Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2417. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015, stran 6837.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 2. izredni seji dne 23. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15, dne 3. 4. 2015 in Uradni list RS, št. 41/15, dne 12. 6. 2015) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
v EUR 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.541.685,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.762.382,80
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.804.671,00
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
2.331.433,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
246.385,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
226.853,00
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
957.711,80
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
722.747,83
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.600,00
712 DENARNE KAZNI
2.880,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
182.600,00
714 DRUGI NEDAVČNI
PRIHODKI
47.883,97
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
118.927,53
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
110.805,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG.
SREDSTEV
8.122,53
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
500,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.968.715,03
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
6.752.692,77
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
PRORAČ. EU
216.022,26
78
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
691.160,17
782 PREJETA SRED. IZ PROR.
EU – ZA STRUKTURNO
POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
691.160,17
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.349.426,48
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.732.350,88
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
492.400,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
77.464,70
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
1.143.119,52
403 PLAČILA DOMAČIH
OBRESTI
17.025,20
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
2.341,46
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.552.475,83
410 SUBVENCIJE
37.000,00
411 TRANSFERI
POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
569.650,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
157.847,21
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
787.978,62
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.983.496,52
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
7.983.496,52
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431 + 432)
81.103,25
431 INVES. TRANSF. PRAV.
IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR. POR.
23.120,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
57.983,25
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(prih.-odhod.)
192.259,05
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
31.599,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
31.176,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
423,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 PORABA SREDSTEV
KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
31.599,00
C.
RČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
357.397,19
550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
357.397,19
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)
–133.539,14
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII:)
–357.397,19
XI.
NETO FINANCIRANJE
–192.259,05
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA
166.987,01
«
2. člen
Občina Bovec bo na dan prejetja sklepa o financiranju za operacijo "Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin" s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS poslala Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015 v objavo v Uradni list Republike Slovenije.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2014-6
Bovec, dne 30. julija 2015
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.