Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1113. Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1114. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem na Jesenicah
1115. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Latvije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

1116. Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

SODNI SVET

1117. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1118. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1119. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1120. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2013

OBČINE

Brežice

1121. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013
1122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014-1
1123. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij
1124. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Cankova

1125. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2013
1126. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova
1127. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1128. Letni program športa Občine Cankova za leto 2014

Celje

1129. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Celje

Dolenjske Toplice

1130. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje v Dolenjskih Toplicah

Ig

1131. Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto

Jesenice

1132. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2013
1133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
1134. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Kobarid

1135. Odlok o taborjenju v Občini Kobarid
1136. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid

Kranj

1137. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj

Krško

1138. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
1139. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2013
1140. Odlok o grbu, znaku in zastavi Občine Krško
1141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba mesta Krško
1142. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
1143. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča v lasti Občine Krško
1144. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 2/2014
1145. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2014

Medvode

1146. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode

Nova Gorica

1147. Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin

Oplotnica

1148. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo

Postojna

1149. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2013
1150. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Postojna

Radeče

1151. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1152. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014
1153. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radeče
1154. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radeče
1155. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Radeče

Rogatec

1156. Odlok o občinskih cestah v Občini Rogatec

Sveti Jurij ob Ščavnici

1157. Odlok o spremembi meje območij naselij Čakova in Biserjane

Šentjur

1158. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2013
1159. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Šentrupert

1160. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2013
1161. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za novo stanovanjsko sosesko (ŠEN-64 SS)

Trebnje

1162. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2013

Vrhnika

1163. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Žalec

1164. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žiri

1165. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh

Žirovnica

1166. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti