Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2020 z dne 18. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2020 z dne 18. 9. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2232. Javni poziv za vlaganje kandidatur za predsednika in namestnika predsednika Državne volilne komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča in za dva člana in dva namestnika članov Državne volilne komisije izmed pravnih strokovnjakov

DRŽAVNI SVET

2233. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F)

MINISTRSTVA

2234. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest

USTAVNO SODIŠČE

2235. Sklep o predložitvi v predhodno odločanje Sodišču in o prekinitvi postopka

BANKA SLOVENIJE

2236. Sklep o uporabi Smernic o pragmatičnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2237. Odločba o imenovanju namestnika vodje Specializiranega državnega tožilstva RS

OBČINE

Ig

2238. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig
2252. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2020
2253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Koper

2239. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Koper
2240. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelnima številkama 203/8 in 203/9, k. o. 2606 Semedela
2241. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
2242. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2243. Razglašam sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

2244. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

Kuzma

2245. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kuzma

Laško

2246. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-18-del

Litija

2247. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za leti 2020 in 2021

Logatec

2254. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2020 – Rebalans – 2

Pivka

2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice za kulturni spomenik lokalnega pomena
2249. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ribnica

2250. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP So19, na parceli št. 3324-del, k.o. Sodražica

Škofljica

2251. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti