Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2372. Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
2373. Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD)
2374. Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2375. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju
2376. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Japonskem
2377. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Tajski
2378. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2379. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski republiki
2380. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
2381. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju
2382. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Mongoliji
2383. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam
2384. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
2385. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
2386. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
2387. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Paragvaj
2388. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru
2389. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
2390. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2391. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
2392. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
2393. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina
2394. Uredba o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
2395. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
2396. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
2397. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2398. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Sklepi

2399. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Drugi akti

2400. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2401. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2402. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2403. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2404. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2405. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

2406. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o eruka kislini
2407. Pravilnik o načinu izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije in označitvi službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije
2408. Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja v Finančni upravi Republike Slovenije
2409. Pravilnik o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije
2410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odškodninah na področju veterinarstva
2411. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, ter za prijavo o članarini
2412. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2015
2413. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2414. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru
2415. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu
2416. Poročilo o gibanju plač za maj 2015

OBČINE

Bovec

2417. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015
2418. Odlok o spremembah Odloka o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec

Celje

2419. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020

Cerknica

2420. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica
2421. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica

Dolenjske Toplice

2422. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
2423. Sklep o zaračunanih cenah storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dolenjske Toplice
2424. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
2425. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dolenjske Toplice

Kostanjevica na Krki

2426. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica

Krško

2427. Odlok o odpravi Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
2428. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2015

Litija

2429. Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve v letu 2015
2430. Koncesijski akt o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za objekta OŠ Gradec in Vrtec Medvedek

Ljubljana

2431. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
2432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
2433. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce

Miren-Kostanjevica

2434. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
2435. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1706/0, k.o. 2330 – Sela na Krasu

Murska Sobota

2436. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)

Pivka

2437. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

Škofja Loka

2438. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad
2439. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Žirovnica

2440. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti