Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017

Kazalo

2213. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1, stran 6333.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 109/12, 35/12 – Skl. US: UI43/138 in 76/14 – Odl. US; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 26. 7. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 1) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/13 (v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) SD OPN 1 se izvajajo na pobudo podjetja HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28, 8250 Brežice ter Zurc Andreja, Globočice, 16c, 8311 Kostanjevica na Krki in se nanašajo na:
– enoto urejanja prostora OP 17/1 (v nadaljnjem besedilu: EUP OP 17/1), kjer se načrtuje ureditev rastlinjakov s spremljajočimi objekti in možnostjo gradnje podzemnih bazenov za gojenje rib, česar veljavni OPN ne omogoča in na
– enoto urejanja prostora GL 11/2 (v nadaljnjem besedilu: EUP GL 11/2), z namenom legalizacije stanovanjske hiše, za katero je potrebno v tekstualnem delu OPN uskladiti nasprotujoče si prostorsko izvedbene pogoje.
2. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsto postopka SD OPN 1) 
(1) Območje SD OPN 1 obsega parcele št.: 911/625, 911/369, 911/559, 911/368, k.o. Kostanjevica, v EUP OP 17/1 in 414/3, k.o. Kostanjevica, v EUP GL 11/2.
(2) SD OPN 1 se za EUP OP 17/1 izvajajo z namenom realizacije rastlinjakov s spremljajočimi objekti in z možnostjo gradnje podzemnih bazenov (pod rastlinjaki) za gojenje rib za namen pridobitve ribje ikre ter ostalimi zunanjimi ureditvami. V ta namen se izvedejo posegi v grafični in tekstualni del OPN, ki za obravnavano območje zajemajo spremembo namenske rabe prostora, kakor tudi določitev nove enote urejanja prostora in prostorsko izvedbenih pogojev. Skladno z navedenim v prejšnjem stavku se izvedejo tudi potrebne uskladitve drugod v OPN.
(3) V EUP GL 11/2 se SD OPN 1 nanašajo na uskladitev nasprotujočih si prostorsko izvedbenih pogojev v posameznih členih odloka o OPN. Zapisana določila se strokovno preverijo in po potrebi določijo nova. Spremembe se izvedejo le v tekstualnem delu OPN.
(4) SD OPN 1 se vodijo po rednem postopku.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za preveritev in utemeljitev načrtovanega posega v EUP OP 17/1, kakor tudi za popravek, ki se nanaša na tekstualna določila OPN za EUP GL 11/2, se pripravijo posebne strokovne podlage. SD OPN 1 se izdelajo tudi na podlagi prikaza stanja prostora, strateških usmeritev OPN, kakor tudi z upoštevanjem usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP). Smiselno se uporabijo tudi strokovne podlage, ki so bile narejene v okviru izdelave OPN.
4. člen 
(okvirni rok priprave SD OPN 1) 
Okvirni rok izvedbe SD OPN 1 in njihov sprejem na občinskem svetu je do 18 mesecev po podpisu pogodbe med pobudnikoma obravnavanih sprememb in dopolnitev OPN in izdelovalcem. Navedeni rok predstavlja oceno in je odvisen od odzivnosti in zahtev NUP in drugih sodelujočih v postopku izdelave SD OPN 1. Če bo potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje, bo postopek potekal istočasno z izdelavo SD OPN 1, roki se bodo prilagodili obema postopkoma. Če se v času izdelave SD OPN 1 spremeni zakonodaja, ki bi vplivala na postopek ali vsebino SD OPN 1 se le-ta ustrezno prilagodi.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD OPN 1 sodelujejo naslednji državni NUP:
1. za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju;
2. za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih;
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o gozdovih;
4. za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o vodah;
5. za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o ohranjanju narave;
6. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o varstvu kulturne dediščine 2;
7. za področje cestnega in železniškega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu
8. za področje avtocest: DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, zakonska podlaga: Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in Zakon za uravnoteženje javnih financ;
9. za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o prevozih o cestnem prometu;
10. za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o letalstvu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva RS;
11. za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o rudarstvu;
12. za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Energetski zakon;
13. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
14. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o obrambi in
15. za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o vojnih grobiščih in Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev;
16. za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o blagovnih rezervah.
(2) Pri pripravi SD OPN 1 sodelujejo tudi lokalni NUP:
1. Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki (za področje občinskih cest),
2. KOSTAK, Krško d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture),
3. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (za področje distribucije električne energije),
4. ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (za področje distribucije plina),
5. Telekom slovenije d.d., Novi trg 9, 8000 Novo mesto (za področje telekomunikacijskega omrežja).
(3) V kolikor se izkaže potrebno, se lahko v postopek priprave SD OPN 1 vključijo tudi drugi NUP.
(4) Pri pripravi SD OPN 1 sodeluje še Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki odloči o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Kostanjevica na Krki.
Št. 3500-2/2013-71
Kostanjevica na Krki, dne 3. avgusta 2017
 
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost