Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2221. Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
2222. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2223. Uredba o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
2224. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
2225. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Sočerga
2226. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij
2227. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
2228. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

MINISTRSTVA

2229. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
2230. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2006
2231. Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč
2282. Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo
2283. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2007

BANKA SLOVENIJE

2232. Sklep o kriterijih in pogojih za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa
2233. Sklep o spremembi Sklepa o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa

SODNI SVET

2234. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2235. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
2236. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatov na prosta mesta predsednikov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2237. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2238. Spremembe in dopolnitve priloge k Statutu Univerze v Mariboru

OBČINE

Brezovica

2239. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Brezovica

Brežice

2240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičninam, ležečih na območju vojaškega letališča Cerklje ob Krki

Cankova

2241. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2007
2242. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2007

Celje

2243. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
2244. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zg. Hudinja - Lahovna
2245. Program priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke industrije Lava II – TPC NIVO

Črna na Koroškem

2246. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2006
2247. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2007

Gornji Petrovci

2248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2006
2249. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2007
2250. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2008

Jesenice

2251. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2007

Kranj

2252. Poslovnik sveta Mestne občine Kranj
2253. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2006

Litija

2254. Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
2255. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
2256. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih parc. št. 841/1, 847/2, 848/1, 854/1, 854/2, 855/2, 856/1, 856/2, 857/2 in 863/2, vse k.o. Gozd Reka

Ljubljana

2257. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana
2258. Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana
2259. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana
2260. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
2261. Pravilnik o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
2262. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Miren-Kostanjevica

2263. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007
2264. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
2265. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2266. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica
2267. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2007

Nova Gorica

2268. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00)
2269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
2270. Sklep o soglasju k šolskemu okolišu
2271. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Poljčane

2272. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2007

Radeče

2273. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Radeče
2274. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče

Slovenj Gradec

2275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

2276. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Slovenske Konjice

Šentjur

2277. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2007
2278. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2008
2279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Šentjur pri Celju
2280. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles ter članov drugih organov Občine Šentjur

Veržej

2281. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2006

POPRAVKI

2284. Popravek Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZSV-UPB2)
2285. Popravek Odločbe o imenovanju Miše Markovič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti