Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4102. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

4103. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
4104. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
4105. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca

MINISTRSTVA

4106. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
4107. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi primerov, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela
4108. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu
4109. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – teran
4110. Pravilnik o načinu jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter vzorcev enoloških sredstev za analize in o postopku z odvzetimi predmeti
4111. Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
4112. Pravilnik o registraciji posebnega načina reje
4113. Pravilnik o spremembi Pravilnika o splošnih in posebnih ukrepih pri kužnem arteritisu kopitarjev (Arteritis equi)
4114. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o kakovosti konzumnega kravjega mleka
4115. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
4116. Sklep o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

USTAVNO SODIŠČE

4117. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

4118. Sklep o spremembah Sklepa o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva

SODNI SVET

4119. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4120. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4121. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarskopredelovalne dejavnosti
4122. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4123. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005
4124. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ekološki pristojbini v Občini Bistrica ob Sotli na mejnem prehodu Polje pri Bistrici

Borovnica

4125. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2005
4126. Sklep o začetku uporabe digitalne oblike prostorskih sestavin družbenega plana
4127. Sklep o določitvi cene za nakup urejenega žarnega groba (nagrobnika) na novem pokopališču v Borovnici
4128. Sklep o določitvi najemnine za žarni grob na pokopališču v Borovnici
4129. Sklep o prenehanju javnega dobra

Dol pri Ljubljani

4130. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol – skrajšani postopek

Grad

4131. Odlok o predkupni pravici Občine Grad

Grosuplje

4132. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2005
4133. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje
4134. Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva
4135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za področje kmetijstva v Občini Grosuplje

Ig

4136. Sklep o sprejetju programa opremljanja za izgradnjo dela komunalne infrastrukture za območje VS 14/12 Podgozd
4137. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za del območja VS 16/4-1 Verteh

Jesenice

4138. Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, in ustanovitvi njegovega skupnega organa

Kranj

4139. Sklep o prenehanju javnega dobra
4140. Sklep o prenehanju javnega dobra

Križevci

4141. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2005

Laško

4142. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško – čistilna naprava – Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 116/02)

Lendava

4143. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
4144. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2005
4145. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2004
4146. Odlok o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določitvi višine najemnine
4147. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4148. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

4149. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana

Metlika

4150. Odlok o začasni razglasitvi Hiše Bare Juričine za kulturni spomenik lokalnega pomena

Mežica

4151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
4152. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4153. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Murska Sobota

4154. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje med Štegana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks
4155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2005
4156. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota, zavoda za permanentno izobraževanje
4157. Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Murska Sobota in Prostorskega reda Mestne občine Murska Sobota
4158. Odlok o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
4159. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti
4160. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Odranci

4161. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Odranci
4162. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Odranci

Postojna

4163. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Postojna

Prebold

4164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
4165. Odlok o lokacijskem načrtu območja l4/6 CONA SOC
4166. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC
4167. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ribnica

4168. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2005
4169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

4170. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005
4171. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja P1 v Rogaški Slatini
4172. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Rogaška Slatina

Rogašovci

4173. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogašovci

Rogatec

4174. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

4175. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica
4176. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Sevnica

Sodražica

4177. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2005
4178. Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Sodražica za leto 2004

Tržič

4179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
4180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta – 26 S3 – Senično – »Podovnica«
4181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
4182. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič

Žalec

4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2005
4184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje
4185. Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
4186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4187. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek programa priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za ekonomsko šolo v Murski Soboti

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

48. Zakon o ratifikaciji Konvencije o določanju države, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil, vloženih v eni od držav članic Evropskih skupnosti (MKDOPA)
49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj in Vlado Republike Slovenije in Upravnega dogovora o posebnih namenskih prispevkih v Sklad za industrijski razvoj (MSZNIR)
50. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHUDOU)
51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BHRTGO-A)
52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHRIDO)
53. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKRIDO)

Vlada Republike Slovenije

54. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju socialnih zadev in družine med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za socialne zadeve in družino Republike Madžarske
55. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v zdravstvu in medicini
56. Uredba o ratifikaciji Zapisnika XII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
57. Uredba o ratifikaciji Zapisnika XIII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
58. Uredba o ratifikaciji Zapisnika XIV. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
59. Uredba o ratifikaciji Zapisnika XV. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poenostavitvi reševalnih prevozov ter iskalnih in reševalnih letov
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, mednarodnemu terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti