Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1916. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1D)
1917. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A)
1918. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1C)
1919. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi (ZCS-1B)
1920. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-B)
1921. Zakon o spremembi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-B)
1922. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1A)
1923. Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A)
1924. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-A)

Drugi akti

1925. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (ti. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1926. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
1927. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Slovaški republiki
1928. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1977. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013

MINISTRSTVA

1929. Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
1930. Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo
1931. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
1932. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2009
1933. Seznam organizacij v živinoreji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1934. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2009
1935. Poročilo o gibanju plač za marec 2009
1978. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Brežice

1936. Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice
1937. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice
1938. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
1939. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
1940. Sklep o podrobnejši opredelitvi virov financiranja v Načrtu razvojnih programov za področje gospodarskih javnih služb in gospodarskih zadev za obdobje 2009–2012 v okviru Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009

Celje

1941. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Divača

1942. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009
1943. Sklep o potrditvi letnega programa športa v Občini Divača za leto 2009

Ivančna Gorica

1944. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2009

Ljubljana

1945. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009
1946. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta

Logatec

1947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec

Majšperk

1948. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2009
1949. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Majšperk
1950. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Majšperk
1951. Sklep o uvedbi statusa javnega dobra

Miren-Kostanjevica

1952. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009
1953. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010
1954. Odlok o občinskih cestah v Občini Miren - Kostanjevica
1955. Pravilnik o oddaji občinskih nepremičnin v najem oziroma zakup
1956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1957. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Opuščena gramoznica Salonit Anhovo v Mirnu

Naklo

1958. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2008
1959. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
1960. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
1961. Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka

Postojna

1962. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti

Šentjur

1963. Sklep o določitvi cen programov v javnem zavodu Vrtec Šentjur

Škocjan

1964. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2008

Škofja Loka

1965. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2007
1966. Odlok o občinskih taksah v Občini Škofja Loka
1967. Odlok o ureditvi cestnega prometa
1968. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1969. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra

Tabor

1970. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta Tabor – jug

Vojnik

1971. Obvezna razlaga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno stanovanjski kompleks v Vojniku
1972. Sklep o cenah najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Vojnik
1973. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Stanovanjska soseska Arclin« v Arclinu

Žalec

1974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2008
1975. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A

Žetale

1976. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žetale

POPRAVKI

1979. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti