Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3626. Letni program statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023), stran 11179.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj določa
L E T N I  P R O G R A M 
statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023) 
Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne statistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci, in sicer Banka Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Letni program statističnih raziskovanj je pregled v posameznem letu načrtovanih statističnih raziskovanj, ki se izvajajo v skladu z Zakonom o državni statistiki. Program se deli na redni in razvojni del, ki sta prikazana v Prilogi 1 in Prilogi 2, v Prilogi 3 pa so navedene uporabljene kratice iz obeh prilog.
Statistična raziskovanja:
Statistična raziskovanja se izvajajo s primarnim zbiranjem podatkov, s prevzemanjem sekundarnih (predvsem administrativnih) virov ter z internimi preračuni oziroma s pripravo podatkov; sledi objava podatkov ali pa se rezultati uporabijo za nadaljnje preračune oziroma kot statistični vir za druga raziskovanja.
Vsako raziskovanje iz rednega dela programa je razvrščeno v ustrezno poglavje; o vsakem raziskovanju so zapisani naslednji podatki: ime izvajalca, zaporedna številka, naziv, namen, vsebina podatkovnih virov, kdo je dolžan dati podatke in kdaj, obveznost poročanja podatkov, obdobje opazovanja, periodika objavljanja in prva objava. V rubriki, v kateri vpis vsebinsko ni mogoč ali smiseln, je vpisano »n. s.«.
V letnem programu za leto 2023 ni statističnih raziskovanj, ki zaradi svoje večletne periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2023. Tovrstna raziskovanja so običajno v letu ali dveh pred letom rednega izvajanja uvrščena v razvojni del (metodološke in tehnološke priprave in razvoj), v letu izvajanja pa v redni del programa.
V razvojnem delu programa so statistična raziskovanja razvrščena na enak način kot raziskovanja v rednem delu. V razvojni del programa so raziskovanja uvrščena, ker se za redno izvajanje vzpostavljajo metodološki in tehnični pogoji, ker se izvajajo večje revizije obstoječih rednih raziskovanj ipd.
Poglavja so označena s številčenjem, ob upoštevanju rednih in razvojnih raziskovanj – zadnja imajo pred številčno oznako še črko R. Poglavja so zaokrožena vsebina področnih statistik.
Razlaga stolpcev:
Izvajalec je institucija, ki je zadolžena za izvedbo navedenega raziskovanja. Če je navedenih več institucij, so odgovornosti med njimi določene z dogovori.
Zaporedna številka je sestavljena na podlagi številke poglavja ter zaporedne številke raziskovanja znotraj poglavja in je letno spremenljiva.
Naziv: vsako raziskovanje ima ime; oznaka ni obvezen podatek o raziskovanju.
Namen podaja rezultat izvajanja raziskovanja.
Vsebina podaja kratek opis in informacije o vsebini podatkovnih virov, ki so uporabljeni za raziskovanje.
Kdo mora dati podatke in kdaj: navedene so poročevalske enote (nosilci uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov ter pravne in fizične osebe), ki so po zakonu, ki ureja delovanje državne statistike, in programu statističnih raziskovanj dolžne sporočati podatke ter rok, do katerega jih morajo posredovati. Za osebe oziroma gospodinjstva in družinske kmetije je navedeno, kdaj bo potekalo prostovoljno sporočanje podatkov. Če se uporabljajo tudi statistični viri (raziskovanja, izvedena v okviru državne statistike), se navede tudi slednje.
Obveznost poročanja: navedeno je, ali je poročanje podatkov prostovoljno ali obvezno. Prostovoljno sporočanje podatkov velja pri anketiranju oseb oziroma gospodinjstev, za raziskovanja s področja poslovnih tendenc in za ankete o družinskih kmetijah. Obvezno sporočanje podatkov velja za upravljavce administrativnih virov in podjetja. Kjer vpis ni smiseln, ker npr. v stolpcu »Kdo mora dati podatke in kdaj« ni navedena poročevalska enota ali se rezultati pripravijo le na podlagi statističnih virov izvajalcev dejavnosti državne statistike, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Obdobje opazovanja je določeno glede na leto veljavnosti Letnega programa statističnih raziskovanj. Možnosti so: mesec, četrtletje, polletje, tekoče, prejšnje, predprejšnje leto (od 1. januarja do 31. decembra), šolsko leto (od 1. septembra do 31. avgusta) ali pa natančno opredeljeno drugo obdobje. Kjer vpis ni smiseln, ker npr. ni opazovanja pojava, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Periodika objavljanja (v rednem delu) je določena glede na pogostost objavljanja statističnih rezultatov. Možnosti so: enkratno, mesečno, četrtletno, polletno, letno ali večletno objavljanje ali pa natančno opredeljena drugačna periodika objavljanja. Kjer vpis ni smiseln, ker ni objave, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Prva objava: navedeno je, kdaj bodo podatki objavljeni. Za raziskovanja z letno (polletno, večletno) periodiko objavljanja je datum naveden z dnevom in mesecem objave, za raziskovanja s četrtletno in mesečno periodiko objavljanja pa v obliki števila dni po koncu obdobja opazovanja. Tej objavi bodo lahko sledile še objave podrobnejših ali končnih podatkov.
Predviden zaključek (v razvojnem delu) je leto, v katerem bo predvidoma zaključeno razvojno raziskovanje.
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9600-3/2022/10
Ljubljana, dne 21. novembra 2022
EVA 2022-1522-0031
Tomaž Smrekar 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti