Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

251. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina

MINISTRSTVA

209. Pravilnik o trženju semena zelenjadnic
210. Pravilnik o trženju semena žit
211. Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic
212. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom
213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom
214. Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
215. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših in deleža knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je možno upoštevati v ceni storitev
216. Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2005
252. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila

SODNI SVET

217. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
218. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
219. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
220. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
221. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
222. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
223. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
224. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
225. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
226. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur
227. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sodnega sveta Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

228. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2005
229. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
230. Statut Univerze v Ljubljani
231. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
232. Sklep o določitvi vsebine obrazca za obračun članarine
233. Seznam gozdnih semenskih objektov - stanje na dan 1. 1. 2005
234. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
235. Poročilo o izidu volitev članov Državnotožilskega sveta

OBČINE

Brežice

236. Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih v Občini Brežice

Celje

237. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje- jug

Kidričevo

238. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
239. Sklep o javnem dobru

Koper

240. Sklep o urejanju prostora
241. Program priprave lokacijskega načrta "Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin"
242. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Mejni prehod Škofije"

Novo mesto

243. Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja

Radovljica

244. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2005

Slovenj Gradec

245. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

246. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Novice

Tržič

247. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tržič

Veržej

248. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2005
249. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Železniki

250. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti