Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017, Kazalo


MINISTRSTVA

2204. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
2205. Pravilnik o razširjenih strokovnih kolegijih
2206. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2207. Sklep o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o pravilih in postopkih pri neizpolnjevanju obveznosti udeležencev centralne depotne družbe
2208. Sklep o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o dostopu centralne depotne družbe do podatkov o poslih centralnih nasprotnih strank in mest trgovanja
2209. Sprememba Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju
2210. Dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

OBČINE

Dobje

2211. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
2212. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni

Kostanjevica na Krki

2213. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

Ljubljana

2214. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Mozirje

2215. Avtentična razlaga povezave med 113. in 114. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje
2216. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Škrubov vrh za del SEVER 1

Piran

2217. Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki

Sveti Jurij ob Ščavnici

2218. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno obrtno cono Grabonoš

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost