničnih risb in druge dokumentacije, ki jo je investitor ob začetku gradnje oziroma izvajanja del izročil izvajalcu (z navedbo datuma in časa),
9. programu ukrepov za varstvo pri delu, odgovorni organizaciji za organiziranje varnega dela na skupnem delovišču in pooblaščeni osebi za koordinacijo varnostnih ukrepov,
10. nadzorniku ter osebah, ki za nadzornika opravljajo strokovno nadzorstvo nad gradnjo,
11. številki in datumu gradbene pogodbe, če gradnja ni za lastne potrebe,
12. osebi, ki je določena za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje gradbenega dnevnika,
13. zakoličbi objekta, kadar gre za gradnjo novega objekta oziroma o začetku del, ki so v zvezi z rekonstrukcijo ali odstranitvijo oziroma rušenjem objekta ter o stanju zemljišča pred začetkom gradnje novega objekta oziroma objekta pred začetkom njegove rekonstrukcije oziroma pred začetkom njegovega odstranjevanja oziroma rušenja,
14. začetku in prenehanju pogodbenega roka za izvršitev pogodbenih del, če gradnja ni za lastne potrebe in
15. drugih dogodkih, ki so bili pred pričetkom del pomembni za varnost objekta, ki naj bi se gradil oziroma rekonstruiral, ter za življenje in zdravje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolje.
8. člen
Posebni podatki, ki se vpisujejo v vsakodnevni del, so podatki o:
1. vsakodnevnem začetku in dokončanju del (delovni čas),
2. vremenskih razmerah (vreme, temperatura zraka z navedbo časa in kraja meritve, padavine, vodostaj in podobno),
3. opravljenih delih z njihovim opisom in lokacijo,
4. številu delavcev z navedbo njihove strukture (gradbeni delavci, inštalaterji, montažerji, delavci za zaključna dela), strojih in napravah za gradnjo oziroma rušenje (gradbena mehanizacija in druga prevozna sredstva) z navedbo o njihovem številu in vrstah ter navedbo ali so last izvajalca ali pa so dani v najem (z ali brez njihovih upravljalcev),
5. regulacijski črti oziroma osi, stalnih višinskih točkah, trasi, profilih in zakoličenju objekta ali delov objekta ter ugotovitvah v zvezi s poteki obstoječih energetskih, prometnih, vodnogospodarskih, komunalnih in drugih infrastrukturnih objektov in naprav na območju gradbišča oziroma v neposredni njegovi bližini, s skico in oznakami na terenu in o njihovem zavarovanju,
6. pregledu in prevzemu dostavljenih gradbenih proizvodov, inštalacij in opreme oziroma njihovih posameznih sklopov, njihovem stanju, izvoru, transportu in vskladiščenju (količina in stanje materiala in embalaže – poškodovano, suho, mokro, zamrznjeno) ter njihovem prevozniku in podobno, z navedbo o tem ali so potrjeni s certifikati o skladnosti oziroma imajo predpisano tehnično soglasje, oziroma so v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami oziroma standardi, normativi in predpisi, ter o pregledu in prevzemu dobavljenih drugih konstruktivnih montažnih elementov, dobavljeni drugi opremi in dobavljenih mizarskih, tesarskih, inštalacijskih, ključavničarskih in drugih izdelkih,
7. pregledu in prevzemu gradbene jame oziroma v primeru podzemnega objekta tudi pregledu in prevzemu izvršenega izkopa in osnovne podgradnje, pregledu in prevzemu izkopov za temelje, pregledu in prevzemu izvršenih temeljev in drugih konstrukcijskih delov (stebri, stene, plošče, nosilci, zidovi in podobno), pregledu in prevzemu armature, izvedbi odrov in opažev z opisom kakovosti in količine del ter pregledu in prevzemu podlog in konstrukcijskih delov, ki jih po posamezni zaključeni gradbeni fazi ni več mogoče kontrolirati,
8. konkretni vgraditvi gradbenih proizvodov, konstrukcijskih elementov, inštalacij ali opreme, z navedbo datuma ter vseh vrstah izvršenih montažnih, inštalaterskih in zaključnih delih, njihovih pričetkih in dokončanjih, njihovi kakovosti in njihovem preskušanju (meritve vlage, zvočne izolacije, ravnost tlakov, sten in stropov, vodotesnosti, gladkosti oziroma hrapavosti, usklajenosti barv, plinotesnosti, protipožarne zaščite, razkuženosti in podobno) in tem ali so za ta dela pripravljena ustrezna navodila,
9. tem ali imajo gradbeni proizvodi in drugi materiali, preden se vgradijo v objekt, predpisane dokumente, ki potrjujejo, da so skladni s tehničnimi predpisi (certifikati o skladnosti, tehnično soglasje in podobno),
10. morebitnih prekinitvah dela z obrazložitvijo vzrokov (neprimerne vremenske razmere, izpad električnega toka ali drugih energetskih virov, pomanjkanje materiala, med gradnjo se pojavi arheološka najdba, stavka delavcev in drugi vzroki),
11. nezgodah, višji sili in drugih izrednih okoliščinah, ki so vplivale na gradnjo (visoka voda, poplava, potres, plazovi, požar, nepredvideno posedanje terena ali konstrukcije in drugi vzroki) z opisom stanja neposredno po dogodku (očividci dogodka, kdo in kdaj je bil obveščen o dogodku in podobno),
12. ugotovitvah pristojnih inšpektorjev,
13. ugotovitvah strokovnih komisij, zagotovitvi potrebnih ukrepov s področja varstva pri delu, varstva pred požarom in drugih ukrepov na gradbišču, s katerimi izvajalec zagotavlja kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost samega objekta in del, inštalacij, opreme in materiala ter okolja in podobno,
14. morebitni odklonitvi dela oziroma ustavitvi dela zaradi nevarnosti za življenje in zdravje, nesrečah pri delu in prijavah v zvezi s tem,
15. nastopu novega izvajalca na gradbišču,
16. prejetih dopolnjenih oziroma popravljenih tehničnih risb in druge dokumentacije projekta za izvedbo,
17. prejema druge dokumentacije, ki je vezana na objekt in vpliva na njegovo gradnjo oziroma rekonstrukcijo in datumih prejema posebnih tehničnih študij, ki so v zvezi z objektom,
18. zahtevah izvajalca za pojasnila in tolmačenja projekta za izvedbo zaradi nejasnosti v njem,
19. zahtevah izvajalca za dostavo ustreznih projektov (projektne dokumentacije) oziroma tehničnih risb, podatkov, soglasij in navodil,
20. izbranih vzorcih gradbenih proizvodov, inštalacij, opreme in drugega materiala, določitvi barvnih tonov in izbranih vzorčnih izdelkih,
21. naročilih pristojne osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo nad gradnjo, z navedbo vrste del, ki jih zahteva (režijska, dodatna ali nepredvidena dela),
22. sporočilih izvajalca investitorju o morebitnih spremembah cen gradbenih proizvodov, inštalacij, opreme in drugega materiala ter storitev oziroma nepredvidenih stroških, ki niso nastala po krivdi izvajalca in drugih pomembnih sporočilih, ki so v zvezi s stroški,
23. dokončanju posameznih faz gradnje objekta oziroma rekonstrukcije objekta, ki predstavljajo tehnično, tehnološko oziroma funkcionalno celoto in je zato mogoče zanje že vložiti zahtevo za tehnični pregled,
24. drugih delih, ki so se izvedla, da je bilo poskrbljeno kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov oziroma zemljišč in okolja ter za varnost samega objekta in del, inštalacij, opreme in materiala,
25. datumu tehničnega pregleda in dogodkih v zvezi z njim, datumih drugih aktov, ki se izdajo v zvezi z uporabnim dovoljenjem in dogodkih, ki so v zvezi s tem, datumih in dogodkih, ki so v zvezi s poskusnim obratovanjem in datumu izdaje uporabnega dovoljenja, vse z navedbo organa, ki je takšne akte izdal, številke uporabnega dovoljenja in datuma njegove izdaje in
26. datumu izročitve objekta v uporabo investitorju.
9. člen
(1) Oba izvoda gradbenega dnevnika se po tehničnem pregledu objekta povežeta z jamstvenikom in zapečatita.
(2) En izvod hrani investitor, en izvod pa izvajalec, in sicer najmanj deset let, če ni za posamezne vrste objektov s posebnimi predpisi določeno drugače.
III. KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER
10. člen
(1) Knjiga obračunskih izmer vsebuje opis izvršenih del v posameznem obračunskem obdobju in je podlaga za sestavo periodičnih ter končnih obračunov. Lahko se uporablja tudi za izdelavo projekta izvedenih del.
(2) Knjiga obračunskih izmer se vodi na obrazcih, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Če se knjiga obračunskih izmer vodi z uporabo računalnika, mora njena struktura, oblika in vsebina ustrezati obrazcem, predpisanim s tem pravilnikom.
11. člen
Knjigo obračunskih izmer sestavljajo:
1. uvodni list,
2. seznam vloženih listov,
3. obračunski list,
4. obračunske priloge in
5. obračunski načrti.
12. člen
(1) Knjigo obračunskih izmer vodi v enem izvodu na gradbišču delavec, ki ga določi izvajalec.
(2) Knjigo obračunskih izmer podpisuje odgovorni vodja del, pooblaščena oseba nadzornika in delavec, ki jo vodi, in sicer za posamezno obračunsko obdobje (praviloma mesec) oziroma po dokončanju posamezne faze ali dela.
13. člen
(1) V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in izračuni obsega izvršenih del v posameznem obračunskem obdobju. Vrisujejo se tudi skice, spremembe in odstopanja od projekta za izvedbo, z navedbo mer (dimenzij) ter označb, podatki o spremembah uporabljenih gradbenih proizvodov, inštalacij, opreme in drugega materiala ter s projektom za izvedbo določenih detajlov.
(2) V knjigo obračunskih izmer se morajo vpisovati tudi vsa tista dela, ki se po dokončanju del ne vidijo in elementi oziroma konstrukcije začasnega značaja (odri in podobno), ki se po končani fazi gradnje odstranijo.
(3) Spremembe morajo biti vpisane na ustreznem listu knjige obračunskih izmer ali v njeni prilogi narisane v ustreznem merilu z vsemi za izvajanje kontrole investicije potrebnimi podatki. Izvajalec mora vse te spremembe tudi posebej označiti v ustreznih tehničnih risbah projekta za izvedbo. V teh tehničnih risbah morajo biti vse ugotovljene napake in nepravilnosti vidno prečrtane, popravljene ali skicirane z vsemi potrebnimi podatki in podpisane.
14. člen
(1) Vsaka predračunska postavka iz projekta za izvedbo mora biti posebej prikazana na samostojnem listu knjige obračunskih izmer. Vsi listi morajo biti razvrščeni v istem zaporedju in z istimi oznakami, kot so v pogodbenem predračunu.
(2) Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu ter za morebitne izpuščene postavke ali spremembe se obračunski listi dodajajo na koncu knjige obračunskih izmer kot posebno poglavje z označbo “nepredvidena in dodatna dela”, in sicer po enakem postopku kot predračunske postavke.
(3) Večji oziroma manjši obseg del se ugotovi in prikaže na hrbtni strani obračunskega lista za posamezno postavko.
15. člen
(1) Listi knjige obračunskih izmer morajo biti oštevilčeni in po zaključku povezani ter zapečateni.
(2) Knjiga obračunskih izmer mora biti zaključena na način iz prejšnjega odstavka najpozneje do izročitve zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta investitorju.
16. člen
Izvajalec izroči investitorju zapečateno knjigo obračunskih izmer, ki jo mora hraniti najmanj 10 let, če ni za posamezne vrste objektov s posebnimi predpisi določeno drugače.
IV. OZNAČITEV GRADBIŠČA
17. člen
(1) Gradbišče mora biti urejeno v skladu z načrtom organizacije gradbišča, ki ga v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter predpisi s področja varstva pri delu izdela izvajalec ter vidno označeno s tablo (v nadaljnjem besedilu: gradbiščna tabla).
(2) Z gradbiščno tablo mora biti vidno označen tudi objekt, ki se rekonstruira, kakor tudi objekt, ki se odstranjuje oziroma ruši, če njegova odstranitev oziroma rušenje ni vključeno v pripravljalna dela na gradbišču, ki se izvajajo zaradi gradnje novega objekta.
(3) Gradbišče mora biti tudi ustrezno ograjeno oziroma na drug način zavarovano, kot je to določeno v gradbenem dovoljenju.
(4) Za gradbiščno tablo in njeno namestitev na predpisano mesto mora pred pričetkom del poskrbeti izvajalec.
18. člen
Na gradbiščni tabli morajo biti po vrsti napisani podatki o:
1. nazivu objekta in investitorju,
2. številki gradbenega dovoljenja, datumu njegove izdaje in organu, ki ga je izdal;
3. nazivu in identifikacijski številki projektivnega podjetja, ki je izdelalo projektno dokumentacijo oziroma nazivih in identifikacijskih številkah projektivnih podjetij, če so posamezno vrsto načrtov izdelala različna projektivna podjetja, z navedbo teh načrtov,
4. imenu, priimku in identifikacijski številki odgovornega vodje projekta ter imenih, priimkih in identifikacijskih številkah odgovornih projektantov (s strokovnimi naslovi),
5. nazivu nadzornika (projektivnega oziroma gradbenega podjetja, ki ne izvaja gradnje na istem objektu) ter imenu in priimku pooblaščene osebe nadzornika, s strokovnim naslovom,
6. nazivu izvajalskega podjetja oziroma imenu in priimku posameznika ali nazivu društva, če se dela izvajajo v lastni režiji in
7. imenu in priimku odgovornega vodje del s strokovnim naslovom, ter z njegovo identifikacijsko številko, kadar se gradi energetski objekt, pristanišče, letališče, sistem za vodenje zračnega prometa, avtocesta, most z razpetino nad 15 m, zaklonišče osnovne zaščite ali drug zahtevni objekt javnega pomena.
19. člen
(1) Gradbiščna tabla mora biti pravokotne oblike, velikosti najmanj 1,5 x 1,0 m iz obstojnega materiala in barv. Podlaga table mora biti v svetli, pisava pa v temni, praviloma črni barvi.
(2) Določba prejšnjega odstavka ni obvezna za označitev gradbišča, na katerem posameznik ali društvo v lastni režiji gradi nov objekt oziroma za označitev objekta, ki ga posameznik ali društvo rekonstruira v lastni režiji. Za to gradbišče zadostuje, če je na vidnem in dostopnem mestu označeno z listom formata najmanj SIST ISO A4 (21 x 29,7 cm), na katerem so vsi podatki iz prejšnjega člena, zaščitenim pred zunanjimi vplivi z ustreznim prosojnim in obstojnim materialom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Vodenje gradbenih dnevnikov oziroma knjig obračunskih izmer, ki se je začelo pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje in konča po dosedanjih predpisih.
(2) Vodenje knjig rudarskega nadzora se opravlja v skladu z obstoječimi rudarskimi predpisi.
21. člen
Označevanje gradbišč, ki se je začelo pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje in konča po dosedanjih predpisih.
22. člen
Določbe 3., 4. in 7. točke 18. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve akta Inženirske zbornice Slovenije, ki bo določal obliko in vsebino enotnega žiga projektivnih podjetij ter način in pogoje njegove uporabe.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih izmer, vrstah dokumentacije, ki jo mora imeti izvajalska organizacija na gradbišču ter o načinu označitve gradbišča in objekta (Uradni list SRS, št. 30/86).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00-34/97
Ljubljana, dne 24. aprila 1998.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister za okolje in prostor