Številka 180
Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3133. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
3134. Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

MINISTRSTVA

3135. Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih
3136. Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti
3137. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3138. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2020
3139. Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ)
3185. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3140. Pravilnik o izdaji javnih listin in potrdil Univerze v Ljubljani

OBČINE

Brežice

3141. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Brežice

Črnomelj

3142. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj
3143. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš
3144. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vinica
3145. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Dobrna

3167. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za zdraviliški kompleks v Dobrni (dozidava zimskega vrta Hotelu Vita)
3168. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna

Dol pri Ljubljani

3146. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

Grosuplje

3147. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2019

Horjul

3148. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul
3149. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Horjul
3150. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3151. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul
3152. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Hrpelje-Kozina

3153. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe
3154. Odlok o razglasitvi Artviže – Cerkev sv. Socerba za kulturni spomenik lokalnega pomena
3155. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – omogočanje začasne rabe prostora za del enote urejanja prostora HK-8 v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

3169. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Idrija

Kanal ob Soči

3156. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021

Komen

3170. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah
3171. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2021
3172. Sklep o vrednosti točke za obračun taks za leto 2021
3173. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Kostanjevica na Krki

3174. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Kostanjevica na Krki

Litija

3175. Sklep o višini subvencije Občine Litija za izvajanje storitve Pomoč družini na domu, ki jo izvaja Zavod za socialno oskrbo Pristan za obdobje od 1. 1. 2021 dalje
3176. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Loški Potok

3157. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Loški Potok
3158. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2021
3159. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021 na območju Občine Loški Potok

Medvode

3177. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2021

Mirna

3160. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna v 2. volilni enoti

Moravske Toplice

3161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice

Piran

3162. Sklep o potrditvi Tržnega reda za tržnico v Luciji in Tržnega reda za tržnico na Zelenjavnem trgu v Piranu

Ptuj

3163. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Rogaška Slatina

3178. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021
3179. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2021
3180. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2021
3181. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina za leto 2021

Semič

3182. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2021

Sevnica

3183. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II

Šmartno pri Litiji

3164. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Šmartno pri Litiji

Štore

3165. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Tolmin

3166. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tolmin

Trebnje

3184. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti