Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2013 z dne 9. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2013 z dne 9. 8. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2615. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
2616. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
2617. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
2618. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2619. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2620. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze
2621. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2622. Sklep o prenehanju uporabe Priporočila o cenovni dostopnosti univerzalne storitve
2623. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Občine Miren - Kostanjevica – kraj Miren
2624. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Občine Mirna Peč – na objektih Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček ter v objektu nekdanje osnovne šole in vrtca
2625. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije

OBČINE

Celje

2626. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Cerklje na Gorenjskem

2627. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

Črnomelj

2628. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj

Dobrepolje

2629. Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Ponikve

Ivančna Gorica

2630. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014–2020

Križevci

2631. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci

Ljubljana

2632. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015

Log-Dragomer

2633. Sklep o spremembi načrta razvojnih programov Občine Log - Dragomer za obdobje 2013–2016

Ribnica

2634. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini Ribnica
2635. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
2636. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica

Šmarješke Toplice

2637. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
2638. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Trebnje

2639. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Žalec

2640. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
2641. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost