Uradni list

Številka 180
Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020

Kazalo

3145. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, stran 8953.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 9. in 11. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16), je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020, sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Črnomelj, s sedežem Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, (v nadaljevanju: ustanoviteljica) na področju predšolske vzgoje ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, v čigar sestavo sodijo:
– Enota Loka,
– Enota Čardak,
– Enota Majer.
Javni zavod je pravni naslednik javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, ki ga je z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj« (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97, 33/08, 9/10, 9/11 in 6/15) ustanovila Občina Črnomelj in je bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novem mestu pod št. 1-90/00, ter je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za predšolsko vzgojo.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– način zagotavljanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem
– druge določbe v skladu z zakonom.
Druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti, ki niso urejene s tem odlokom javni zavod, ustanovitelj in drugi uredijo z medsebojno pogodbo.
3. člen 
(spolna slovnična oblika) 
V tem odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki, so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in žensko slovnično obliko.
II. STATUSNE DOLOČBE 
4. člen 
(ime in sedež zavoda) 
Javni zavod posluje pod imenom Vrtec Otona Župančiča Črnomelj. Skrajšano ime javnega zavoda je Vrtec Črnomelj. Sedež javnega zavoda je na naslovu Kidričeva 18b, 8340 Črnomelj.
5. člen 
(pravni status zavoda) 
Javni zavod Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (v nadaljevanju: zavod) je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga v skladu z zakonom in tem odlokom ter v okviru dejavnosti za katere je ustanovljena. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev zavoda.
6. člen 
(pečat) 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: »VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ« na notranjem obodu pa “KIDRIČEVA 18B, ČRNOMELJ”.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, otrokom in njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena zavod uporablja predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
7. člen 
(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje) 
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev, razen za nakup in prodajo nepremičnin. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravnatelj in ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje s strani ravnatelja, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj. Med podpisniki z deponiranimi podpisi morata biti ravnatelj in tajnik ali računovodja zavoda.
8. člen 
(območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb) 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok predvsem na področju krajevnih skupnosti: Črnomelj, Dobliče, Kanižarica, Adlešiči, Tribuče, Talčji Vrh, Petrova vas, Griblje in Butoraj.
Zavod vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu na svojem sedežu za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
9. člen 
(javni interes) 
Osnovna dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in obsega program predšolske vzgoje in varstva otrok. Zavod je umeščen v javno mrežo vrtcev.
10. člen 
(osnovne dejavnosti) 
Zavod v sklopu javne službe opravlja naslednje dejavnosti (v nadaljevanju: osnovne dejavnosti):
– izvaja javno veljavne programe vzgojno-varstvene dejavnosti za predšolske otroke,
– zagotavlja razvoj strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami,
– izvaja svetovalne storitve in obravnave za zaposlene in starše,
– organizira in izvaja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira in izvaja izobraževanja za starše,
– izvaja varstvo otrok in mladostnikov ter počitniške aktivnosti,
– pripravlja prehrano v javnem vrtcu,
– upravlja z objekti in s prostori, ki jih ima v upravljanju,
– upravlja s premičnim premoženjem in
– izvaja ostale naloge, ki jih je mogoče šteti kot osnovne, skladno s predpisi.
11. člen 
(druge dejavnosti) 
Poleg osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka lahko zavod opravlja tudi druge dopolnilne dejavnosti, ki podpirajo izvajanje osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno iz nejavnih virov, in sicer:
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme,
– izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izvaja priložnostno prodajo izdelkov otrok in zaposlenih,
– priprava in dostava hrane kot tržna dejavnost v omejenem obsegu,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja in
– opravlja ostale dejavnosti, ki jih je moč uvrstiti med registrirane dejavnosti in pomenijo nadgradnjo osnovnim dejavnostim.
Druge dejavnosti zavod opravlja v manjšem obsegu, z njimi pa dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno varstvenega dela in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
12. člen 
(standardna klasifikacija dejavnosti) 
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega odloka opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– D35.119
Druga proizvodnja električne energije
– G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
– G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
– H49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
– I56.290
Druga oskrba z jedmi 
– J58.110
Izdajanje knjig 
– J58.140
Izdajanje revij in druge periodike 
– J58.190
Drugo založništvo 
– J59.140
Kinematografska dejavnost 
– L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
– M56.210
Priprava in dostava hrane
– M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
– M85.590
Drugo izobraževanje (otrok)
– N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti 
– N77.11
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
– N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
– N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
– P/85.100
Predšolska vzgoja
– P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
– P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
– Q86.909
Druge zdravstvene dejavnosti 
– Q88.910
Dnevno varstvo otrok 
– R90.010
Umetniško uprizarjanje 
– R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
– R91.011
Dejavnost knjižnic 
– R93.110
Obratovanje športnih objektov 
– R93.190
Druge športne dejavnosti 
– R93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
13. člen 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljice ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA 
14. člen 
(notranje organizacijske enote) 
Zavod izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno vzgojo in varstvo predšolskih otrok v varstvenih družinah, vzgojo predšolskih otrok na domu ter občasno varovanje otrok na domu. V sestavo zavoda sodijo:
– Enota Loka, Kidričeva ulica 18b, Črnomelj,
– Enota Čardak, Čardak 1, Črnomelj in
– Enota Majer, Majer, Črnomelj.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
V. ORGANI ZAVODA 
15. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni določeno drugače,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, zaključne in periodične obračune,
– predlaga ustanovitelju razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanoviteljic,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
17. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev in šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov po postopku in na način, ki ga ima opredeljen v svojih aktih.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ta odlok. Predstavnike delavcev se voli na naslednji način:
– po enega člana iz enote Loka in enote Majer,
– dva člana iz enote Čardak ter
– enega člana izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev celotnega zavoda.
Predstavnike staršev v svet zavoda izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne. Tajne so, če se tako odloči več kot polovica prisotnih predstavnikov staršev.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dosedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 21 dni po izvolitvi oziroma imenovanju večine članov sveta zavoda. Če prve seje ne more sklicati dosedanji predsednik jo skliče ravnatelj zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika dotedanji predsednik sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira, ko je izvoljena oziroma imenovana večina predstavnikov ter predsednik sveta zavoda. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda. Do konstituiranja novega sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dotedanji svet zavoda.
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
18. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike izmed strokovnih delavcev enot vrtca in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, skladno s tretjim odstavkom 17. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat.
Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 17. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot razpis volitev.
Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena Svet zavoda v primeru nadomestnih volitev predstavnikov delavcev volitve razpiše takoj najkasneje 30 dni po prenehanju mandata predstavnika delavcev, volitve pa morajo biti izvedene najkasneje 60 dni od razpisa volitev. Predlogi kandidatur se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu nadomestnih volitev.
19. člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda) 
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda razpiše svet staršev najkasneje 60 dni pred iztekom mandata imenovanih predstavnikov. Kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima pravico predlagati vsak starš. Svet staršev objavi poziv za podajo predlogov kandidatov za predstavnike staršev v svetu zavoda na spletni strani in oglasni deski zavoda najmanj 14 dni pred volitvami. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.
Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli.
Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima mlajšega otroka. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
20. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma z dnem, ko je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda.
Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sindikat. Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj treh članov sveta staršev.
Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sejo sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se izjasni glede predloga. Na seji sveta staršev oziroma sestanku delavcev, ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh članov sveta staršev.
Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda se uporabljajo predpisi organa ustanovitelja, ki je imenoval člana v svet zavoda. Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
21. člen 
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta zavoda) 
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno. Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom ali s pravili zavoda.
2. Ravnatelj
22. člen 
(ravnatelj zavoda) 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
23. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev predšolskih otrok, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravi prvi sklic sveta staršev,
– izvaja sklepe ustanovitelja in sklepe sveta zavoda,
– poroča ustanovitelju o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– imenuje in razrešuje svoje pomočnike in vodje enot,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
24. člen 
(imenovanje in razrešitev ravnatelja) 
Postopki imenovanja, pogoji za zasedbo delovnega mesta ravnatelja, potrebna soglasja s strani organov zavoda in ustanovitelja, kakor tudi razlogi in postopek razrešitve ravnatelja, se ugotavljajo oziroma izvedejo skladno z zakonom.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja javnega zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, spletni strani zavoda in spletni strani ustanovitelja javnega zavoda.
25. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja skladno z zakonom.
26. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti imenuje pomočnika ravnatelja ali vodjo enote.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
Ravnatelj lahko razreši pomočnika ravnatelja. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti pomočnika in vzgojiteljski zbor.
27. člen 
(vodja enote vrtca) 
Enoto vrtca vodi vodja enote. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote javnega vrtca.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja ali svetovalnega delavca in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodja enote opravlja naloge, določene z aktom o sistemizaciji delovnih mest, oziroma naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi zavoda
28. člen 
(strokovni organi zavoda) 
Strokovni organi zavoda so:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktivi.
Poleg navedenih je v zavodu organizirana tudi svetovalna služba.
29. člen 
(vzgojiteljski zbor) 
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen 
(strokovni aktiv) 
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev. Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno-varstveno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-varstvenega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
31. člen 
(svetovalna služba) 
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela. Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, specialni pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.
4. Svet staršev
32. člen 
(svet staršev) 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta staršev je vezan na status otroka v oddelku, ki ga starš predstavlja.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika. Svet staršev ima pristojnosti skladno z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU 
33. člen 
Strokovni delavci v javnem vrtcu so vzgojitelj predšolskih otrok, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, specialni pedagog, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi strokovni delavci.
Vsi zaposleni morajo imeti ustrezno izobrazbo in izpolnjevati ostale pogoje za zaposlitev v javnem zavodu skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter veljavnim aktom o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu.
Vse obveznosti in pravice zaposlenih so urejene z zakonom in kolektivno pogodbo.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
34. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
Za gospodarjenje z nepremičninami, ki so javna lastnina in se uporabljajo za opravljanje vzgoje in izobraževanja, lahko lokalna skupnost ustanovi premoženjski sklad. Premoženje sklada iz prejšnjega odstavka je sestavni del premoženjske bilance lokalne skupnosti oziroma države.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
35. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi iz:
– sredstev državnega proračuna,
– sredstev proračuna občine ustanoviteljice in drugih občin, v katerih imajo otroci, ki obiskujejo vrtec, stalno prebivališče,
– plačil staršev za programe,
– prodaje storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov staršev in sponzorjev ter iz drugih virov.
Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi.
Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev.
Iz proračuna občine ustanoviteljice se zagotavlja tudi sredstva na osnovi sprejetega programa za investicije in opremo, investicijsko vzdrževanje in za druge obveznosti določene z zakonom in tem odlokom iz občinskega proračuna.
Občina ustanoviteljica javnemu vrtcu zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa.
Zagotavljanje sredstev občine se uredi s pogodbo med zavodom in občino po sprejetju proračuna občine za tekoče leto. Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
36. člen 
(sklepanje pogodb z občinami, ki niso ustanoviteljice) 
Ustanoviteljica pooblašča zavod za sklepanje pogodb o sofinanciranju dejavnosti in programov, ki se ne financirajo iz cene osnovnega programa in jih koristijo otroci s stalnim prebivališčem v drugih občinah. Sredstva, ki jih na podlagi pogodb o sofinanciranju takšnih dejavnosti ali aktivnosti zagotavljajo občine, ki niso ustanoviteljice, morajo biti po posamezni občini razvidna v letnem finančnem načrtu in zaključnem računu zavoda.
37. člen 
(prispevki) 
Javni vrtec ne more pridobivati sredstev iz prispevkov staršev za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
38. člen 
(presežek prihodkov) 
Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
Javni zavod mora ločeno spremljati poslovanje in izkazuje izid poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe in s sredstvi, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu.
Presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po Zakonu o javnih financah (po načelu denarnega toka), sme zavod uporabiti zgolj za namene določene v Zakonu o fiskalnem pravilu. Presežek iz programov predšolske vzgoje se mora upoštevati pri naslednji določitvi cene programov v vrtcu.
V primeru, da je presežek prihodkov nad odhodki izračunan po računovodskih pravilih (po obračunskem načelu) večji od presežka izračunanega po Zakonu o javnih financah, sme zavod razliko uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, razvoj kadra ali druge namene v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo javne finance in plače v javnem sektorju.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki na predlog ravnatelja odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko, po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj zahteva vračilo presežkov iz sredstev javne službe v proračun ustanovitelja.
39. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča Svet zavoda na predlog ravnatelja in ob soglasju ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
40. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
Enote vrtca nimajo pooblastil za samostojno nastopanje v pravnem prometu.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
41. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v proračunu občine za tekoče leto in predvidena za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
42. člen 
(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta,
– predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni načrt in načrt razvoja zavoda,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev;
– v primerih, ko se ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj in javni zavod financiranje zavoda, medsebojne obveznosti in izvajanje ustanoviteljskih pravic uredita s pogodbo.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
43. člen 
(pravila zavoda) 
Zavod ima pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Pred uveljavitvijo pravil si je svet zavoda dolžan pridobiti soglasje ustanovitelja. Pravila so veljavna samo ob pridobljenem soglasju ustanovitelja.
44. člen 
(drugi splošni akti) 
Zavoda ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve. Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem odlokom ali zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. STATUSNE SPREMEMBE 
45. člen 
(statusne spremembe) 
Ustanovitelj lahko odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod.
XIV. PREHODNE DOLOČBE 
46. člen 
(konstituiranje organov zavoda) 
Ravnatelj in člani sveta zavoda in sveta staršev ter drugih organov zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata. Prvi svet zavoda po tem odloku se konstituira najkasneje v roku 21 dni po izteku mandata sedanjemu svetu zavoda.
47. člen 
(vpis v uradne evidence) 
Zavod mora uskladiti vpise v uradnih evidencah, pravila in splošne akte zavoda najkasneje v roku 100 dni po začetku uporabe tega odloka. Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.
48. člen 
(premoženjsko stanje) 
Stanje in vrednost nepremičnega in premičnega premoženja, ki ga je ustanovitelj dal v upravljanje zavodu, se ugotovi na dan 31. december 2020 in predstavlja izhodiščno stanje za nadaljnje spremembe.
XV. KONČNE DOLOČBE 
49. člen 
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj« (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97, 33/08, 9/10, 9/11 in 6/15).
Do sprejetja novega ostaja v uporabi Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 30/09, 47/09, 30/10, 34/11 in 64/16).
Javni zavod uskladi vse akte zavoda v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka. Do sprejetja novih ostanejo v veljavi in se uporabljajo vsi akti zavoda, v kolikor niso v nasprotju z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
50. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-8/2020
Črnomelj, dne 12. novembra 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost