Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3686. Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022, stran 11420.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančne pomoči v živinorejski proizvodnji zaradi izpada krme, ki je posledica suše leta 2022 (v nadaljnjem besedilu: finančna pomoč).
(2) Finančna pomoč se dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2022/2046 z dne 24. oktobra 2022 o spremembi prilog k Uredbi (EU) št. 1408/2013 glede njune prilagoditve, da se upoštevajo določbe Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter njegovega Protokola o Irski/Severni Irski (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 55), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– primarna kmetijska proizvodnja je proizvodnja, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15);
– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
– ocena škode je ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2022 na kmetijskih kulturah, ki so namenjene prehrani živali, ki jo je 17. novembra 2022 s sklepom št. 844-1/2022-16-DGZR verificirala in potrdila Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.
3. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančne pomoči je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja z živinorejsko proizvodnjo in je utrpel izpad krme zaradi suše leta 2022 ter izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz tega odloka.
4. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Za pridobitev finančne pomoči je moral upravičenec leta 2022 oddati zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, v reji mora imeti najmanj 2 glavi velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in kmetijske površine:
– na katerih je bila izdelana ocena škode,
– na katerih goji kmetijske kulture iz četrtega odstavka tega člena in
– na katerih ima obtežbo najmanj 0,9 GVŽ na hektar.
(2) Število GVŽ iz prejšnjega odstavka se pridobi na podlagi podatkov o staležu živali iz zbirne vloge za leto 2022 in izračuna iz koeficientov za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali.
(3) Za izračun GVŽ iz prejšnjega odstavka se upoštevajo naslednje vrste rejnih živali: govedo, drobnica, kopitarji in prašiči.
(4) Finančna pomoč se lahko pridobi za naslednje kulture, ki so namenjene prehrani živali: deteljno travna mešanica, detelja, koruza v zrnju, koruzna silaža, krmna ogrščica, krmna pesa, krmna repa, krmna repica, krmni bob, krmni grah, krmni ohrovt, krmni radič, krmni sirek, krmno korenje, lucerna, pašno kosni travnik, planinski pašnik, trajni travnik – dvokosni, trajni travnik – tri- in večkosni, trajni pašnik – sveže, travno deteljna mešanica in travniški sadovnjak.
(5) Obtežba iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se izračuna tako, da se število GVŽ deli s kmetijskimi površinami iz prvega odstavka tega člena.
(6) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v postopku izdaje odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz tega člena iz zbirne vloge za leto 2022, registra kmetijskih gospodarstev in elektronske zbirke podatkov AJDA, ki jo upravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(7) Upravičenec mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(8) Upravičenec peti dan po uveljavitvi tega odloka ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za finančno pomoč se zagotovijo sredstva v višini do 4.500.000 eurov iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Finančna pomoč se dodeli v obliki pavšala na hektar poškodovane kulture.
(3) Finančna pomoč za
– deteljno travne mešanice, deteljo, travno deteljne mešanice, pašno kosni travnik, planinski pašnik, trajni travnik – dvokosni, trajni travnik – tri- in večkosni, trajni pašnik – sveže, lucerno in travniške sadovnjake, katerih poškodovanost je vsaj 60 odstotkov, znaša 38,00 eura na hektar;
– deteljno travne mešanice, deteljo, travno deteljne mešanice, pašno kosni travnik, planinski pašnik, trajni travnik – dvokosni, trajni travnik – tri- in večkosni, trajni pašnik – sveže, lucerno in travniške sadovnjake, katerih poškodovanost je od 30 do 60 odstotkov, znaša 19,00 eura na hektar;
– koruzo v zrnju, koruzno silažo, krmno ogrščico, krmno peso, krmno repo, krmno repico, krmni bob, krmni grah, krmni ohrovt, krmni radič, krmni sirek, krmno korenje, katerih poškodovanost je vsaj 60 odstotkov, znaša 95,00 eura na hektar;
– koruzo v zrnju, koruzno silažo, krmno ogrščico, krmno peso, krmno repo, krmno repico, krmni bob, krmni grah, krmni ohrovt, krmni radič, krmni sirek, krmno korenje, katerih poškodovanost je od 30 do 60 odstotkov, znaša 47,50 eura na hektar.
(4) Najnižji znesek dodeljene finančne pomoči znaša 100 eurov na upravičenca.
(5) Če izračunana skupna višina pomoči iz tega odloka preseže razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka tega člena, se višina pomoči vsem upravičencem sorazmerno zmanjša.
(6) Poleg finančne pomoči se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v pravnih aktih Evropske unije.
(7) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju upravičenca, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Ne glede na določbe od drugega do petega odstavka tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo presežena omejitev iz tega odstavka.
(8) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v primarni kmetijski proizvodnji in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(9) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v primarni kmetijski proizvodnji in je poleg tega dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen 
(informativna odločba) 
(1) Agencija upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V izreku informativne odločbe se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer se navedeta njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.
(3) Agencija izda informativno odločbo iz tega člena najpozneje do 21. decembra 2022.
7. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančne pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidencah pomoči de minimis, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, ter ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo finančne pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančne pomoči posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih pomočeh de minimis na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o individualni finančni pomoči deset let od dneva dodelitve zadnje pomoči v skladu s tem odlokom.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-413/2022
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EVA 2022-2330-0116
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost