Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2554. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
2555. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
2556. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman
2557. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
2558. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji
2559. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
2560. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2607. Uredba o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014
2608. Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2609. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Sklepi

2561. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Bitoli

Drugi akti

2562. Odločba o imenovanju mag. Lučke Seibert za državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
2563. Odločba o imenovanju Mojce Modic Zule za državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani

MINISTRSTVA

2564. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nacionalnih etalonih
2565. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
2566. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
2567. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

BANKA SLOVENIJE

2568. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2569. Poročilo o gibanju plač za maj 2014
2570. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2014

OBČINE

Beltinci

2571. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje »Za Ogradi« v Beltincih
2572. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci

Črnomelj

2573. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
2574. Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj
2575. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti za območje Občine Črnomelj
2576. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj
2577. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa
2578. Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
2579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2580. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kobilje

2581. Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bodo 5. oktobra 2014

Ljubljana

2582. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana
2583. Odlok o določitvi imen in potekov ulic, parka, spremembe poteka ulice, imena kolesarski stezi ter o dopolnitvah seznama mostov in brvi v naselju Ljubljana na območju Mestne občine Ljubljana
2584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1
2585. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama
2586. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za dele območij urejanja CO1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama
2587. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Novo mesto

2588. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci«
2589. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik
2590. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica
2591. Odlok o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto
2592. Odredba o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica
2593. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SDUN ZKNM-3)

Slovenske Konjice

2594. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2595. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2596. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2597. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2598. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2599. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šalovci

2600. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Šalovci

Škofljica

2601. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24

Šmarje pri Jelšah

2602. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
2604. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (uradno prečiščeno besedilo)
2605. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije
2606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)

Štore

2603. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore

POPRAVKI

2610. Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti