Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2253. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Sklepi

2254. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

2209. Pravilnik o prepovedi ravnanj, ki ogrožajo netopirje zavarovanih vrst, v Ajdovski jami pri Nemški vasi
2210. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o postopku in merilih določanja ter oblikah označevanja tajnosti podatkov policije
2211. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o varovanju podatkov policije
2255. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
2256. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

2212. Odločba o ugotovitvi, da je 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest, kolikor pod zaporedno številko 567 kategorizira javno pot z oznako O 219481, ki poteka po parc. št. 1852/9, k.o. Brdo, v neskladju z Ustavo
2213. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2214. Akt o dopolnitvi Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje
2257. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
2258. Poročilo o gibanju plač za marec 2008
2259. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2260. Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

OBČINE

Borovnica

2215. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Borovnica

Braslovče

2216. Sklep o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Braslovče

Brezovica

2217. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

Cerkno

2218. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »P7 – Prod«

Črnomelj

2247. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2007
2248. Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi
2249. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Ivančna Gorica

2219. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2007
2220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
2221. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Kranj

2250. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Laško

2222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško

Lendava

2223. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za plačevanje odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
2224. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Lendava
2225. Sklep o novi ceni vrtca
2226. Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava

Medvode

2227. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 15 Golo Brdo Žlebe

Miren-Kostanjevica

2228. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008
2229. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
2230. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Pivka

2231. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
2232. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana

Rogatec

2233. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

2234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
2235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica

Slovenske Konjice

2236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

2237. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2007

Šempeter-Vrtojba

2251. Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem ali zakup
2252. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza

Velika Polana

2238. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana

Vransko

2239. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad

Vrhnika

2240. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke

Zreče

2241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče
2242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
2243. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 2008
2244. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje - Strmšek

Žalec

2245. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008

Žetale

2246. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Žetale

POPRAVKI

2261. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 – rebalans 1
2262. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
2263. Popravek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
2264. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenih pogojev (PUP) za Dobrave

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o poštnih storitvah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost