Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2150. Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži
2151. Uredba o spremembah Uredbe o pomožni policiji

Odloki

2152. Odlok o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19
2153. Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

MINISTRSTVA

2137. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020
2138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana
2139. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o padalstvu
2140. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
2142. Odločba o prenehanju ustanove »Fundacija EST, Evropa poje skupaj, Europe sings together, ustanova«
2143. Naznanilo o odobritvi osme spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

OBČINE

Brežice

2144. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01

Log-Dragomer

2145. Obvestilo vlagateljem pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer

Mežica

2146. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za javno povezovalno pot »Vrtec« (znotraj EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN* in ME 58-OPPN*)

Nova Gorica

2147. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem

Tišina

2148. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2020 dalje

Žalec

2149. Sklep o ukinitvi javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

17. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Svetom ministrov Bosne in Hercegovine in vladami drugih pogodbenic Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo o ureditvi statusa sekretariata Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo v državi gostiteljici

Ministrstvo za zunanje zadeve

18. Obvestilo o začetku veljavnosti Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost