Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3610. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-C)

Sklepi

3611. Sklep o izvolitvi kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu
3612. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3682. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra
3683. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
3684. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o varnosti igrač

Odloki

3685. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju
3686. Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022

Sklepi

3687. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2022 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
3688. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022

MINISTRSTVA

3613. Pravilnik o licenciranju vojaških reševalcev letalcev
3614. Pravilnik o licenciranju vojaškega letališkega osebja
3615. Pravilnik o licenciranju vojaškega zdravstvenega letalskega osebja
3616. Pravilnik o licenciranju kontrolorjev združenih ognjev

BANKA SLOVENIJE

3617. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o poročanju o medbančnih depozitih
3618. Sklep o razveljavitvi Sklepa o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013, Sklepa o uporabi Smernic o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 ter Sklepa o uporabi Smernic o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev
3619. Sklep o uporabi Smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju
3620. Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti
3621. Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034

SODNI SVET

3622. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3623. Razpis drugega kroga rednih volitev županov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3624. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
3625. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
3626. Letni program statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
3627. Poročilo o gibanju plač za september 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3628. Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu

OBČINE

Ankaran

3629. Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«
3630. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu

Bovec

3631. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Brežice

3632. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno dejavnost v Brezini, EUP BRŽ-186
3633. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (SDOPN6)
3634. Sklep o razrešitvi podžupana Občine Brežice

Celje

3680. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje
3681. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti in člane svetov mestnih četrti

Cerkno

3635. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerkno za leto 2023

Hrpelje-Kozina

3636. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023

Ilirska Bistrica

3637. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2023

Koper

3638. Razpis ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper

Krško

3639. Odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško
3640. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško
3641. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
3642. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koprivnica
3643. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
3644. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
3645. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
3646. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podbočje
3647. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Raka
3648. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo
3649. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Krško
3650. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško
3651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško
3652. Odlok o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2022 in 2023 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi
3653. Sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«
3654. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju mestne občine Krško v letu 2023
3655. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2022

Laško

3656. Ugotovitveni sklep o drugem krogu glasovanja za izvolitev župana
3657. Sklep o razveljavitvi volitev v Svet krajevne skupnosti Laško za VE 2 in VE 5 in razpisu ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Laško v VE 2 in VE 5

Lendava

3658. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Lendava o 2. krogu volitev župana občine
3659. Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti Občine Lendava

Nova Gorica

3660. Sklep o revalorizaciji točke

Osilnica

3661. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2022
3662. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2023
3663. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
3664. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica

Piran

3665. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Piran, dne 20. novembra 2022
3666. Poročilo o izidih glasovanja na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 za volitve predstavnikov italijanske narodne skupnosti v Občini Piran

Postojna

3667. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Petrol

Razkrižje

3668. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje
3669. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Razkrižje

Sevnica

3670. Razpis naknadnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in enega člana sveta Krajevne skupnosti Boštanj

Slovenske Konjice

3671. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MOEUP UN1/052

Straža

3672. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža
3673. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

3674. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, izvedenih 20. 11. 2022

Šempeter-Vrtojba

3675. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba

Trebnje

3676. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 20. novembra 2022

Tržič

3677. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Tržič
3678. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Tržič
3679. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Tržič

POPRAVKI

3689. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
3690. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah kategorizacije občinskih javnih cest v Občini Prebold
3691. Popravek Sklepa o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti