Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2812. Sklep o imenovanju ministric in ministrov

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2813. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2814. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Adelaidu, v Avstraliji
2815. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Adelaidu, v Avstraliji

MINISTRSTVA

2816. Pravilnik o zaščiti podatkov policije
2817. Pravilnik o notranji varnosti v policiji
2818. Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorja
2819. Pravilnik o službeni izkaznici občinskega in medobčinskega inšpektorja
2820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev
2821. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic
2822. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2823. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
2848. Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo

OBČINE

Ajdovščina

2847. Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Kamnje - Potoče

Dobrepolje

2824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014

Dobrova-Polhov Gradec

2825. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014
2826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2827. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2828. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2829. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2830. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Horjul

2831. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja Vr-19
2832. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2833. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul

Koper

2834. Sklep o vzpostavitvi mestne blagajne

Krško

2835. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Krško

Miren-Kostanjevica

2836. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2014

Rogatec

2837. Statut Občine Rogatec – uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
2838. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec uradno prečiščeno besedilo (UPB2)

Šmartno pri Litiji

2839. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
2840. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji
2841. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici
2842. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici
2843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik
2844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa
2845. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
2846. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2849. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost