Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2007 z dne 24. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2007 z dne 24. 8. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4036. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB2)

MINISTRSTVA

4037. Dopolnitev Seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4038. Tarifa za nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4039. Tarifna priloga 2007 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Bled

4040. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda

Borovnica

4041. Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Borovnica

Celje

4042. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno

Hrpelje-Kozina

4043. Pogoji za uporabo plakatnih mest na območju Občine Hrpelje - Kozina v času volilne kampanje za volitve predsednika republike

Idrija

4044. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Idrija

Ivančna Gorica

4045. Sklep o začetku postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)

Jesenice

4046. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla
4047. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava

Kobarid

4048. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju

Komenda

4062. Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila in njegove revizije v sklopu sprejemanja občinskega lokacijskega načrta območja O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza

Krško

4049. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija na Zdolah za kulturni spomenik lokalnega pomena
4050. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida v Kostanjku za kulturni spomenik lokalnega pomena
4051. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
4052. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jožefa na Trški gori pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
4053. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gramoznice Stari Grad

Ljubno

4054. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ljubno za programsko obdobje 2007–2013

Medvode

4055. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS 10/13 BREZOVEC

Sveta Ana

4056. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana

Šmarje pri Jelšah

4057. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje

Šmartno pri Litiji

4058. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji, Okoljskega poročila in Revizije okoljskega poročila
4059. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave Lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji po določbah novega Zakona o prostorskem načrtovanju

Tišina

4060. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije

Trebnje

4061. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

4063. Popravek Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998
4064. Popravek Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013

PREKLICI

4065. Preklic Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Hajdina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost